Budziszewice: Przebudowa drogi w miejscowościach Nowy Rękawiec-Nepomucenów
Numer ogłoszenia: 64173 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowościach Nowy Rękawiec-Nepomucenów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odcinek drogi wynoszący 990 m, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 23 w obrębie Nowy Rękawiec i 19 w obrębie Nepomucenów. W zakres wchodzą roboty przygotowawcze (pomiarowe) , podbudowa jezdni (oczyszczenie , wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego , skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej) i nawierzchnia jezdni (wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i skropienie asfaltem) oraz roboty uzupełniające (wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa (uproszczony projekt budowlany i przedmiar robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wybudował, przebudował lub rozbudował w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie drogi, każda o nawierzchni bitumicznej i długości nie mniejszej niż 500 m.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca w wykazie umieści najważniejsze roboty. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt III.3.2.ogłoszenia. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/dowód wniesienia wadium; 2/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik; 3/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń; 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95.0
 • 2 - Okres gwarancji - 5.0

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1. W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia :1/ gdy zmiana będzie uzasadniona koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, 3/ wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie, 7/ gdy zmiana będzie uzasadniona robotami zamiennymi, 8/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy 2.W zakresie przedmiotu zamówienia : 1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, 2/ dopuszcza się roboty zamienne, w sytuacji gdy: a)materiały lub urządzenia przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku lub zastąpienia innymi,b)wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c)pojawi się nowsza technologia wykonania przedmiotu umowy pozwalająca na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,d)zachodzi konieczność zmian w wyniku błędów w dokumentacji projektowej,e)z innych powodów uzasadnionych dla Zamawiającego 3. W zakresie wynagrodzenia:1/ zmniejszenie zakresu robót ,2/ roboty zamienne, 3/ zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT. 4.Zmiany w zakresie podwykonawstwa:1/ możliwość dopuszczenia podwykonawców: a/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie, b/w przypadku,gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy,2/ rezygnacja z podwykonawców, 3/ wskazanie innych podwykonawców. 5. Inne zmiany, o ile Zamawiający uzna daną zmianę za uzasadnioną i będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 (pokój nr 2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                           

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Paln_sytuacyjny_Nepomucenów.pdf)Plan sytuacyjny Katarzyna Kik365 kB3692016-06-01 16:00
Pobierz plik (cześć_opisowa_Projektu_Przebudowa_drogi_Rękawiec-Nepomucenów.pdf)Część opisowa projektu Przebudowy drogi Rękawiec-Nepomucenów Katarzyna Kik9156 kB5552016-06-01 16:00
Pobierz plik (Specyfikacje_techniczne_3.d050305a_Nawierzchnie_z_betonu_asf._W-wa_ścieralna.pdf)Specyfikacje techniczne cz. 2 Katarzyna Kik181 kB5152016-06-01 16:00
Pobierz plik (SIWZ_Droga_Nepomucenów.pdf)SIWZ Nepomucenów Katarzyna Kik268 kB3782016-06-01 16:00
Pobierz plik (oświadczenie_projektanta.pdf)Oświadczenie Nepomucenów Katarzyna Kik488 kB5842016-06-01 16:00
Pobierz plik (Szkic_loaklizacyjny.pdf)Szkic lokalizacyjny Katarzyna Kik766 kB3822016-06-01 16:00
Pobierz plik (Plan_orientacyjny_Droga_Rękawiec-Nepomucenów.pdf)Plan orientacyjny Projekt przebudowa drogi Rękawic-Nepomucenów Katarzyna Kik638 kB3402016-06-01 16:00
Pobierz plik (Specyfikacje_techniczne_4.d060301_Ścinanie_i_uzupełnianie_poboczy.pdf)Specyfikacje techniczne cz. 3 Katarzyna Kik11 kB4832016-06-01 16:00
Pobierz plik (Przedmiar_robót_Rękawiec_-Nepomucenów.pdf)Przedmiar robót: Droga Rękawiec-Nepomucenów Katarzyna Kik647 kB4152016-06-01 16:00
Pobierz plik (Specyfikacje_techniczne_2.d040800_Wyrównanie_podbudowy.pdf)Specyfikacje techniczne cz. 1 Katarzyna Kik51 kB5362016-06-01 16:00
Pobierz plik (Przekrój_Nepomucenów.pdf)Przekrój normalny Katarzyna Kik176 kB6242016-06-01 16:00