INFORMACJA W SPRAWIE USTANOWIENIA RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

 

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się na stronie internetowej  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

WAŻNE!. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

 

                                                                   Starszy pracownik socjalny
                                                                         (-) Dorota Sujka

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wykaz_znizek_karta_duzej_rodziny.pdf)Wykaz zniżek Małgorzata Piwońska278 kB4932014-06-24 15:54
Pobierz plik (oferta_partnerow_karta_duzej_rodziny.pdf)Oferta partnerów Małgorzata Piwońska781 kB4812014-06-24 15:53
Pobierz plik (Uchwała_Rady_Ministrów_w_sprawie_ustanowienia_rządowego_programu_dl_arodzin_wielodzietnych.pdf)Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wieloletnich Małgorzata Piwońska506 kB5082014-06-24 15:50
Pobierz plik (Rozporządzenie_Rady_Ministrów_w_sprawwie_szczegółowych_warunków_realizacji_rządowqego_programu_dla_rodzin_wielodzietnych.pdf)Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ro Małgorzata Piwońska822 kB4842014-06-24 15:43
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_Karty_Dużej_Rodziny.doc)Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny Małgorzata Piwońska79 kB5572014-06-24 15:41