Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi

 

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przyjętym uchwałą Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 grudnia 2010 roku ogłaszam konsultacje.


1. Cel i przedmiot konsultacji:

 

- stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

•  rozpoczęcie konsultacji 08 lutego 2011 roku;

  • zakończenie 21 lutego 2011 roku.
  • termin składania uwag i opinii - do 21 lutego 2011 roku.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm), działające na terenie Gminy Budziszewice, w zakresie określonym w ustawie,

- konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu,

- uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy
w Budziszewicach pok. nr 7 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.
 


                                                                                                              WÓJT
                                                                                                  mgr inż. Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz_zgłoszenia_opinii_5.doc)Formularz zgłoszenia opinii Małgorzata Piwońska26 kB5032011-02-01 16:18
Pobierz plik (Projekt_programu_na_2011_rok.pdf)Projekt programu na 2011 rok Małgorzata Piwońska66 kB5162011-02-01 16:16