OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

                                                zamówienie publiczne na usługi

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2010r., nr ogłoszenia 14032-2010

Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice

                           97-212 Budziszewice

                           ul. J. Ch. Paska 66

                            woj. Łódzkie

 

Tel.(044)710-25-36 ,  fax (044)710-23-89

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  http://bip.budziszewice.net

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie pod adresem:

Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego na wkład własny w realizacji operacji „ Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na  terenie gminy Budziszewice"

Zakres : Kwota kredytu : 820.000,00 PLN,  wykorzystana w 4 transzach. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 30.12.2018r.

 Kod według CPV : 66.11.30.00.-5

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Oferty częściowe: nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:   okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 30.12.2018r.

Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

1)  spełniają warunki dotyczące :

     a/  posiadania   uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy

         prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

     b/  posiadania  wiedzy  i doświadczenia ;

     c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

         zamówienia;

    d/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art.24ust.1 lub z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.24 ust.2.

Opis sposobu oceny warunków udziału:

 Za spełniających warunek o którym mowa w wym. wyżej pkt 1 lit.b  uznani zostaną wykonawcy, którzy posiadają  wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie usługi;

 Za spełniających warunek o którym mowa w wym. wyżej pkt 1 lit.d uznani zostaną wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie usługi; 

 Ocena spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 i 2 nastąpi metodą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń :

      1/oświadczenia o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu określonych art.22 ust.1 ustawy

 Prawo zamówień publicznych  .  UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:  Partnerzy

  mogą złożyć wspólne oświadczenie.

     2/ oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  w art.24 ust.1 lub z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.24 ust.2   ustawy Prawo zamówień publicznych.  UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:  Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

Informacja nt. wadium:  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%.

Miejsce i termin składania ofert:    Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice (pokój nr 7),  w terminie  do dnia 26 stycznia 2010r. o godz.11,00.

 Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 26 stycznia 2010r. o godz.11,30.

Termin związania ofertą:  30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe: Inne dokumenty  wymagane w postępowaniu: dokument, z którego wprost będzie wynikać uprawnienie osoby podpisującej ofertę do jej podpisania-stosownie do postanowień zawartych w pkt17.1ppkt 5 i 6 SIWZ.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  Budziszewice, dnia 18.01.2010r..          

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                   Marian Holak Informacja z dnia 21.01.2010 r. Informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budziszewice zamieszczone zostały kolejne dokumenty mogące posłużyć do oceny zdolności kredytowej zamawiajacego. Zapraszamy do zakładek: 1. Finanse-Budżet-2007-2010 rok, 2. Władze gminy-Rada Gminy-Kadencja 2006-2010-Uchwały Rady Gminy-2008,2009

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Odpowiedź_22.01.2010.pdf)Odpowiedź na pytania - z dnia 22.01.2010 r. Małgorzata Piwońska575 kB5572010-01-22 16:41
Pobierz plik (Wyjasienia_nr_1_21.01.2010.pdf)Wyjaśnienia Nr 1 z dnia 21.01.2010 r. Małgorzata Piwońska475 kB7312010-01-21 12:57
Pobierz plik (odpowiedż_21.01.2010.pdf)Odpowiedź na pytania - z dnia 21.01.2010 r. Małgorzata Piwońska485 kB5162010-01-21 12:57
Pobierz plik (SIWZ_-__KREDYT.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska154 kB5172010-01-18 13:03