Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice

serdecznie zaprasza na XXXVIII Sesję Rady Gminy Budziszewice,

która odbędzie się w dniu 02 września 2010 roku /czwartek/ o godzinie 14,00

 w sali posiedzeń Urzędu  Gminy.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.       Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Budziszewice za I półrocze 2010 roku,

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

3) zmiany w budżecie gminy na 2010 rok,

4) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ,, Bzura" z siedzibą w Łowiczu,

5) realizacji wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu pt: ,,

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego

województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów" umieszczonego w Indykatywnym

Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Łódzkiego dla RPO Województwa

Łódzkiego z numerem IPI/146/2007,

6) trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej,

5.       Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Gminy,

6.       Zapytania i wolne wnioski,

7.       Sprawy różne,

8.       Zakończenie obrad.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/    Marek Owczarek