Budziszewice: Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach w roku szkolnym 2012/2013

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 271790 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowych posiłków obiadowych dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach oraz dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach Punkt Przedszkolny w Rękawcu. Gorącym posiłkiem planuje się objąć około 85 (szacowana liczba) dzieci i uczniów dziennie. Podana liczba dzieci i uczniów aktualna jest na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania roku szkolnego może ulec zmianie. W przypadku zmiany ilości świadczeniobiorców uprawnionych do tej formy pomocy, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia w zależności od ilości świadczeniobiorców uprawnionych do dożywiania. Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie otrzymanych list dzieci i uczniów uprawnionych do świadczenia od Zamawiającego. O każdej zmianie liczby dzieci i uczniów uprawnionych Zamawiający będzie informował Wykonawcę na piśmie. Wyżej wymienione dzieci i uczniowie są dożywiane w ramach programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) zwanego dalej programem. Charakterystyka posiłków: posiłek jednodaniowy przygotowywany będzie przemiennie: 1. jeden dzień: zupa z wkładką mięsną podana ze świeżym pieczywem 2. drugi dzień: drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami oraz kompot - do mięsa zamiennie podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, makaron, kopytka. W jednym tygodniu będzie 3 razy drugie danie i 2 razy zupa, a w drugim tygodniu będzie 2 razy drugie danie i 3 razy zupa. Waga posiłków winna się przedstawiać następująco: zupa - 0,5l, wkładka mięsna 50g, pieczywo bez ograniczenia ilościowego, owoc lub inny deser, drugie danie - do wyboru: ziemniaki, ryż, kasza, makaron 250g, mięso lub ryba 100g, surówka lub jarzyny 150g, kompot 0,25l. Posiłki muszą być przygotowane z zakupionych przez Wykonawcę produktów żywnościowych, urozmaicone (nie mogą się powtarzać w okresie dwóch następujących po sobie tygodni), wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki, przygotowane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) oraz dostarczone w odpowiednich termosach termoizolacyjnych. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu umowy oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. Oferowany asortyment ma być zgodny z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne i odżywcze młodego organizmu - w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami HACCP. Ponadto wymagania zdrowotne żywności oraz wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny winny być stosowane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Godziny wydawania posiłków i dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorem Zespołu Szkół w Budziszewicach. Cena jednego posiłku winna obejmować koszt przygotowania, dostarczenia i wydania posiłku. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny netto jednego posiłku w okresie wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania dekadowego jadłospisu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budziszewicach i Dyrektorowi Zespołu Szkół w Budziszewicach. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. przygotowania, dowozu i wydawania posiłków w dni nauki szkolnej dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach oraz dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Budziszewicach Punkt Przedszkolny w Rękawcu, 2. przygotowanie i wydawanie posiłków należy wykonywać z należytą starannością - przy zachowaniu odpowiednich warunków higieny i wymagań, oraz przestrzeganiu norm ilościowych oraz świadczenia usług przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, 3. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, 4. świadczenia usług na zastawie będącej w posiadaniu Wykonawcy, 5. estetycznego podawania posiłków, 6. dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7. zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych, utrzymania porządku w pomieszczeniach kuchni jak również stołówki. Termin świadczenia usługi obejmuje rok szkolny w terminie od 04 września 2012 roku do 27 czerwca 2013 roku, przez 5 dni w tygodniu - w dniach trwania nauki z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Zamówienie w 2013 roku będzie realizowane pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2013 oraz w budżecie państwa na 2013 rok..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9, 55.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy udokumentują, że wykonali należycie min. 1 zamówienie w zakresie zbiorowego żywienia przez co najmniej okres jednego roku szkolnego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

dokumenty stwierdzające, że kuchnia w której realizowane było tożsame zamówienie spełniała warunki sanepidu określone przepisami o produkcji żywności

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji usługi dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy, w szczególności zmiany przepisów podatkowych 2. skrócenia terminu realizacji zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia z powodu braku środków finansowych w budżecie gminy na rok 2013 oraz w budżecie państwa na 2013 rok 3. pod warunkiem, że będzie to sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych 4. w przypadku gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 5. w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to uzasadniają zmianę umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budziszewicach ul. J. Ch. Paska 66 97-212 Budziszewice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach ul. J. Ch. Paska 66 97-212 Budziszewice pokój nr 7 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                       Wójt Gminy
                                                                    (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ_2012.07.26.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska158 kB5512012-07-26 14:43