OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

                                     zamówienie publiczne na roboty budowlane

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 października  2009r., nr ogłoszenia 350662-2009.

Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice

                           97-212 Budziszewice

                           ul. J. Ch. Paska 66

                            woj. Łódzkie

 

Tel.(044)710-25-36 ,  fax (044)710-23-89

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  http://bip.budziszewice.net

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie pod adresem:

Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice

Kod według CPV: 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.25.56.00-5, 45.23.24.10-9, 44.13.00.00-0, 45.31.12.00-2.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Zakres  zamówienia obejmuje  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Adamów, Antolin,  Agnopol, Nowy Rękawiec, Rękawiec, Nowy Józefów, Józefów Stary, Teodorów, Mierzno, Nowe Mierzno, Węgrzynowice, Węgrzynowice Modrzewie, Zalesie.

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Oferty częściowe: nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:  15  czerwca  2010r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2/ posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi  do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

                                         W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

                                    Wybudował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) co najmniej trzy przydomowe oczyszczalnie ścieków  w ramach jednej umowy lub w ramach odrębnych umów.

   3/ znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie niniejszego   zamówienia

                                         W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

posiada środki finansowe w  kwocie co najmniej 500.000,00 zł  lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej  500.000,00 zł.

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

    1/  Oświadczenie o spełnieniu warunków  określonych w art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:    Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.                       

  2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych     

 UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:   Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

  3/ Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,    wystawiony/e  nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:  Każdy z Partnerów musi  złożyć odnoszący się do niego dokument,  o którym mowa w niniejszym punkcie .

4/  Wykaz  wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania   ł ą c z n i e      z  dokumentami  potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (co najmniej dla tych trzech  wymaganych przez  Zamawiającego  przydomowych oczyszczalni ścieków)                             

 UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:    Wykaz robót wraz z załączonymi  do niego dokumentami  potwierdzającymi   mogą zostać złożone i dotyczyć  tylko jednego Partnera. W przypadku tego  bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez   sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

5/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek  potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę środków finansowych  w kwocie co najmniej 500.000,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty co najmniej  500.000,00 zł , wystawiona nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie: Informacja banku może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez  sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

Informacja nt. wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  20.000,00  zł (Dwadzieścia  tysięcy zł 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%.

Miejsce i termin składania ofert:    Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice (pokój nr 7),  w terminie  do dnia  30 października 2009r. godz.12,00.

Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 30 października 2009r. o godz.12,30.

Termin związania ofertą:  30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe: Inne dokumenty  wymagane w postępowaniu: kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.  W przypadku oferowania urządzeń równoważnych także wykaz zawierający urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej i ich równoważniki proponowane przez Wykonawcę oraz dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych urządzeń.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty; warunki zmiany określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                                     Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyjaśnienia_nr_5.pdf)Wyjaśnienia Nr 5 z dnia 27.10.2009 r. Małgorzata Piwońska515 kB3692009-10-27 13:40
Pobierz plik (wyjaśnienia_nr_4.pdf)Wyjaśnienia Nr 4 z dnia 27.10.2009 r. Małgorzata Piwońska482 kB3542009-10-27 13:38
Pobierz plik (zmiana_SIWZ.pdf)Zmiana SIWZ z dnia 27.10.2009 r. Małgorzata Piwońska1569 kB4412009-10-27 11:16
Pobierz plik (rozstrzygniecie_protestu,_protest.pdf)Rozstrzygnięcie protestu, protest Małgorzata Piwońska1759 kB5492009-10-27 10:37
Pobierz plik (wyjasnienia_3_23.10.2009.pdf)Wyjaśnienia Nr 3 z dnia 22.10.2009r. Małgorzata Piwońska468 kB3872009-10-23 11:49
Pobierz plik (wyjaśnienia_nr_2.pdf)Wyjaśnienia Nr 2 z dnia 21.10.2009r. Małgorzata Piwońska494 kB4372009-10-21 13:37
Pobierz plik (wyjasnienia.pdf)Wyjaśnienia Nr 1 z dnia 14.10.2009r. Małgorzata Piwońska451 kB3902009-10-14 16:40
Pobierz plik (mapa_dzialki_76.pdf)Mapa działki nr 76 Małgorzata Piwońska1125 kB4902009-10-08 18:38
Pobierz plik (mapa_dzialki_33.pdf)Mapa działki nr 33 Józefów Stary Małgorzata Piwońska1101 kB5192009-10-08 18:37
Pobierz plik (przedmiar_do_4.pdf)Przedmiar robót do projektu 4 - Uwaga! W pozycji nr 18 przedmiaru o treści: Zbiorniki oczyszczalni O2 pomyłkowo wpisanych jest kpl 15, a powinno być kpl 17. Małgorzata Piwońska2130 kB4752009-10-08 18:19
Pobierz plik (spec.tech.ykon.i.odbior.robot_do_proj_nr_4.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu nr 4 Małgorzata Piwońska8068 kB3512009-10-08 18:17
Pobierz plik (mapa_dzialki_209.pdf)Mapa działki nr 209 Małgorzata Piwońska887 kB5312009-10-08 18:15
Pobierz plik (mapa_dzialki_197.pdf)Mapa działki nr 197 Małgorzata Piwońska871 kB3992009-10-08 18:14
Pobierz plik (mapa_dzialki_168.pdf)Mapa działki nr 168 Małgorzata Piwońska1108 kB5322009-10-08 18:13
Pobierz plik (mapa_dzialki_162.pdf)Mapa działki nr 162 Małgorzata Piwońska1110 kB4022009-10-08 18:12
Pobierz plik (mapa_dzialki_144.pdf)Mapa działki nr 144 Małgorzata Piwońska1144 kB4772009-10-08 18:11
Pobierz plik (mapa_dzialki_131rekawiec.pdf)Mapa działki nr 131 Rękawiec Małgorzata Piwońska1098 kB3582009-10-08 18:10
Pobierz plik (mapa_dzialki_107_1.pdf)Mapa działki nr 107/1 Małgorzata Piwońska1065 kB4192009-10-08 18:09
Pobierz plik (mapa_dzialki_79.pdf)Mapa działki nr 90 Małgorzata Piwońska1137 kB3822009-10-08 18:08
Pobierz plik (mapa_dzialki_79.pdf)Mapa działki nr 79 Małgorzata Piwońska1055 kB3642009-10-08 18:07
Pobierz plik (mapa_dzialki_67.pdf)Mapa działki nr 67 Małgorzata Piwońska1157 kB4522009-10-08 18:07
Pobierz plik (mapa_dzialki_57,58.pdf)Mapa działki nr 57,58 Małgorzata Piwońska1140 kB3472009-10-08 18:06
Pobierz plik (mapa_dzialki_56.pdf)Mapa działki nr 56 Małgorzata Piwońska1049 kB3442009-10-08 18:05
Pobierz plik (mapa_dzialki_52,53.pdf)Mapa działki nr 52,53 Małgorzata Piwońska1056 kB5202009-10-08 18:04
Pobierz plik (mapa_dzialki_46.pdf)Mapa działki nr 46 Małgorzata Piwońska1012 kB5232009-10-08 18:03
Pobierz plik (mapa_dzialki_48.pdf)Mapa działki nr 48 Małgorzata Piwońska1044 kB3862009-10-08 18:03
Pobierz plik (mapa_dzialki_38.pdf)Mapa działki nr 38 Małgorzata Piwońska1064 kB3622009-10-08 18:02
Pobierz plik (mapa_dzialki_37.pdf)Mapa działki nr 37 Małgorzata Piwońska1021 kB3952009-10-08 18:01
Pobierz plik (mapa_dzialki_34.pdf)Mapa działki nr 34 Małgorzata Piwońska1008 kB3992009-10-08 18:00
Pobierz plik (mapa_dzialki_33-Adamów.pdf)Mapa działki nr 33 Adamów Małgorzata Piwońska1041 kB4632009-10-08 17:59
Pobierz plik (mapa_dzialki_32_adamow_13.pdf)Mapa działki nr 32 Adamów Małgorzata Piwońska1120 kB5402009-10-08 17:58
Pobierz plik (mapa_dzialki_29_Antolin.pdf)Mapa działki nr 29 Antolin Małgorzata Piwońska1095 kB3552009-10-08 17:57
Pobierz plik (mapa_dzialki_28,29.pdf)Mapa działki nr 28,29 Małgorzata Piwońska1092 kB5592009-10-08 17:56
Pobierz plik (mapa_dzialki_20.pdf)Mapa działki nr 20 Małgorzata Piwońska997 kB5672009-10-08 17:55
Pobierz plik (mapa_dzialki_11.pdf)Mapa działki nr 11 Małgorzata Piwońska1186 kB5142009-10-08 17:55
Pobierz plik (proj.tech.przyd.oczysz.sciek.4.pdf)Projekt techniczny przydomowych oczyszczalni ścieków 4 - opis Uwaga! W wykazie osób i typów oczyszczalni na str. 20 wykreślona jest poz. nr 13 Trzonek Grzegorz, Mierzno 23 i poz. 15 Karzatka Zygmunt, Mierzno 41 Małgorzata Piwońska10987 kB3902009-10-08 17:54
Pobierz plik (specyf.tech.wyk.i.pdbior.robot_do_projektu_nr_3.pdf)Przedmiar robót do projektu 3 Małgorzata Piwońska7939 kB3552009-10-08 17:37
Pobierz plik (przedmiar_do_3.pdf)Przedmiar robót do projektu 3 Małgorzata Piwońska2158 kB3602009-10-08 17:34
Pobierz plik (mapa_dzialki_215,201.pdf)Mapa działki nr 215,201 Małgorzata Piwońska948 kB3932009-10-08 17:33
Pobierz plik (mapa_dzialki_130.pdf)Mapa działki nr 130 Małgorzata Piwońska1030 kB5442009-10-08 17:32
Pobierz plik (mapa_dzialki_129_1.pdf)Mapa działki nr 129/1 Małgorzata Piwońska1015 kB3462009-10-08 17:31
Pobierz plik (mapa_dzialki_128.pdf)Mapa działki nr 128 Małgorzata Piwońska1013 kB5252009-10-08 17:30
Pobierz plik (mapa_dzialki_68,69.pdf)Mapa działki nr 68,69 Małgorzata Piwońska1037 kB5462009-10-08 17:30
Pobierz plik (proj.tech.przydom.oczysz.sciek3.pdf)Projekt techniczny przydomowych oczyszczalni ścieków 3 - opis Uwaga! W wykazie osób i typów oczyszczalni na str.20 wykreślona jest poz. nr 6 Jarosław i Wioletta Stańdo, Mierzno 56 Małgorzata Piwońska11264 kB3792009-10-08 17:29
Pobierz plik (proj.tech.przydom.oczysz.sciek.2.pdf)Projekt techniczny przydomowych oczyszczalni ścieków 2 - opis Uwaga! W wykazie posesji i numerów działek na str.20 wykreślona jest poz. nr 7 Malczewski Andrzej, Mierzno 61 Małgorzata Piwońska11197 kB5772009-10-08 17:13
Pobierz plik (proj.tech.przyd.ocz.sciek.1.pdf)Projekt techniczny przydomowych oczyszczalni ścieków 1 - opis Uwaga! W wykazie osób i typów oczyszczalni na str.20 wykreślona jest poz. nr 10 Romanowska Jadwiga, Węgrzynowice 64 Małgorzata Piwońska11334 kB4652009-10-08 17:08
Pobierz plik (przedmiar_do_2.pdf)Przedmiar robót do projektu 2 Małgorzata Piwońska2138 kB4022009-10-08 17:03
Pobierz plik (specyf.tech.wyk.i.odb.rob._do_projektu_nr_2.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu nr 2 Małgorzata Piwońska7661 kB5602009-10-08 17:02
Pobierz plik (mapa_dzialki_482.pdf)Mapa działki nr 482 Małgorzata Piwońska1008 kB5582009-10-08 16:58
Pobierz plik (mapa_dzialki_334.pdf)Mapa działki nr 334 Małgorzata Piwońska927 kB3532009-10-08 16:58
Pobierz plik (mapa_dzialki_308.pdf)Mapa działki nr 308 Małgorzata Piwońska943 kB4232009-10-08 16:57
Pobierz plik (mapa_dzialki_127_1.pdf)Mapa działki nr 127 Małgorzata Piwońska970 kB3852009-10-08 16:56
Pobierz plik (mapa_dzialki_121.pdf)Mapa działki nr 121 Małgorzata Piwońska1093 kB3942009-10-08 16:52
Pobierz plik (mapa_dzialki_114.pdf)Mapa działki nr 114 Małgorzata Piwońska1098 kB4122009-10-08 16:51
Pobierz plik (mapa_dzialki_74.pdf)Mapa działki nr 74 Małgorzata Piwońska888 kB3522009-10-08 16:50
Pobierz plik (mapa_dzialki_57.pdf)Mapa działki nr 57 Małgorzata Piwońska940 kB3472009-10-08 16:50
Pobierz plik (mapa_dzialki_45.pdf)Mapa działki nr 45 Małgorzata Piwońska951 kB3832009-10-08 16:49
Pobierz plik (mapa_dzialki_30.pdf)Mapa działki nr 30 Małgorzata Piwońska863 kB3412009-10-08 16:49
Pobierz plik (mapa_dzialki_30_wegrzynowice_modrzewie.pdf)Mapa działki nr 30 Węgrzynowice Modrzewie Małgorzata Piwońska920 kB3592009-10-08 16:47
Pobierz plik (mapa_dzialki_15.pdf)Mapa działki nr 15 Małgorzata Piwońska1153 kB3512009-10-08 16:46
Pobierz plik (mapa_dzialki_14.pdf)Mapa działki nr 14 Małgorzata Piwońska884 kB3592009-10-08 16:46
Pobierz plik (mapa_dzialki_14_mierzno_duze.pdf)Mapa działki nr 14 Mierzno Duże Małgorzata Piwońska952 kB3812009-10-08 16:45
Pobierz plik (mapa_dzialki_7.pdf)Mapa działki nr 7 Małgorzata Piwońska952 kB5232009-10-08 16:44
Pobierz plik (mapa_dzialki_5_2.pdf)Mapa działki nr 5/2 Małgorzata Piwońska967 kB3672009-10-08 16:43
Pobierz plik (przedmiar_do_1.pdf)Przedmiar robót do projektu Małgorzata Piwońska2137 kB5832009-10-08 16:24
Pobierz plik (SIWZ_Budowa_oczyszczalni__przydomowych.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska179 kB3532009-10-08 16:19
Pobierz plik (specyfik.tech.wyk.i.odb.robotdo_proj_1.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu nr 1 Małgorzata Piwońska7980 kB3602009-10-08 16:15
Pobierz plik (mapa_dzialki_388_1.pdf)Mapa działki nr 388/1 Małgorzata Piwońska1022 kB3542009-10-08 15:54
Pobierz plik (mapa_dzialki_385_1.pdf)Mapa działki nr 385/1 Małgorzata Piwońska1003 kB3552009-10-08 15:53
Pobierz plik (mapa_dzialki_385_1.pdf)Mapa działki nr 385/1 Małgorzata Piwońska1003 kB3482009-10-08 15:53
Pobierz plik (mapa_dzialki_375,224.pdf)Mapa działki nr 375,224 Małgorzata Piwońska1046 kB3872009-10-08 15:52
Pobierz plik (mapa_dzialki_320,257.pdf)Mapa działki nr 320,257 Małgorzata Piwońska997 kB3632009-10-08 15:50
Pobierz plik (mapa_dzialki_319,256.pdf)Mapa działki nr 319,256 Małgorzata Piwońska1059 kB4592009-10-08 15:49
Pobierz plik (mapa_dzialki_318_1.pdf)Mapa działki nr 318/1 Małgorzata Piwońska1138 kB3652009-10-08 15:48
Pobierz plik (mapa_dzialki_309,246.pdf)Mapa działki nr 309,246 Małgorzata Piwońska1024 kB3552009-10-08 15:47
Pobierz plik (mapa_dzialki_261,326.pdf)Mapa działki nr 261,326 Małgorzata Piwońska985 kB3472009-10-08 15:46
Pobierz plik (mapa_dzialki_254.pdf)Mapa działki nr 254 Małgorzata Piwońska1037 kB5212009-10-08 15:44
Pobierz plik (mapa_dzialki_238.pdf)Mapa działki nr 238 Małgorzata Piwońska1018 kB5532009-10-08 15:43
Pobierz plik (mapa_dzialki_131.pdf)Mapa działki nr 131 Małgorzata Piwońska1021 kB3632009-10-08 15:42
Pobierz plik (mapa_dzialki_111_2.pdf)Mapa działki nr 111/2 Małgorzata Piwońska1070 kB5222009-10-08 15:41
Pobierz plik (mapa_dzialki_110.pdf)Mapa działki nr 110 Małgorzata Piwońska1119 kB4072009-10-08 15:40
Pobierz plik (mapa_dzialki_109.pdf)Mapa działki nr 109 Małgorzata Piwońska1092 kB3542009-10-08 15:40
Pobierz plik (mapa_dzialki_100_1,_100_4.pdf)Mapa działki nr 100/1, 100/4 Małgorzata Piwońska1193 kB3572009-10-08 15:39
Pobierz plik (mapa_dzialki_35_2.pdf)Mapa działki nr 35/2 Małgorzata Piwońska981 kB3772009-10-08 15:38
Pobierz plik (mapa_dzialki_32.pdf)Mapa działki nr 32 Małgorzata Piwońska1056 kB5192009-10-08 15:36
Pobierz plik (mapa_dzialki_29.pdf)Mapa działki nr 29 Małgorzata Piwońska1016 kB4802009-10-08 15:35