RG.3410-3/2008

                                                                                                           Budziszewice,2008.08.04.

 

                                                                                                       

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                                zamówienie publiczne na usługi

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2008r. nr ogłoszenia: 180051-2008

 

Zamawiający:  Wójt Gminy Budziszewice

                          97-212 Budziszewice

                          ul. J.Ch.Paska 66

                          woj.łódzkie

Tel.(o44)710-23-89    Fax.(o44) 710-23-89

Adres strony internetowej na której udostępniona jest  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :         

http://www.bip1.budziszewice.net

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie  pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

 

Nazwa: świadczenie usług polegających na przewozie uczniów autobusami szkolnymi

             w roku szkolnym 2008/2009         

 

Rodzaj zamówienia:  usługi. 

 

Zakres zamówienia obejmuje:

Uczniowie  dowożeni będą do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach  i następnie odwożeni w ramach ustalonych tras i godzin.    Przewiduje się dziennie następujące trasy i  godziny: 1/ na potrzeby dowozu do szkoły (wykonawca podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godz.6,40): na lekcje rozpoczynające się o godz.8,00 : Budziszewice Nepomucenów-Budziszewice-16 km ; Budziszewice-Mierzno-Adamów-Budziszewice-11 km;   Budziszewice-Redzeń Stary-Budziszewice-19 km ;  Budziszewice-Modrzewek-Budziszewice -18 km  i na lekcje rozpoczynające się o godz.8,50:  Budziszewice-Nepomucenów-Adamów-Budziszewice-17 km;  Budziszewice-Redzeń Stary-Budziszewice-19 km;  Budziszewice-Modrzewek-Budziszewice -18 km  2/na potrzeby odwozu dzieci po zajęciach : Wykonawca podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godz.13,20 :  Budziszewice-Adamów-Nepomucenów-Budziszewice-17 km; Budziszewice-Redzeń Stary-Budziszewice-19 km; Budziszewice-Modrzewek-Budziszewice -18 km i Wykonawca podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godz.15,00:   Budziszewice-Adamów-Józefów Stary-Nepomucenów-Józefów Stary-Modrzewek -Budziszewice -30 km; Budziszewice-Redzeń Stary-Budziszewice -19 km .

Wartość zamówienia  poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Wspólny Słownik Zamówień:  60.11.31.00-4

Oferty częściowe:  nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe:  nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu  zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Termin wykonania zamówienia:   Od 01 września 2008r do 19 czerwca 2009r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2. Posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

                       W ramach tego warunku Wykonawca  musi :

                         a/ wskazać do wykonywania niniejszego zamówienia na stanowisku kierowcy

                         minimum 2 osoby  uprawnione  do kierowania autobusami (osoby zdolne do

                         wykonania zamówienia)

                      b/ wykazać, że dysponuje minimum 2 autobusami  , w tym:  jeden o liczbie

                        miejsc  nie   mniej niż 50  i jeden o liczbie miejsc nie mniej niż 39 (potencjał

                        techniczny)

3. Znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie niniejszego  zamówienia

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                   

Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia- nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących  oświadczeń  i dokumentów:

 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych       

                   UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

              Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie

2. Oświadczenie o  niepodleganiu  wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

               UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

           Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego.

 

3. Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o

     wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e  nie wcześniej

    niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie pierwszego spośród wymienionych wyżej warunków udziału)

 

               UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

              Każdy z Partnerów musi złożyć odnoszący się do niego dokument, o którym

              mowa w niniejszym punkcie.

 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  (na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia)

5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (osoby wymienione w wykazie) posiadają wymagane uprawnienia do kierowania autobusami , aktualne na dzień składania ofert (na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia)

UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Dokumenty, o których mowa w  pkt  4 i 5  mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego  bowiem warunku wystarczy, że zostaną  one  spełnione  łącznie poprzez sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie 

6.  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia autobusów, jakimi Wykonawca dysponuje (na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym)

               UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Dokument, o którym  mowa w  niniejszym punkcie może  zostać złożony  i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego   bowiem warunku wystarczy, że zostanie  on  spełniony łącznie poprzez sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie 

Informacja nt. wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:  Urząd Gminy w Budziszewicach

                                                      Ul.J.Ch.Paska 66

                                                       97-212 Budziszewice (pokój nr 7)

w terminie do dnia  12 sierpnia 2008r. godz. 10,00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2008r. o godz. 10,30.

Termin związania ofertą:  30 dni   (od ostatecznego terminu składania ofert).

    

        Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje  zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

       Osobą  uprawnioną do  porozumiewania  się z  wykonawcami jest : Alina Jarecka - tel. (044)710-23-89 .

   

 

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                            Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_31072008.pdf)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 31.07.2008 Małgorzata Piwońska1030 kB7142008-08-04 15:45