Budziszewice: Urządzenie zieleni w ramach zadania Budowa placu zabaw i urządzenie ścieżki sportowej - zieleń w miejscowości Budziszewice

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 271474 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie zieleni w ramach zadania Budowa placu zabaw i urządzenie ścieżki sportowej - zieleń w miejscowości Budziszewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą : dostawa i sadzenie krzewów i krzewinek, korowanie krzewów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz roślinności, ilość, wymogi jakościowe, zawierają stanowiące integralną część SIWZ odpowiednio dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - z wyłączeniem części dot. trawników (patrz niżej: UWAGA). Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych. UWAGA: przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje trawników, tak więc dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części dotyczącej trawników - nie obowiązuje..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 03.45.13.00-9, 77.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  •  
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/kosztorys ceny ofertowej, 2/pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1/ terminu wykonania zamówienia: termin może ulec przedłużeniu w sytuacji wystąpienia przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkującej niemożliwością zakończenia robót w terminie 2/przedmiotu zamówienia: gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany będą uzasadnione dla Zamawiającego ; w przypadku braku na rynku wymaganych odmian, możliwe będzie zastosowanie innej odmiany, o podobnych parametrach i podobnej cenie, za akceptacją Zamawiającego 3/w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy: możliwość zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót lub wprowadzenia nowego podwykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice. Nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 września 2010r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wskazanych wyżej oświadczeń wg formuły spełnia - nie spełnia. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie: 1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy, 2/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - każdy z partnerów musi złożyć świadczenie odnoszące się do niego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                        Wójt Gminy  Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2010.08.31_Mapa_1.pdf)2010.08.31 Mapa nr 1 - Projekt zagospodarowania Małgorzata Piwońska3514 kB5602010-08-31 16:07
Pobierz plik (2010.08.31_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_obioru_robót.pdf)2010.08.31 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( z wyłączeniem tra Małgorzata Piwońska1983 kB5852010-08-31 16:03
Pobierz plik (2010.08.31_Przedmiar_robót.pdf)2010.08.31 Przedmiar robót (z wyłączeniem trawnika) Małgorzata Piwońska253 kB6232010-08-31 16:02
Pobierz plik (2010.08.31_Dokumentacja_projektowa.pdf)2010.08.31 Dokumentacja projektowa - częsć opisowa - WYCIĄG: pkt 1- podstawa opr Małgorzata Piwońska2963 kB5822010-08-31 16:01
Pobierz plik (2010.08.31_SIWZ.pdf)2010.08.31 SIWZ Małgorzata Piwońska178 kB5822010-08-31 15:59