Budziszewice: Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów autobusami szkolnymi w roku szkolnym 2011/2012

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 235398 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na przewozie uczniów autobusami szkolnymi w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Uczniowie dowożeni będą do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach i następnie odwożeni w ramach ustalonych tras i godzin.Przewiduje się dziennie następujące trasy i godziny:(każda trasa rozpoczyna się i kończy przy Zespole Szkół w Budziszewicach)1/ na potrzeby dowozu dzieci do szkoły (Przewoźnik podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godzinie 6.40): na lekcje rozpoczynające się o godz. 8.00: Budziszewice - Rękawiec - Agnopol - Nepomucenów - Nowy Rękawiec - Nowe Mierzno - Mierzno - Józefów Stary - Adamów - Antolin - Budziszewice - 24 km; Budziszewice-Redzeń Nowy-Redzeń Stary-Regny-Budziszewice-22km; Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie- Budziszewice - 18 km i na lekcje rozpoczynające się o godz. 8.50: Budziszewice - Rękawiec-Agnopol-Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Nowe Mierzno-Mierzno-Józefów Stary-Adamów-Antolin-Budziszewice-24 km; Budziszewice-Regny-Redzeń Stary -Redzeń Nowy- Budziszewice- 22km; Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie- Budziszewice -18km. Na potrzeby odwozu dzieci po zajęciach lekcyjnych: Przewoźnik podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godzinie 13.20: Budziszewice-Antolin-Adamów-Józefów Stary-Mierzno-Nowe Mierzno-Nepomucenów -Nowy Rękawiec-Agnopol-Rękawiec-Budziszewice-24km; Budziszewice-Regny- Redzeń Stary-Redzeń Nowy-Budziszewice-22km; Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice-18km i Przewoźnik podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godzinie 15.00: Budziszewice-Antolin-Adamów-Józefów Stary - Mierzno-Nowe Mierzno-Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Agnopol-Rękawiec- Budziszewice- 24 km; Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice-18 km; Budziszewice-Regny-Redzeń Stary-Redzeń Nowy-Budziszewice- 22 km. Szczegółowy opis zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  •  
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, co do zakresu przedmiotu zamówienia i związanej z tym kwoty wynagrodzenia na wypadek gdyby w wyniku zastrzeżonej przez Zamawiającego możliwości zmiany tras dziennych lub ich długości, łączna długość tras odbytych przez Przewoźnika w okresie realizacji umowy przekroczyła łączną dla tego okresu długość tras ustalonych w umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty także w przypadku, gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie stawek podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice. Nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2011r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wskazanych wyżej oświadczeń wg formuły spełnia-nie spełnia. Uwagi dla Wykonawców składających ofertę wspólnie: 1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy, 2/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli faksem-każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                             (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ_DOWÓZ_DZIECI_2011_-_2012.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Małgorzata Piwońska211 kB5202011-08-08 17:18