Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice na: Urządzenie strefy reprezentacyjnej przed Kościołem w Budziszewicach - utwardzenie nawierzchni gruntu kostką betonową

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 103480 - 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie strefy reprezentacyjnej przed Kościołem w Budziszewicach - utwardzenie nawierzchni gruntu kostką betonową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nawierzchnia gruntu zostanie utwardzona kostką betonową po uprzednim wykonaniu na całej jego powierzchni koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, podbudowy z kruszywa łamanego-warstwa górna. Na zakres robót składa się również założenie krawężników po uprzednim wykonaniu rowków oraz ławy betonowej i także roboty ziemne oraz obsługa geodezyjna (obsługa geodezyjna obejmuje wytyczenie terenu oraz inwentaryzację powykonawczą). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają stanowiące integralną część niniejszej SIWZ przedmiar robót - określający zakres rzeczowo-ilościowy robót, szkic-rzut strefy reprezentacyjnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem utwardzenie terenu kostką, z wyłączeniem chodników. Powierzchnia utwardzonego terenu w ramach każdej z tych robót nie może być mniejsza niż 300 m2 . Uwaga: wykazanie wykonania chodnika(ów) nie spełni wymaganego warunku.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 100.000 zł lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 100.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną 2/pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1/ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: termin może ulec przedłużeniu w sytuacji wystąpienia przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkującej niemożliwością zakończenia robót w terminie, o czas trwania sytuacji, która wystąpiła lub gdy zmiana terminu będzie korzystna dla Zamawiającego, 2/ w zakresie przedmiotu zamówienia: gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany będą uzasadnione przyczynami niezależnymi od Zamawiającego lub zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, nieodpłatnie, na wniosek złożony na piśmie lub faxem..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2011 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice (pokój nr 7)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach operacji Urządzenie strefy reprezentacyjnej przed Kościołem w Budziszewicach objętej pomocą ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2011r. o godz.14:30. Ocena spełniania warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy oraz dot.niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy dokonana zostanie na podstawie wskazanych wyżej oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia-nie spełnia. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie:1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1; 2/Wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego partnera; 3/Informacja banku może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego partnera; 4/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                        Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2011.05.06_STWiORB.pdf)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( UWAGA: aktualny nr ewidencyj Małgorzata Piwońska3136 kB7212011-05-06 16:44
Pobierz plik (2011.05.06_szkic.pdf)Szkic - rzut strefy reprezentacyjnej. (UWAGA: z wyłączeniem zieleni do nasadzeni Małgorzata Piwońska201 kB5552011-05-06 16:42
Pobierz plik (2011.05.06_przedmiar_robót.pdf)Przedmiar robót Małgorzata Piwońska259 kB5542011-05-06 16:41
Pobierz plik (2011.05.06_SIWZ.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Małgorzata Piwońska194 kB5452011-05-06 16:40