RG.3410-1/2009

 

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                       zamówienie publiczne na roboty budowlane

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 06 maja 2009r. nr ogłoszenia:134632-2009

 

Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice

                          97-212 Budziszewice

                          ul. J.Ch.Paska 66

                          woj.łódzkie

 

Tel.(044)710-25-36   Fax (044)710-23-89

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  http://bip.budziszewice.net.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie  pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

 

Nazwa: Remont drogi we wsi Teodorów.

 

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

Zakres zamówienia obejmuje:  1/ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,19km; 2/ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 5295,50m2; 3/warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych stab.mech. wg PN-S-06102:1997 gr.5cm - 5295,50m2; 4/skropienie asfaltem podbudowy - 5295,50m2; 5/warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 wg PN-S-96025:2000 o gr.5cm - 4940,00 m2; 6/mechaniczne uzupełnianie,profilowanie poboczy gruntowych - 1778,00 m2;  7/zagęszczanie poboczy gruntowych -1778,00 m2.

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

 

Wspólny Słownik Zamówień:  45.23.31.40-2

Oferty częściowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia  podpisania umowy.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie  zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy- w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą  swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia

b)osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, posiada wymagane prawem uprawnienia.

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia

4/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia- nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

1/oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  

                         UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

                            Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.                      

                      

    2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych     

                 UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

                Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

 

  3/ Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o

 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,    wystawiony/e  nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

                    UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

              Każdy z Partnerów musi  złożyć odnoszący się do niego dokument,

             o którym mowa w niniejszym p unkcie

 

4/  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia) 

  ł ą c z n i e      z  dokumentami  potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie   (co najmniej dla tej jednej roboty)) 

                         

                  UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

               Wykaz robót wraz z załączonymi  do niego dokumentami  potwierdzającymi

               mogą zostać złożone i dotyczyć  tylko jednego Partnera. W przypadku tego

               bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez

           sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

 

5/ Uprawnienia kierownika budowy w specjalności budowlanej -branża drogowa oraz  aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (na potwierdzenie posiadania przez osobę, która  będzie  pełnić funkcję kierownika budowy w wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem nin. postępowania wymaganych prawem uprawnień)

 

           UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

          Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać złożone

          i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego bowiem warunku

         wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez sumaryczną ocenę

          wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

 

Informacja nt. wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:   Urząd Gminy w Budziszewicach

                                                        ul.J.Ch.Paska 66

                                                        97-212 Budziszewice (pokój nr 7)

w terminie do dnia 28 maja 2009r. , godz. 9,00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2009r. o godz.9,30.

Termin związania ofertą:  30 dni (od upływu terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe:

        Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: kosztorys ceny ofertowej,  pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

        Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  zawartej umowy  w stosunku do treści oferty; warunki zmiany określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                       Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Teodorów_2009_SIWZ_wyjaśnienia.pdf)SIWZ wyjaśnienia Małgorzata Piwońska40 kB5872009-05-15 10:44
Pobierz plik (specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Małgorzata Piwońska158 kB6052009-05-06 16:37
Pobierz plik (informacja_dotyczaca_bezpieczeństwa_i_ochrony_zdrowia.pdf)Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Małgorzata Piwońska114 kB6012009-05-06 16:36
Pobierz plik (wykaz_robot_nawierzchniowych.pdf)Wykaz robót nawierzchniowych Małgorzata Piwońska43 kB5842009-05-06 16:35
Pobierz plik (plan_orientacyjny.pdf)Plan orientacyjny Małgorzata Piwońska161 kB5832009-05-06 16:34
Pobierz plik (plan_sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny Małgorzata Piwońska119 kB5982009-05-06 16:33
Pobierz plik (przekroj_konstrukcyjny.pdf)Przekrój konstrukcyjny Małgorzata Piwońska34 kB5942009-05-06 16:33
Pobierz plik (dane_wyjsciowe_do_projektowania_drogi.pdf)Dane wyjściowe do projektowania drogi Małgorzata Piwońska50 kB5762009-05-06 16:32
Pobierz plik (opis_techniczny.pdf)Opis techniczny Małgorzata Piwońska243 kB5872009-05-06 16:31
Pobierz plik (ksiazka_przedmiarow.pdf)Książka przedmiarów Małgorzata Piwońska22 kB5802009-05-06 16:30
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska135 kB5882009-05-06 16:29