Wójt Gminy Budziszewice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora ds. obywatelskich, obronnych i stanu cywilnego

w Urzędzie Gminy w Budziszewicach,

ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice

 

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z osobą wyłonioną w drodze naboru przed zawarciem umowy na czas nieokreślony może zostać zawarta umowa na czas określony.

 

  1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne,

- wykształcenie wyższe,

- minimum trzyletni staż pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 

  1. Wymagania dodatkowe:

- sumienność, odpowiedzialność, rzetelność,

- komunikatywność,

- kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) sprawy obywatelskie tj. min. prowadzenie ewidencji ludności, dokonywanie czynności meldunkowych,

2) sprawy wojskowe i ogólnoobronne, tj. min. przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych

3) sprawy obrony cywilnej,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego,

Do zadań tego stanowiska należą ponadto:

1) zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

2) zadania w zakresie spraw społecznych, bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) prowadzenie kancelarii tajnej,

5) wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji,

6) wykonywanie zadań administratora sieci informatycznej w Urzędzie,

7) sprawy gospodarcze w Urzędzie Gminy,

8) obsługa kasy Urzędu Gminy

 

  1. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV),

2) Kwestionariusz osobowy,

3) List motywacyjny,

4) Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie, odpisy)

5) Dokumenty potwierdzające staż pracy ( kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia)

6) Zaświadczenia lub oświadczenia złożone w trybie art.233 §1 Kodeksu Karnego potwierdzające spełnienie wymagań podstawowych tj.

- o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

7) Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r.Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1593 z późn.zm.)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy w Budziszewicach lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres, w zaklejonej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko inspektora ds. obywatelskich, obronnych i stanu cywilnego”.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 sierpnia 2007 roku o godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budziszewice oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Budziszewicach.

 

 Wójt Gminy Budziszewice

  Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_07_31a.pdf)2007-07-31. informacja o wynikach naboru Małgorzata Piwońska17 kB7752007-07-31 13:22
Pobierz plik (2007_07_31.pdf)2007-07-31. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Małgorzata Piwońska9 kB7442007-07-31 13:22