RG.3410-2/2009

 

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                       zamówienie publiczne na roboty budowlane

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 26 maja 2009r.. nr ogłoszenia: 166394-2009

 

Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice

                          97-212 Budziszewice

                          ul. J.Ch.Paska 66

                          woj.łódzkie

 

Tel.(044)710-25-36   Fax (044)710-23-89

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  http://bip.budziszewice.net.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie  pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Budowa placu zabaw oraz urządzenie ścieżki sportowej w miejscowości Budziszewice

 

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. W zakresie nawierzchni:

1/ budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych: a) pieszych o nawierzchni z kostki oraz glinkowo-żwirowej  b)jezdnych o nawierzchni glinkowo-żwirowej  c) plac wypoczynkowy i wielofunkcyjny o nawierzchni z kostki

2/ plac zabaw dla dzieci młodszych: a)pole piaskowe, b)nawierzchnia glinkowo-żwirowa

3/budowę  ścieżki sportowej: a)ciągi piesze o nawierzchni glinkowo-żwirowej,b)place pod urządzenia rekreacyjne o nawierzchni z piasku

4/obsługę geodezyjna

2. W  zakresie wyposażenia w  elementy  małej architektury: zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych , ławek, koszy na śmieci, gazonów na kwiaty, stojaków na rowery, segmentów ogrodzeniowych i ogrodzenia

 Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

 

Wspólny Słownik Zamówień:  45.11.27.23-9

Oferty częściowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:  31 sierpnia 2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2/ posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

       W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

  a)   w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) wykonał co najmniej jedną  robotę budowlaną odpowiadającą  swoim rodzajem tj. co najmniej jedną robotę  w zakresie wykonania nawierzchni wraz z zakupem i montażem wyposażenia placu zabaw,   i odpowiadającą wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia .

Warunek będzie spełniony również w przypadku wykazania wykonania   co najmniej jednej roboty w zakresie wykonania nawierzchni i co najmniej jednej roboty w zakresie zakupu wraz z montażem wyposażenia,  odpowiadających łącznie wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.         

  b) osoba, która będzie pełnić funkcję  kierownika budowy  w wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, posiada wymagane prawem uprawnienia

    3/ znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

       wykonanie niniejszego  zamówienia

  W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

posiada środki finansowe w  kwocie co najmniej 250.000,00 zł  lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 250.000,00 zł.

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia- nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

    1/  Oświadczenie o spełnieniu warunków  określonych w art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  

     

                       UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

                            Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.                      

                      

    2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych     

                 UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

                 Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

  3/ Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o

 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,    wystawiony/e  nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

                                                        UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

                                    Każdy z Partnerów musi  złożyć odnoszący się do niego dokument,

                                   o którym mowa w niniejszym p unkcie

 

4/  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania   ł ą c z n i e      z  dokumentami  potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie 

                                                     UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

                           Wykaz robót wraz z załączonymi  do niego dokumentami  potwierdzającymi

                            mogą zostać złożone i dotyczyć  tylko jednego Partnera. W przypadku tego

                            bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez

                            sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

 

5/ Uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz  aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

                                                     UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

                           Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać złożone

                           i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego bowiem warunku

                           wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez sumaryczną ocenę

                           wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

6/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek  potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę środków finansowych  w kwocie co najmniej 250.000,00 zł lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 250.000, zł , wystawiona nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

                                             UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

Informacja banku może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego Partnera.

 

Informacja nt. wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (Dziesięć tysięcy zł 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:   Urząd Gminy w Budziszewicach

                                                        ul.J.Ch.Paska 66

                                                        97-212 Budziszewice (pokój nr 7)

w terminie do dnia 17 czerwca 2009r. , godz. 9,00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2009r. o godz.9,30.

Termin związania ofertą:  30 dni (od upływu terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe:

        Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: kosztorys ofertowy,  dowód wniesienia wadium pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

        Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  zawartej umowy  w stosunku do treści oferty; warunki zmiany określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                     Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Plac_zabaw_spec_drogi_5.pdf)Szczegółowa specyfikacja techniczna - nawierzchnia Małgorzata Piwońska534 kB5652009-05-26 18:51
Pobierz plik (Plac_zabaw_spec_arch_5.pdf)Szczególowa specyfikacja techniczna - wyposażenie Małgorzata Piwońska703 kB6412009-05-26 18:49
Pobierz plik (SIWZ_______PLAC_ZABAW_2009_5.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska146 kB5192009-05-26 18:10
Pobierz plik (3A.pdf)Mapa - projekt wykonawczy malej architektury Małgorzata Piwońska2741 kB6172009-05-26 17:32
Pobierz plik (2A.pdf)Mapa - projekt wykonawczy dróg i nawierzchni Małgorzata Piwońska2326 kB5832009-05-26 17:30
Pobierz plik (Opis_do_projektu_plac_zabaw.pdf)Projekt - część opisowa ( z wyłączeniem zieleni) Małgorzata Piwońska469 kB6952009-05-26 17:26
Pobierz plik (1.pdf)Projekt - część opisowa ( z wyłączeniem zieleni) Małgorzata Piwońska3514 kB5702009-05-26 17:26
Pobierz plik (przedmiar_robot_-_elementy_malej_architektury.pdf)Przedmiar robót - elementy małej architektury Małgorzata Piwońska81 kB5872009-05-26 17:20
Pobierz plik (przedmiar_robot-_nawierzchnie.pdf)Przedmiar robót - nawierzchnia Małgorzata Piwońska283 kB6252009-05-26 17:19