Budziszewice: Rewitalizacja parku w miejscowości Budziszewice wraz z układem wodnym
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 340030 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja parku w miejscowości Budziszewice wraz z układem wodnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: prace porządkowe i przygotowawcze, modernizacyjne zbiornika wodnego, budowę ciągów komunikacyjnych, urządzenie zieleni, wyposażenie w elementy małej architektury oraz obsługę geodezyjną.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, część opisowa dokumentacji projektowej ,mapy-projekt zagospodarowania terenu i projekty wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane , każda o wartości brutto co najmniej 150.000,00 zł

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 150.000,00 zł lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 150.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną 2/ dowód wniesienia wadium 3/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik 4/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1/ gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) 2/ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: termin ten może ulec przedłużeniu - w sytuacji zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, lub - na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, lub - wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy 3/ w zakresie przedmiotu zamówienia: - w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, lub - gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub - zmiany będą uzasadnione przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, lub - zmiany będą korzystne dla Zamawiającego 4/ w zakresie wynagrodzenia - zmniejszenie zakresu robót w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach będzie podstawą do zmniejszenia podanej w ofercie i odzwierciedlonej w umowie ceny kosztorysowej za zakres robót określony w przedmiarach, o wartość zakresu pomniejszonego, wyliczoną według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego 5/ zmiany w zakresie podwykonawstwa -możliwość dopuszczenia podwykonawców: - dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie(czyli dalszych podwykonawców), lub - w przypadku , gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice - na wniosek złożony na piśmie lub faxem, nieodpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66, (pokój nr 7)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2012r. o godz.11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie: 1/w zakresie dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art.24ust.1ustawy - każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie/dokument odnoszący się do niego, 2/ w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków z art.22 ust.1 ustawy-partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22ust.1ustawy, wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi oraz informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego partnera. Oświadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu zamówienia w przewidywanym zakresie uwarunkowana jest zabezpieczeniem w budżecie gminy na rok 2012 i 2013 środków na jego wykonanie. W przypadku niespełnienia tego warunku do dnia zawarcia umowy o roboty budowlane z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu, tj. niezabezpieczenia kwoty wymaganej do realizacji zadania w pełnym jego zakresie, Zamawiający zastrzega, iż zakres ten zostanie zmniejszony odpowiednio do kwoty zabezpieczonej na to zadanie w budżecie gminy z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego pełny zakres zadania. W takiej sytuacji umowa o roboty z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na zmniejszony już zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega również możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   Wójt Gminy
        (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2012.09.19_Załącznik_nr_6_do_SIWZ.pdf)Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowy (po wypełnieniu przez Wykonawcę ,,Kosz Małgorzata Piwońska153 kB5482012-09-19 19:51
Pobierz plik (Zmiana_treści_SIWZ.pdf)Zmiana treści SIWZ z dnia 19.09.2012 r. Małgorzata Piwońska68 kB5192012-09-19 19:42
Pobierz plik (Wyjaśnienia_Nr_1.pdf)Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ z dnia 19.09.2012 r. Małgorzata Piwońska541 kB5382012-09-19 19:40
Pobierz plik (Przedmiar_robór_po_zmianie.pdf)Przedmiar robót - rodzaj robót: Renowacja, odbudowa, odświeżanie, modernizacja z Małgorzata Piwońska159 kB5202012-09-19 19:38
Pobierz plik (Naturalna_kaskada_-_rysunek.pdf)Kaskada - rysunek Małgorzata Piwońska42 kB5932012-09-19 19:36
Pobierz plik (zieleń_zbiornik.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zieleń Małgorzata Piwońska83 kB5582012-09-10 19:22
Pobierz plik (spec_drogi_zbiornik.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - nawierzchnie Małgorzata Piwońska500 kB5432012-09-10 19:21
Pobierz plik (archit_zbiornik.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wyposażenie w elementy małej Małgorzata Piwońska99 kB5562012-09-10 19:20
Pobierz plik (Budziszewice_OSP_2012x.pdf)Część opisowa dokumentacji projektowej Małgorzata Piwońska2062 kB6002012-09-10 19:18
Pobierz plik (Mapa_4_10.09.2012.pdf)Mapa nr 4 - projekt wykonawczy zieleni Małgorzata Piwońska1063 kB5332012-09-10 19:06
Pobierz plik (Mapa_3_10.09.2012.pdf)Mapa nr 3 - projekt wykonawczy małej architektury Małgorzata Piwońska710 kB5722012-09-10 19:05
Pobierz plik (Mapa_2_10.09.2012.pdf)Mapa nr 2 - projekt wykonawczy dróg i nawierzchni Małgorzata Piwońska1021 kB5352012-09-10 19:03
Pobierz plik (Mapa_1_10.09.2012.pdf)Mapa nr 1 - projekt zagospodarowania terenu Małgorzata Piwońska3209 kB5432012-09-10 19:02
Pobierz plik (Przedmiar_robót_-_wyposażenie.pdf)Przedmiar robót - rodzaj robót: Wyposażenie Małgorzata Piwońska67 kB5212012-09-10 18:56
Pobierz plik (Przedmiar_robót_-_nawierzchnie.pdf)Przedmiar robót - rodzaj robót: Budowa ciągów komunikacyjnych Małgorzata Piwońska117 kB5322012-09-10 18:55
Pobierz plik (Przedmiar_robót_-_zieleń.pdf)Przedmiar robót - rodzaj robót: Prace porządkowe i przygotowawcze, urządzanie zi Małgorzata Piwońska181 kB5702012-09-10 18:53
Pobierz plik (SIWZ___PARK.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska275 kB5182012-09-10 18:52
Pobierz plik (Przedmiar_robót_-_zbiornik.pdf)Przedmiary robót - rodzaj robót: Renowacja, odbudowa, odświeżanie, modernizacja  Małgorzata Piwońska134 kB7452012-09-10 18:51