Budziszewice: Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 118770 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
Zmiana - Numer ogłoszenia: 118906 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ w zakresie nawierzchni - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej, boisko sportowe-lodowisko o nawierzchni bitumicznej oraz schody z kostki brukowej i ciągi piesze z kostki brukowej 2/ w zakresie wyposażenia - wyposażenie pola gry do koszykówki , wyposażenie pola gry do piłki nożnej (bramki, piłkochwyty), wyposażenie obu boisk w ławki parkowe i kosze na śmieci 3/ w zakresie oświetlenia - lampy solarne parkowe 4/ obsługa geodezyjna robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, część opisowa dokumentacji projektowej ,mapa-projekt zagospodarowania terenu, mapa-projekt wykonawczy nawierzchni i małej architektury oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: Dziesięć tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 boiska o nawierzchni sztucznej
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy umieścić najważniejsze roboty. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt III.3.2 ogłoszenia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ dowód wniesienia wadium 2/ kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną 3/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 5/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1.W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - termin ten może ulec zmianie w przypadku:1/ konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego 3/wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie 7/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy. 2.W zakresie przedmiotu zamówienia - zmiany mogą nastąpić:1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony 2/w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach dopuszcza się roboty zamienne 3/gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4/ zmiany będą uzasadnione przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, 5/zmiany będą korzystne dla Zamawiającego. 3.W zakresie wynagrodzenia - odstawą do zmiany wynagrodzenia będzie:1/ zmniejszenie zakresu robót określonego w przedmiarach robót będących dla Wykonawcy podstawą do obliczenia ceny kosztorysowej 2/roboty dodatkowe, tj. objęte przedmiotem zamówienia (czyli przewidziane w dokumentacji projektowej) lecz pominięte przez Zamawiającego w przedmiarach robót będących dla Wykonawcy podstawą do obliczenia ceny kosztorysowej 3/roboty zamienne 4/zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT 5/inne uzasadnione dla zamawiającego przyczyny 4.Zmiany w zakresie podwykonawstwa:1/ możliwość dopuszczenia podwykonawców:a/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie b/w przypadku,gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy 2/rezygnacja z podwykonawców 3/wskazanie innych podwykonawców 5. Inne zmiany, o ile zamawiający uzna daną zmianę za uzasadnioną i nie będzie niekorzystna dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 - na wniosek złożony na piśmie lub faksem, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany w ramach operacji pn. Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii finansowanej ze środków Unii Europejskiej - Umowa o przyznanie pomocy nr 01345-6930-UM0530108/13 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2014r. o godz. 11:30 w sali posiedzeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 85..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                     
                                                                    Wójt Gminy
                                                                 (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyjaśnienia_Nr_1_z_17.04.2014_r..pdf)WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ Z 17.04.2014 r. Małgorzata Piwońska87 kB5092014-04-17 17:32
Pobierz plik (aba_Załącznik_nr_7_do_SIWZ_z_dnia_17.04.2014r..pdf)ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY /PO WYPEŁNIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ "KOSZT Małgorzata Piwońska112 kB5022014-04-17 17:18
Pobierz plik (aa_Zmian_treści_SIWZ_z_17.04.2014_r..pdf)ZMIANA TREŚCI SIWZ z 17.04.2014 r. Małgorzata Piwońska112 kB5032014-04-17 17:07
Pobierz plik (aa_Przedmiar_robót_-_nawierzchnie_z_17.04.2014_r..pdf)PRZEDMIAR ROBÓT - NAWIERZCHNIE - PO ZMIANIE z 17.04.2014 r. Małgorzata Piwońska176 kB4792014-04-17 17:05
Pobierz plik (Rekawiec_-_spec__nawierzchnie.pdf)2014.04.08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - nawierzchnie Małgorzata Piwońska716 kB5012014-04-08 16:26
Pobierz plik (Rękawiec_-_spec_architektura.pdf)2014.04.08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wyposażenie w ele Małgorzata Piwońska11777 kB4952014-04-08 16:20
Pobierz plik (RĘKAWIEC-WYPOSAŻENIE.jpg)2014.04.08 Mapa - projekt wykonawczy nawierzchni i małej architektury Małgorzata Piwońska11777 kB5312014-04-08 16:19
Pobierz plik (RĘKAWIEC-ZAGOSPODAROWANIE.jpg)2014.04.08 Mapa - projekt zagospodarowania Małgorzata Piwońska5938 kB5132014-04-08 16:14
Pobierz plik (RĘKAWIEC_tyt.pdf)2014.04.08 Dokumentacja projektowa - część opisowa /strona tytułowa/ Małgorzata Piwońska81 kB4802014-04-08 16:11
Pobierz plik (OPIS_RĘKAWIEC.pdf)2014.04.08 Dokumentacja projektowa - część opisowa /pozostałe strony dokumentacj Małgorzata Piwońska1008 kB5422014-04-08 16:10
Pobierz plik (2014_Przedmiar_robót_-_nawierzchnie.pdf)2014.04.08 Przedmiar robót - nawierzchnie Małgorzata Piwońska176 kB5162014-04-08 16:07
Pobierz plik (Przedmiar_robót-_wyposażenie.pdf)2014.04.08 Przedmiar robót - wyposażenie Małgorzata Piwońska107 kB5522014-04-08 16:06
Pobierz plik (2014_SIWZ_Rękawiec_boiska.pdf)2014.04.08 SIWZ Małgorzata Piwońska269 kB4722014-04-08 16:05