O G Ł O S Z E N I E

 O ZAWARCIU UMOWY

 

o udzielenie zamówienia na: Modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Zamawiający:  Wójt Gminy Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice

Przedmiot zamówienia: Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU DOM-LUX Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo-budowlane Andrzej Łuczyński

ul .Sikorskiego 4/4 , 95-040 Koluszki

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Zamówienia udzielono Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Wyboru oferty dokonano według kryterium cena, zgodnie z postanowieniami SIWZ. W Specyfikacji tej Zamawiający postanowił, iż zamówienia udzieli temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę; cena zaoferowana przez Wykonawcę była najniższa. Wybór oferty złożonej przez Wykonawcę stanowi więc podstawę do udzielenia Jemu zamówienia. Stąd z tym wykonawcą zawarto umowę.

 

 Wójt Gminy

  Marian Holak