Budziszewice: Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 62232 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec zakresem swym obejmuje: 1/utwardzenie nawierzchni gruntu kostką betonową - grunt zostanie utwardzony kostką po uprzednim wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, mechanicznym zagęszczeniu warstwy odsączającej oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Na tenże zakres składają się również: założenie obrzeży betonowych po uprzednim wykonaniu rowków, regulacja pionowa studzienek, roboty ziemne, trawniki oraz obsługa geodezyjna (obsługa geodezyjna obejmuje wytyczenie terenu oraz inwentaryzację powykonawczą) 2/wyposażenie w elementy małej architektury - ławki parkowe, kosze na śmieci, lampy solarne, stojaki na rowery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, rysunki oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem utwardzenie terenu kostką. Powierzchnia utwardzonego terenu w ramach każdej z tych robót nie może być mniejsza niż 300 m2. Uwaga: W celu wykazania wymaganej powierzchni Zamawiający nie dopuszcza sumowania powierzchni mniejszych.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 150.000,00 zł lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 150.000,00zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/dowód wniesienia wadium 2/kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną 3/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1.W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - termin ten może ulec zmianie w przypadku: 1/ konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego 3/ wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie, 7/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia - zmiany mogą nastąpić: 1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, 2/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach dopuszcza się roboty zamienne 3/ gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4/ zmiany będą uzasadnione przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, 5/zmiany będą korzystne dla Zamawiającego. 3. W zakresie wynagrodzenia - podstawą do zmiany wynagrodzenia będzie:1/ zmniejszenie zakresu robót określonego w przedmiarach robót będących dla Wykonawcy podstawą do obliczenia ceny kosztorysowej, 2/ roboty dodatkowe, tj. objęte przedmiotem zamówienia (czyli przewidziane w dokumentacji projektowej) lecz pominięte przez Zamawiającego w przedmiarach robót będących dla Wykonawcy podstawą do obliczenia ceny kosztorysowej,3/ roboty zamienne 4/ zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT 5/inne uzasadnione dla zamawiającego przyczyny 4. Zmiany w zakresie podwykonawstwa -możliwość dopuszczenia podwykonawców: 1/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie (czyli dalszych podwykonawców), 2/ w przypadku , gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska66 - na wniosek złożony na piśmie lub faksem, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany w ramach operacji pn.Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec oraz urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice finansowanej ze środków Unii Europejskiej - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00679-6930-UM0530083/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2013r. o godz.11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie:1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy, 2/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego, 3/Wykaz robót wraz z załączonymi do niego dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego partnera, 4/informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego partnera, 5/aktualny odpis z właściwego rejestru-każdy z partnerów musi złożyć dokument odnoszący się do niego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                             Wójt Gminy

                                                                         (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rysunek_14.02.2013.pdf)14.02.2013 Rysunek ,,Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Małgorzata Piwońska30 kB5712013-02-14 15:48
Pobierz plik (Zieleń_14.02.2013.pdf)14.02.2013 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (mała architektura, Małgorzata Piwońska105 kB5402013-02-14 15:27
Pobierz plik (Kostka_14.02.2013.pdf)14.02.2013 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (utwardzenie nawier Małgorzata Piwońska114 kB5432013-02-14 15:25
Pobierz plik (mapa_syt._wyskościowa_14.02.2013.pdf)14.02.2013 Mapa sytuacyjno- wysokościowa - rysunek ze wskazaniem obszaru do urzą Małgorzata Piwońska184 kB5692013-02-14 15:24
Pobierz plik (przedmiar_robót_-_mała_architektura_14.02.2013.pdf)14.02.2013 Przedmiar robót - mała architektura Małgorzata Piwońska26 kB5392013-02-14 15:21
Pobierz plik (przedmiar_robót_-_utwardzenie_nawierzchni_14.02.2013.pdf)14.02.2013 Przedmiar robót - utwardzenie nawierzchni Małgorzata Piwońska67 kB5542013-02-14 15:19
Pobierz plik (SIWZ_14.02.2013.pdf)14.02.2013 SIWZ Małgorzata Piwońska224 kB5562013-02-14 15:18