Budziszewice: Remont drogi we wsiach Budziszewice i Antolin

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 171622 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi we wsiach Budziszewice i Antolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia zakresem swym obejmuje remont drogi - ul. Osiedlowa położonej we wsi Budziszewice i drogi biegnącej przez wieś Antolin. Remont przeprowadzony będzie na dwóch odcinkach o długościach: odcinek 1-1 od km 00+000,00 do km 00+379,73 ul. Osiedlowa; odcinek 2-2 od km 00+379,73 do km 00+744,00 wieś Antolin. Łączna długość 00+744,00 km. W zakres remontu wchodzą m.in.: wykonanie warstwy ścieralnej i wyrównawczej z BA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają stanowiące integralną część niniejszej SIWZ projekt budowlany uproszczony , przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/kosztorys ofertowy 2/pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : 1/ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: termin może ulec przedłużeniu w sytuacji wystąpienia przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkującej niemożliwością zakończenia robót w terminie, o czas trwania sytuacji, która wystąpiła. 2/ w zakresie przedmiotu zamówienia : w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice. Nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 lipca 2010r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach ul.J.Ch.Paska 66. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wskazanych wyżej oświadczeń wg formuły spełnia-nie spełnia. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie: 1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy 2/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego.Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                             Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ_DROGI_osiedlowa_i_antolin__Automatycznie_zapisany_.pdf)2010.06.17 SIWZ Małgorzata Piwońska16 kB5782010-06-17 13:23
Pobierz plik (STWiOR_2010.06.17.pdf)2010.06.17 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Małgorzata Piwońska122 kB5902010-06-17 13:20
Pobierz plik (Przekrój_normalny.pdf)2010.06.17 Przekrój normalny (rys. K1) Małgorzata Piwońska52 kB6172010-06-17 13:15
Pobierz plik (Informacja_BIOZ_2010.06.17.pdf)2010.06.17 Informacja BIOZ Małgorzata Piwońska187 kB5782010-06-17 13:14
Pobierz plik (Opis_techniczny.pdf)2010.06.17 Opis techniczny Małgorzata Piwońska230 kB5632010-06-17 13:12
Pobierz plik (Mapa-_plan_zgospodarowania_terenu_(rys._A1.1).pdf)2010.06.17 Mapa- plan zagospodarowania terenu (rys. A 1.1) Małgorzata Piwońska106 kB5942010-06-17 13:11
Pobierz plik (Opis_do_projektu_zagospodarownia.pdf)2010.06.17 Opis do projektu zagospodarowania Małgorzata Piwońska56 kB5582010-06-17 13:10
Pobierz plik (Remont_drogi_we_wsiach_Budziszewice_i_Antolin.pdf)2010.06.17 Strona tytułowa projektu: Remont drogi we wsiach Budziszewice i Antol Małgorzata Piwońska112 kB6942010-06-17 13:09
Pobierz plik (KSIĄŻKA_PRZEDMIARÓW.pdf)2010.06.17 Przedmiar robót Małgorzata Piwońska80 kB6082010-06-17 13:06