Budziszewice: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 197198 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia zakresem swym obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice. Są to nieruchomości jednorodzinne, w których odpady będą gromadzone w sposób selektywny oraz mieszany, obowiązywać będzie system workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów. W zakres zamówienia wchodzi również odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odpady gromadzone będą w pojemnikach i kontenerach. Wykonawca na czas realizacji umowy zapewni worki oraz pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Budziszewice, - posiada zezwolenie na działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych, - posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zmówień Publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: a)w uzasadnionych przypadkach, lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, termin zamówienia może ulec zmianie; b)w zakresie zlecenia podwykonawcom wykonania części zakresu umowy, lub zmiany podwykonawcy; c)w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a potrzeba tych zmian wynikła w trakcie realizacji zmówienia; d) w przypadku zmiany liczby mieszkańców powyżej 4% w stosunku do liczby mieszkańców wskazanej w S.I.W.Z; e) w przypadku o którym mowa w lit. d zostanie również zmienione wynagrodzenie; f)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2013r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                      

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (mapa_gminy-_załącznik_nr_7.JPG)2013.05.21 Załącznik nr 7 mapa gminy Małgorzata Piwońska10850 kB6002013-05-21 15:21
Pobierz plik (Załącznik_nr_6_wykaz_miejscowości.pdf)2013.05.21 Załącznik nr 6 wykaz miejscowości Małgorzata Piwońska49 kB7262013-05-21 15:15
Pobierz plik (Uchwała_w_sprawie_szczegółowego_sposobu_....pdf)2013.05.21 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu ... Małgorzata Piwońska132 kB6242013-05-21 15:14
Pobierz plik (Uchwała_w_sprawie_zmiany_regulaminu_....pdf) 2013.05.21 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu ...  Małgorzata Piwońska54 kB6282013-05-21 15:13
Pobierz plik (Uchwała_regulamin.pdf) 2013.05.21 Uchwała regulamin Małgorzata Piwońska471 kB6302013-05-21 15:12
Pobierz plik (Załącznik_nr_4_oświadczenie_art_22.pdf) 2013.05.21 Załącznik nr 4 oświadczenie art. 22 Małgorzata Piwońska34 kB7002013-05-21 15:11
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_oświadczenie_art_24.pdf) 2013.05.21 Załącznik nr 3 oświadczenie art. 24 Małgorzata Piwońska33 kB7052013-05-21 15:10
Pobierz plik (Wzór_umowy.pdf) 2013.05.21 Wzór umowy Małgorzata Piwońska73 kB5862013-05-21 15:09
Pobierz plik (2013.05.21_Wzór_formularza_oferty.pdf) 2013.05.21 Wzór formularza oferty Małgorzata Piwońska42 kB6812013-05-21 15:08
Pobierz plik (2013.05.21_S.I.W.Z.pdf) 2013.05.21 S.I.W.Z. Małgorzata Piwońska131 kB5112013-05-21 15:07