Budziszewice, dn. 2004.12.07 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
usługi

Zamawiający: Gmina Budziszewice
                     97-212 Budziszewice
                     ul.
J.Ch. Paska 66
          
                     tel. (44) 710-25-36
                     fax. (44) 710-23-89
                     e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:

Opis:

- nazwa nadana przez Zamawiającego: świadczenie usług polegających na przewozie uczniów autobusami szkolnymi

- Wspólny Słownik Zamówień:  60113100-4

- miejsce wykonywania usługi:  teren gminy Budziszewice

- opis: świadczenie usługi  polegać będzie na dowozie dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach i następnie ich odwiezienie w ramach ustalonych tras i o określonych godzinach.

Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- wielkość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia poniżej 60.000  EURO

- oferty częściowe: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 3 stycznia 2005 r. do końca roku szkolnego 2004/2005.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

Warunki udziału: 
spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sposób dokonywania oceny spełniania ww. warunków:
Ocena  spełniania warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i  dokumentów, poprzez ich badanie-zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Informacja nt. wadium: w postępowaniu nie stosuje się wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena  -  100%

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:  dostępna w Urzędzie Gminy                              97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 - do dnia 22 grudnia 2004 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 8,00 - 15,00. Cena - 5 zł  + podatek VAT.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy w Budziszewicach
                                                     ul. J.Ch. Paska 66
                                                     97-212 Budziszewice   (pokój nr 9)

w  terminie do dnia  23 grudnia 2004 r. godz. 1000.

Termin związania ofertą: 30 dni. Jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23 grudnia 2004r. godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Budziszewicach, w sali konferencyjnej.