Budziszewice, 25.04.2006r.


Znak sprawy: 3410-3/2006

I N F O R M A C J A
o przedłużeniu terminu składania  ofert


Wójt Gminy Budziszewice  informuje o   przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Modernizację budynku Domu Ludowego w Mierznie.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  ( Biuletyn Zamówień Publicznych nr 58 z dnia  08.03.2006r., poz. 12231).

Termin składania ofert upływa w dniu 8 maja 2006 r. o godz. 9.00.