RG.3410-2/2008

                                                                                                           Budziszewice, 2008.07.22.

 

                                                                                                              

 

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                            zamówienie publiczne na roboty budowlane

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2008r. nr ogłoszenia: 167438-2008

 

 

Zamawiający:  Wójt Gminy Budziszewice

                          97-212 Budziszewice

                          ul. J.Ch.Paska 66

                          woj.łódzkie

Tel.(o44)710-23-89    Fax.(o44) 710-23-89

Adres strony internetowej na której udostępniona jest  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :         

http://www.bip1.budziszewice.net

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie  pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

 

Nazwa: Przebudowa drogi we wsi Józefów Stary.

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.  Nie przysługuje odwołanie.

 

Zakres zamówienia obejmuje: profilowanie i zagęszczanie podłoża - 3200 m 2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego-3200m 2 , mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych-1200m 2 , zagęszczanie poboczy gruntowych - 1200m 2 .

Przebudowa zostanie wykonania na odcinku o długości 800,00m, szerokości jezdni 4,00m, szerokość poboczy: po 0,75m.

Wartość zamówienia  poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Wspólny Słownik Zamówień:  45.23.31.40-2

Oferty częściowe:  nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe:  nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu  zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Termin wykonania zamówienia:   do dnia 27 sierpnia 2008r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2/ posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

 W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

   a)   w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) wykonał co najmniej jedną  robotę budowlaną odpowiadającą  swoim rodzajem i wartością (minimum 80.000,00 zł)  przedmiotowi niniejszego zamówienia

  b) dysponuje osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy  w wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

3/ znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie niniejszego  zamówienia

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                   

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia- nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących  oświadczeń  i dokumentów:

 

 1/  Oświadczenie o spełnieniu warunków  określonych w art.22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  

          UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

   Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.                      

                      

  2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy

      Prawo zamówień

   UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

  Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

  3/ Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o

 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,    wystawiony/e  nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

   UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

  Każdy z Partnerów musi  złożyć odnoszący się do niego dokument,   o którym mowa w niniejszym p unkcie

4/  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  (zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością-minimum 80.000,00 zł przedmiotowi niniejszego zamówienia)   ł ą c z n i e      z  dokumentami  potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie  (co najmniej dla tej jednej roboty)                                

                                                     UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

                           Wykaz robót wraz z załączonymi  do niego dokumentami  potwierdzającymi

                            mogą zostać złożone i dotyczyć  tylko jednego Partnera. W przypadku tego

                            bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez

                            sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

5/ Uprawnienia kierownika budowy w specjalności budowlanej -branża drogowa oraz  aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (na potwierdzenie dysponowania osobą zdolną  do pełnienia funkcji kierownika budowy w wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem nin.postępowania)

                                                    UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać złożone

i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego bowiem warunku

wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez sumaryczną ocenę                                                      

wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.                                                      

 

 

Informacja nt. wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:  Urząd Gminy w Budziszewicach

                                                      Ul.J.Ch.Paska 66

                                                       97-212 Budziszewice (pokój nr 7)

w terminie do dnia  12 sierpnia 2008r. godz. 9,00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2008r. o godz. 9,30.

Termin związania ofertą:  30 dni   (od ostatecznego terminu składania ofert).

    

Informacje dodatkowe:

       Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: kosztorys ceny ofertowej, pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

        Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje  zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

       Osobą  uprawnioną do  porozumiewania  się z  wykonawcami jest : Monika Skorzycka - tel. (044)710-23-89 wew.28.

   

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                            Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SPECYFIKACJIA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT.pdf)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Małgorzata Piwońska582 kB5682008-07-23 16:17
Pobierz plik (Zał_3._informacja_dotyczaca_bezpieczenstwa_i_ochrony_zdrowia..pdf)Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Małgorzata Piwońska97 kB5782008-07-22 18:59
Pobierz plik (zał.4._wykaz_robot_nawierzchniowych..pdf)Wykaz robót nawierzchniowych Małgorzata Piwońska48 kB5932008-07-22 18:56
Pobierz plik (zał._5._plan_orientacyjny..pdf)Plan orientacyjny Małgorzata Piwońska219 kB5612008-07-22 18:53
Pobierz plik (zał._7._plan_sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny Małgorzata Piwońska129 kB5772008-07-22 18:51
Pobierz plik (zał.6.przekroj_konstrukcyjny..pdf)Przekrój konstrukcyjny Małgorzata Piwońska22 kB5692008-07-22 18:44
Pobierz plik (Zał.1._dane_wyjsciowe_do_projektowania_drogi.pdf)Dane wyjściowe do projektowania drogi Małgorzata Piwońska39 kB7542008-07-22 18:41
Pobierz plik (Zał_2._opis_techniczny.pdf)Książka przedmiarów Małgorzata Piwońska221 kB7482008-07-22 18:38
Pobierz plik (Ksiazka_przedmiarow.pdf)Książka przedmiarów Małgorzata Piwońska22 kB5602008-07-22 18:36
Pobierz plik (specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska748 kB5842008-07-22 18:30