Wójt Gminy Budziszewice informuje, że w wyniku postepowania prowadzonego w trybie otwartego konkursu ofert na: "Realizację w 2006 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji)" wybrano ofertę złożoną przez:

KLUB SPORTOWY
ZJEDNOCZENI BUDZISZEWICE
ul. J.Ch. Paska 66
97-212 Budziszewice

Kwota przyznanej dotacji ze środków budżetu gminy: 11.000,00 zł