Budziszewice: Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów autobusami szkolnymi w roku szkolnym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 273128 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów autobusami szkolnymi w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Uczniowie dowożeni będą do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach i następnie odwożeni w ramach ustalonych tras i godzin. Przewiduje się dziennie następujące trasy i godziny: 1/na potrzeby dowozu do szkoły (wykonawca podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godz.6,40):na lekcje rozpoczynające się o godz.8,00:Budziszewice-Nepomucenów-Rękawiec-Budziszewice-16 km; Budziszewice-Rękawiec-Mierzno-Adamów-Budziszewice-16km; Budziszewice-Redzeń Stary-Budziszewice-19km; Budziszewice-Modrzewek-Budziszewice-18km i na lekcje rozpoczynające się o godz.8,50: Budziszewice-Redzeń Stary-Budziszewice-19km; Budziszewice-Modrzewek-Budziszewice-18km. Na potrzeby odwozu dzieci po zajęciach lekcyjnych: Wykonawca podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godz.13.20: Budziszewice-Adamów-Rękawiec-Nepomucenów-Budziszewice-17km; Budziszewice-Redzeń Stary-Budziszewice-19km; Budziszewice-Modrzewek-Budziszewice -18km i Wykonawca podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godz.15,00: Budziszewice-Adamów-Rękawiec-Nepomucenów-Budziszewice-17km; Budziszewice-Modrzewek-Budziszewice-18km; Budziszewice-Redzeń Stary-Budziszewice-19km. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1/posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem 2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia 4/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych niżej..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy dostarczą:1/oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga dla wykonawców składających ofertę wspólnie: Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie. 2/oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga dla wykonawców składających ofertę wspólnie: Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego. 3/Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie pierwszego spośród wyżej wymienionych warunków). Uwaga dla wykonawców składających ofertę wspólnie:Każdy z Partnerów musi złożyć odnoszący się do niego dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice - na wniosek złożony na piśmie lub faxem, nieodpłatnie..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice (pokój nr 7).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty; warunki zmiany określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2009r. o godz.12,30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Specyfikacja_-dowoz.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska148 kB5572009-08-10 18:06