Drukuj

Budziszewice: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 321480 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów autobusem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach i ich odwóz. Uczniowie dowożeni będą do szkoły na lekcje rozpoczynające się o godz. 8.00 i 8.55 oraz odwożeni sprzed szkoły po lekcjach o godz. 13.20 oraz 14.10 lub 15.05. Dowożenie uczniów na lekcje(godz.j.w.) i ich odwożenie po lekcjach (godz.j.w.) odbywać się będzie każdorazowo na następujących trasach: 1/dowóz uczniów zamieszkałych we wsiach z kierunku Rękawca : Budziszewice -Rękawiec -Agnopol -Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Nowe Mierzno -Mierzno-Józefów Stary -Adamów -Antolin -Budziszewice (24km); liczba dowożonych na tej trasie uczniów ok 97 . 2/dowóz uczniów zamieszkałych we wsiach z kierunku Węgrzynowic Modrzewia: Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice (18km); liczba dowożonych na tej trasie uczniów ok.89 3/dowóz uczniów zamieszkałych z kierunku Redzenia Nowego: Budziszewice-Redzeń Nowy- Redzeń Stary- Regny- Budziszewice (22km) ;liczba dowożonych na tej trasie uczniów ok.60.. Łączna dzienna długość tras przejazdu autobusem wynosi ok.256 km. Dowóz i odwóz odbywał się będzie odpowiednio z miejsca/do miejsca zamieszkania uczniów (ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków). Liczba uczniów objętych dowozem - ok.246. Liczba ta może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego . Wykonawca będzie realizował zamówienie w ramach dowozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym, na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007r. Nr 125,poz.874 z późn.zm.). Wartość poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 1/co do zakresu przedmiotu zamówienia i związanego z tym wynagrodzenia na wypadek zastrzeżonej przez Zamawiającego możliwości zmiany liczby dowożonych uczniów, o ile zmiany te spowodują zmianę zaoferowanej i odzwierciedlonej w umowie ceny stanowiącej wartość zamówienia brutto, z punktu widzenia całego okresu realizacji umowy. 2/ w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie stawek podatku VAT 3/ w przypadku, gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice. Nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2013r. o godz.10:30..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ_dowóz_2013_2014.pdf)14.08.2013 Załącznik Nr 2 do projektu umowy Małgorzata Piwońska212 kB2692013-08-08 17:31
Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Kategoria: Zamknięte
Odsłony: 1105