Drukuj

 

Budziszewice: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 197198 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia zakresem swym obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice. Są to nieruchomości jednorodzinne, w których odpady będą gromadzone w sposób selektywny oraz mieszany, obowiązywać będzie system workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów. W zakres zamówienia wchodzi również odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odpady gromadzone będą w pojemnikach i kontenerach. Wykonawca na czas realizacji umowy zapewni worki oraz pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: a)w uzasadnionych przypadkach, lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, termin zamówienia może ulec zmianie; b)w zakresie zlecenia podwykonawcom wykonania części zakresu umowy, lub zmiany podwykonawcy; c)w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a potrzeba tych zmian wynikła w trakcie realizacji zmówienia; d) w przypadku zmiany liczby mieszkańców powyżej 4% w stosunku do liczby mieszkańców wskazanej w S.I.W.Z; e) w przypadku o którym mowa w lit. d zostanie również zmienione wynagrodzenie; f)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2013r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                      

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (mapa_gminy-_załącznik_nr_7.JPG)2013.05.21 Załącznik nr 7 mapa gminy Małgorzata Piwońska10850 kB3262013-05-21 15:21
Pobierz plik (Załącznik_nr_6_wykaz_miejscowości.pdf)2013.05.21 Załącznik nr 6 wykaz miejscowości Małgorzata Piwońska49 kB4862013-05-21 15:15
Pobierz plik (Uchwała_w_sprawie_szczegółowego_sposobu_....pdf)2013.05.21 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu ... Małgorzata Piwońska132 kB3632013-05-21 15:14
Pobierz plik (Uchwała_w_sprawie_zmiany_regulaminu_....pdf) 2013.05.21 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu ...  Małgorzata Piwońska54 kB4002013-05-21 15:13
Pobierz plik (Uchwała_regulamin.pdf) 2013.05.21 Uchwała regulamin Małgorzata Piwońska471 kB3682013-05-21 15:12
Pobierz plik (Załącznik_nr_4_oświadczenie_art_22.pdf) 2013.05.21 Załącznik nr 4 oświadczenie art. 22 Małgorzata Piwońska34 kB4742013-05-21 15:11
Pobierz plik (Załącznik_nr_3_oświadczenie_art_24.pdf) 2013.05.21 Załącznik nr 3 oświadczenie art. 24 Małgorzata Piwońska33 kB4652013-05-21 15:10
Pobierz plik (Wzór_umowy.pdf) 2013.05.21 Wzór umowy Małgorzata Piwońska73 kB3532013-05-21 15:09
Pobierz plik (2013.05.21_Wzór_formularza_oferty.pdf) 2013.05.21 Wzór formularza oferty Małgorzata Piwońska42 kB4682013-05-21 15:08
Pobierz plik (2013.05.21_S.I.W.Z.pdf) 2013.05.21 S.I.W.Z. Małgorzata Piwońska131 kB3002013-05-21 15:07
Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Kategoria: Zamknięte
Odsłony: 1193