OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Wójt Gminy Budziszewice Alina Jarecka
Adres Kod pocztowy
ul. J. Ch. Paska 66 97-212
Miejscowość Województwo
Budziszewice łódzkie
Telefon Faks
044 7102389 044 7102389
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://bip.budziszewice.net

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt. 1.1

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt. 1.1

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY

Taki jak w pkt. 1.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej w Teodorowie

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja drogi gminnej w Teodorowie na długości 1195 mb, szerokości 4mb. W ramach modernizacji wykonana zostanie

podbudowa górna, nawierzchnia z betonu asfaltowego,przepust, roboty uzupełniające. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty

jest w Specyfikacji Istotnych Wawunków Zamówienia

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

wieś Teodorów

II.1.5) NOMENKLATURA

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień    
(CPV) 
Główny przedmiot 45.23.32.20-7 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

powyżej 60 000 euro - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia 01/04/2005 i zakończena 22/04/2005

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

1500,00 zł

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY,

CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie

przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) Najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 16/02/2005
Cena: 6.10 zł

IV.3.2) Termin składania ofert

Data: 17/02/2005
Godzina: 11:00

IV.3.3) Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznegoterminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 17/02/2005 Godzina: 11:15

Miejsce:
Urząd Gminy w Budziszewicach, ul. J.Ch. Paska 66 (sala konferencyjna)

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?

Tak
Projekt pn.Modernizacja drogi gminnej w Teodorowie, nr projektu: 149. Współfinansowany ze środków EFRR w ramch ZPORR