Budziszewice: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi
- kolektor S-5, S-6 w miejscowości Budziszewice
Ogłoszenie zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 407308 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi - kolektor S-5, S-6 w miejscowości Budziszewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi realizowana będzie w miejscowości Budziszewice ulica Brzezińska na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkiej i powiatowej do stacji benzynowej. Zakresem swym obejmuje: kolektory sanitarne-roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, przewierty i roboty drogowe, kanały boczne- roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, przewierty i roboty drogowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiar robót, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.11.12.00-0, 45.25.56.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wybudował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną kanalizację sanitarną o długości co najmniej 500m. Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych długości kanalizacji.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 150.000,00 zł lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 150.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ dowód wniesienia wadium, 2/ kosztorys ofertowy,3/pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,4/w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach : 1/w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia : termin ten może ulec zmianie - w związku z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,lub- w związku ze wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, lub- w związku z zaistnieniem warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, lub - na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, lub - w przypadku zaistnienia innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy, lub- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub- gdy zmiana terminu będzie korzystna dla Zamawiającego 2/ w zakresie przedmiotu zamówienia :-w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, lub- zmiany w przedmiocie zamówienia będą korzystne dla Zamawiającego, lub będą uzasadnione przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, lub gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 3/ w zakresie wynagrodzenia: - zmniejszenie zakresu robót w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach będzie podstawą do zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, lub-wystąpienie robót zamiennych będzie podstawą do zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, lub- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT będzie podstawą do zmiany kwoty wynagrodzenia 4/ zmiany w zakresie podwykonawstwa - możliwość dopuszczenia podwykonawców:-dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie (czyli dalszych podwykonawców), lub- w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice - na wniosek złożony na piśmie lub faxem, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 66 (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2012r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 66. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie:1/w zakresie dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 ustawy-każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie/dokument odnoszący się do niego, 2/w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków z art.22 ust.1 ustawy - partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22ust.1 ustawy, wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi oraz informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego partnera. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie uwarunkowana jest zabezpieczeniem w budżecie gminy na rok 2012 i 2013 środków na jego wykonanie. W przypadku niespełnienia tego warunku do dnia zawarcia umowy o roboty budowlane z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu, tj. niezabezpieczenia kwoty wymaganej do realizacji zamówienia w pełnym jego zakresie, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub zakres ten zostanie zmniejszony odpowiednio do kwoty zabezpieczonej na to zadanie w budżecie gminy z uwzględnieniem wartości robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy - w takiej sytuacji umowa o roboty z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na zmniejszony już zakres przedmiotu zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
                                                                                              

                                                                 Wójt Gminy Budziszewice
                                                                      (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2012.10.26_Wyjaśnienie_Nr_2.pdf)2012.10.26 Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ Małgorzata Piwońska339 kB7282012-10-26 14:28
Pobierz plik (2012.10.25_Zmiana_treści_SIWZ.pdf)2012.10.25 Zmiana treści SIWZ Małgorzata Piwońska453 kB5512012-10-25 15:14
Pobierz plik (2012.10.25_Wyjaśnienie_Nr_1.pdf)2012.10.25 Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ Małgorzata Piwońska407 kB6992012-10-25 15:13
Pobierz plik (2012.10.25_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf)2012.10.25 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Małgorzata Piwońska25 kB5802012-10-25 15:11
Pobierz plik (Arkusz_4_(11)_-_Cześć_II_i_III_2_x.pdf)19.10.2012 Arkusz 4 (11) - część II i III Małgorzata Piwońska684 kB5212012-10-19 17:01
Pobierz plik (Arkusz_4(11)_-_część_I.pdf)19.10.2012 Arkusz 4 (11) - część I Małgorzata Piwońska8850 kB7132012-10-19 16:53
Pobierz plik (Arkusz_4(11)_-_część_I.pdf)19.10.2012 Arkusz 4 (11) - część I Małgorzata Piwońska684 kB5462012-10-19 16:53
Pobierz plik (19.10_Mapa_-_projekt_zagospodarowania_terenu_2X.pdf)19.10.2012 Mapa - projekt zagospodarowania terenu Małgorzata Piwońska513 kB6142012-10-19 15:38
Pobierz plik (19.10_Opinia_ZUDP_2x.pdf)19.10.2012 Decyzja ZUDP Małgorzata Piwońska4598 kB7502012-10-19 15:37
Pobierz plik (19.10.2012_SIWZ.pdf)19.10.2012 SIWZ Małgorzata Piwońska238 kB5392012-10-19 12:04
Pobierz plik (19.10_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robót.pdf)19.10.2012 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Małgorzata Piwońska324 kB5232012-10-19 12:02
Pobierz plik (19.10_BIOZ.pdf)19.10.2012 BIOZ Małgorzata Piwońska303 kB6492012-10-19 12:01
Pobierz plik (19.10_Opis_techniczny_-_rysunek_kolektor_S6.pdf)19.10.2012 Opis techniczny - rysunek kolektor S-6 Małgorzata Piwońska126 kB7572012-10-19 12:00
Pobierz plik (19.10_Opis_techniczny_-_rysunek_kolektor_S-5.pdf)19.10.2012 Opis techniczny - rysunek kolektor S-5 Małgorzata Piwońska178 kB5582012-10-19 11:59
Pobierz plik (19.10_Opis_techniczny.pdf)19.10.2012 Opis techniczny Małgorzata Piwońska1114 kB7072012-10-19 11:58
Pobierz plik (19.10_Opis_projektu_zagospodarowania_terenu.pdf)19.10.2012 Opis projektu zagospodarowania terenu Małgorzata Piwońska369 kB6922012-10-19 11:37
Pobierz plik (19.10_Protokół_danych_wyjściowych_do_projektowania.pdf)19.10.2012 Protokół danych wyjściowych do projektowania Małgorzata Piwońska179 kB6512012-10-19 11:36
Pobierz plik (19.10_Uzgodnienie_Konserwatora.pdf)19.10.2012 Uzgodnienie konserwatora Małgorzata Piwońska1525 kB7282012-10-19 11:34
Pobierz plik (19.10_Uzgodnienie_Melioracji.pdf)19.10.2012 Uzgodnienie melioracji Małgorzata Piwońska5728 kB7292012-10-19 11:33
Pobierz plik (19.10_Decyzja_Wójta_Gminy.pdf)19.10.2012 Decyzja Wójta Gminy Małgorzata Piwońska5728 kB5952012-10-19 11:31
Pobierz plik (19.10_Decyzja_ZDP.pdf)19.10.2012 Decyzja ZDP Małgorzata Piwońska5728 kB5502012-10-19 11:29
Pobierz plik (19.10_Decyzja_ZDW.pdf)19.10.2012 Decyzja ZDW Małgorzata Piwońska11689 kB5732012-10-19 11:25
Pobierz plik (19.10_Przedmiar_robót.pdf)19.10.2012 Przedmiar robót Małgorzata Piwońska1128 kB7392012-10-19 11:21