Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

stanowiących własność Gminy Budziszewie

 

Wójt Gminy informuje, że po uprzednim uzyskaniu zgody rady Gminy przeznaczył  do sprzedaży niżej wymienione działki położone w miejscowości Nowy Józefów:

-   działka niezabudowana oznaczona w obrębie gruntów Teodorów numerami działki 92/2 o powierzchni 3685 m2,

 

-   działka niezabudowana oznaczona w obrębie Teodorów numerem działki 92/1 o powierzchni 3684 m2.

 

Dla działek tych urządzona jest księga wieczysta  KW 20788 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oznaczona numerem działki 92/2 o powierzchni 3685 m2 – jest zlokalizowana przy drodze wiejskiej w Nowym Józefowie, obecnie działka nie posiada żadnego uzbrojenia z możliwością podłączenia do przechodzącego przez działkę wodociągu oraz energii elektrycznej.

Działka powyższa zostanie obciążona służebnością gruntową na rzecz działki nr 92/1 w celu przeprowadzenia podłączenia wodociągu oraz energii elektrycznej jak również możliwością dojazdu.

            Nieruchomość oznaczona numerem działki 92/1 o powierzchni 3684 m2 – jest zlokalizowana poza działką nr 92/2 z możliwością dostępu do drogi wiejskiej w Nowym Józefowie poprzez służebność gruntową w działce nr 92/2 oraz niezależny dostęp do drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 96. Obecnie działka nie posiada żadnego uzbrojenia –  z możliwością  podłączenia do wodociągu oraz energii elektrycznej poprzez działkę nr 92/2 (służebność gruntowa).

            Gmina Budziszewice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który obowiązywał do 31 grudnia 2003 r. działka nr 92/2 znajdowała się w strefie 1SMU – tereny mieszkalnictwa oraz częściowo w strefie SOR – tereny upraw rolnych, natomiast działka  nr 92/1 w całości strefa SOR – tereny upraw rolnych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów o planowaniu przestrzennym na działce nr 92/1 – dopuszcza się zabudowę – gdyż  sąsiednia działka dostępna do tej samej drogi publicznej jest zabudowana  w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej  zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 

Cena nieruchomości ustalona na podstawie jej wartości przez rzeczoznawcę

 

dla działki nr 92/1  -   3.622,00 zł

 

dla działki nr 92/2  - 10.871,00 zł.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) ustala się na dzień 26 września 2005 r.