Drukuj

Budziszewice: Budowa budynku usługowo- administracyjnego z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Budziszewice

Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Numer ogłoszenia: 224462 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku usługowo- administracyjnego z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Budziszewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowo-administracyjnego z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Budziszewice. Zakresem swym obejmuje m.in.: 1/budowę budynku o powierzchni i kubaturze: powierzchnia użytkowa 219,79m2, powierzchnia zabudowy 263,07m2, kubatura 950m3, w technologii tradycyjnej jako budynek parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej ścian posadowionych na ławach fundamentowych żelbetowych oraz słupach i żebrach żelbetowych. Strop monolityczny żelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blachodachówką. 2/instalacje: elektryczna, kotłownia olejowa oraz centralne ogrzewanie , wentylacja, wod.kan., przyłącze wod.kan.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.10-6, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/dowód wniesienia wadium 2/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik 3/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1. W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia : 1/ gdy zmiana będzie uzasadniona koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego 3/ wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie, 7/ gdy zmiana będzie uzasadniona robotami zamiennymi 8/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy 2. W zakresie przedmiotu zamówienia : 1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, 2/ dopuszcza się roboty zamienne, w sytuacji gdy: a)materiały lub urządzenia przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku lub zastąpienia innymi b)wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa c)pojawi się nowsza technologia wykonania przedmiotu umowy pozwalająca na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,d) zachodzi konieczność zmian w wyniku błędów w dokumentacji projektowej e)z innych powodów uzasadnionych i korzystnych dla Zamawiającego 3. W zakresie wynagrodzenia:1/ zmniejszenie zakresu robót ,2/ roboty zamienne, 3/ zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT 4. Zmiany w zakresie podwykonawstwa: 1/ możliwość dopuszczenia podwykonawców: a/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie b/ w przypadku , gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy 2/ rezygnacja z podwykonawców 3/ wskazanie innych podwykonawców 5. Inne zmiany, o ile Zamawiający uzna daną zmianę za uzasadnioną i będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 - na wniosek złożony na piśmie lub faksem, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2014r. o godz. 11:30 w sali posiedzeń UG znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 85 (I piętro).Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę w terminie do dnia zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                        (-) Wójt Gminy
                                                                                           Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyjaśnienia_nr_1_z_17.07.2014.pdf)17.07.2014 Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ Małgorzata Piwońska81 kB6892014-07-17 11:09
Pobierz plik (1401-PBW-WK-100_poprawiony.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WK-100 Rzut parteru. Instalacja wodno- kanalizacyjna Małgorzata Piwońska381 kB5182014-07-04 17:25
Pobierz plik (el3.pdf)04.07.2014 - 3.15. Elewacja południowo - zachodnia Małgorzata Piwońska296 kB7042014-07-04 17:21
Pobierz plik (5b._Przedmiar_PRZYLACZA_WOD.KAN..pdf)04.07.2014 - Przedmiar - Przyłącze wodno-kanalizacyjne Małgorzata Piwońska42 kB5332014-07-04 15:26
Pobierz plik (5a.STWiOR-PRZYŁĄCZA_WOD.KAN..pdf)04.07.2014 - STWiOR Przyłącze wodno-kanalizacyjne Małgorzata Piwońska496 kB7062014-07-04 15:25
Pobierz plik (1401-PBW-ZTZ-300.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-ZTZ-300 Szczegóły studni wodomierzowej Małgorzata Piwońska136 kB7022014-07-04 15:23
Pobierz plik (1401-PBW-ZTZ-210.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-ZTZ-201 Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej Małgorzata Piwońska144 kB5752014-07-04 15:22
Pobierz plik (1401-PBW-ZTZ-200.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-ZTZ-200 Profil podłużny przyłącza wodociągowego Małgorzata Piwońska144 kB7052014-07-04 15:19
Pobierz plik (1401-PBW-ZTZ-100.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-ZTZ-100 Przyłącza, instalacje sanitarne zewnętrzne Małgorzata Piwońska453 kB7302014-07-04 15:17
Pobierz plik (OPIS_TECHNICZNY_PRZYŁĄCZY_SANITARNYCH.pdf)04.07.2014 - Opis techniczny przyłączy sanitarnych Małgorzata Piwońska2606 kB9102014-07-04 15:15
Pobierz plik (4f._Przedmiar_WOD-KAN.pdf)04.07.2014 - Przedmiar wodno-kanalizacyjny Małgorzata Piwońska25 kB7052014-07-04 15:12
Pobierz plik (4e.STWiOR-WOD-KAN.pdf)04.07.2014 - STWiOR wodno-kanalizacyjna Małgorzata Piwońska53 kB7112014-07-04 15:11
Pobierz plik (4d.Przedmiar-WENTYLACJA_.pdf)04.07.2014 - STWiOR - wentylacja Małgorzata Piwońska27 kB6932014-07-04 15:10
Pobierz plik (4c.STWiOR-WENTYLACJA.pdf)04.07.2014 - STWiOR - wentylacja Małgorzata Piwońska52 kB6982014-07-04 15:09
Pobierz plik (4b.Przedmiar_KOTLOWNIA_i_C.O._2x.pdf)04.07.2014 - Przedmiar- kotłownia i CO Małgorzata Piwońska29 kB6952014-07-04 15:08
Pobierz plik (4a.STWiOR-KOTŁOWNIA_i_C.O..pdf)04.07.2014 - STWiOR - kotłownia i CO Małgorzata Piwońska86 kB7332014-07-04 14:42
Pobierz plik (1401-PBW-WK-101.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WK-101 Rzut poddasza. Instalacja wodno-kanalizacyjna Małgorzata Piwońska244 kB5132014-07-04 14:40
Pobierz plik (1401-PBW-WE-400.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-400 Wymiarowanie przewodów i kształtek wentylacyjnych Małgorzata Piwońska179 kB5142014-07-04 14:37
Pobierz plik (1401-PBW-WE-300.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-300 Schemat instalacji wentylacyjnej Małgorzata Piwońska212 kB5332014-07-04 14:36
Pobierz plik (1401-PBW-WE-200_2x.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-200 Przekroje instalacji wentylacyjnej Małgorzata Piwońska292 kB5352014-07-04 14:35
Pobierz plik (1401-PBW-WE-101.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-101 Rzut poddasza. Instalacja wentylacyjna. Małgorzata Piwońska581 kB5282014-07-04 14:31
Pobierz plik (1401-PBW-WE-100.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-100 Rzut parteru. Instalacja wentylacyjna. Małgorzata Piwońska438 kB5212014-07-04 14:30
Pobierz plik (1401-PBW-KO-200.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-KO-200 Schemat ideologiczny kotłowni Małgorzata Piwońska290 kB6622014-07-04 14:27
Pobierz plik (1401-PBW-KO-100.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-KO-100 Rzut kotłowni Małgorzata Piwońska227 kB5412014-07-04 14:26
Pobierz plik (1401-PBW-K-200.pdf)04.07.2014 - 1401-04.07.2014 - 1401-PBW-K-200 Rozwinięcie instalacji kanalizacyj Małgorzata Piwońska278 kB7152014-07-04 14:24
Pobierz plik (1401-PBW-CO-200.pdf)04.07.2014 - 1401-04.07.2014 - 1401-PBW-CO-200 Rozwinięcie instalacji C.O. Małgorzata Piwońska265 kB5562014-07-04 14:22
Pobierz plik (1401-PBW-CO-100_.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-CO-100 Rzut parteru. Instalacja C.O. Małgorzata Piwońska333 kB6892014-07-04 14:20
Pobierz plik (OPIS_TECHNICZNY_WEWNĘTRZNYCH_INSTALACJI_SANITARNYCH.pdf)04.07.2014 - Opis techniczny wewnętrznych instalacji sanitarnych Małgorzata Piwońska3068 kB7142014-07-04 14:18
Pobierz plik (Budynek_Urzędu_Gminy_w_Budziszewiceach_-_przedmiar.pdf)04.07.2014 - STWiOR Małgorzata Piwońska59 kB6852014-07-04 14:13
Pobierz plik (STWiOR_inst_el_UG_Budziszewice.pdf)04.07.2014 - STWiOR Małgorzata Piwońska173 kB5312014-07-04 14:12
Pobierz plik (E10.pdf)04.07.2014 - E10 Widok rozdzielnicy RG Małgorzata Piwońska201 kB5212014-07-04 14:09
Pobierz plik (E9.pdf)04 07 2014 - E9 Widok rozdzielnicy R1 Małgorzata Piwońska142 kB5462014-07-04 14:08
Pobierz plik (E8.pdf)04.07.2014 - E8 Schemat sterowania oświetleniem Małgorzata Piwońska432 kB5192014-07-04 14:07
Pobierz plik (E7.pdf)04.07.2014 - E7 Schemat strukturalny zasilania elektrycznego Małgorzata Piwońska518 kB5192014-07-04 14:06
Pobierz plik (E6.pdf)04.07.2014 - E6 Dach - instalacja odgromowa Małgorzata Piwońska321 kB5512014-07-04 14:04
Pobierz plik (E5.pdf)04.07.2014 - E5 Strych - Instalacja oświetlenia Małgorzata Piwońska313 kB5112014-07-04 14:03
Pobierz plik (E4.pdf)04.07.2014 - E4 Onstalacja zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych Małgorzata Piwońska325 kB5342014-07-04 14:01
Pobierz plik (E3.pdf)04.07.2014 - E3 Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego Małgorzata Piwońska321 kB5682014-07-04 13:59
Pobierz plik (E2.pdf)04.07.2014 - E2 Instalacja zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych Małgorzata Piwońska288 kB5612014-07-04 13:57
Pobierz plik (E1.pdf)04.07.2014 - E1 Instalacja uziemienia i wyrównania potencjałów Małgorzata Piwońska268 kB5072014-07-04 13:55
Pobierz plik (Załącznik.pdf)04.07.2014 - Projekt oświetlenia pomieszczeń - załącznik Małgorzata Piwońska553 kB7432014-07-04 13:53
Pobierz plik (PB_Opis.pdf)04.07.2014 - Budowa dudynku administracyjno-biurowego - OPIS Małgorzata Piwońska176 kB7282014-07-04 13:51
Pobierz plik (2b.Przedmiar__ogólnobudowlany.pdf)04.07.2014 Przedmiar ogólnobudowlany Małgorzata Piwońska161 kB6832014-07-04 13:46
Pobierz plik (2a._STWiORBudowlanych.pdf)04.07.2014 STWiOR budowlanych Małgorzata Piwońska639 kB5762014-07-04 13:45
Pobierz plik (el4.pdf)04.07.2014 - 3.16. Elewacja południowo - wschodnia Małgorzata Piwońska233 kB5272014-07-04 13:43
Pobierz plik (el2.pdf)04.07.2014 - 3.14. Elewacja północno - zachodnia Małgorzata Piwońska232 kB5412014-07-04 13:34
Pobierz plik (el1.pdf)04.07.2014 - 3.13. Elewacja północno - wschodnia Małgorzata Piwońska335 kB6972014-07-04 13:33
Pobierz plik (3.12_Zakończenie_docieplenia_ściany.pdf)04.07.2014 - 3.12. Zakończenie docieplenia ściany w obrębie okapu Małgorzata Piwońska139 kB6752014-07-04 13:32
Pobierz plik (3.11_Docieplenie_nadproża.pdf)04.07.2014 - 3.11. Docieplenie nadproża Małgorzata Piwońska130 kB6832014-07-04 13:31
Pobierz plik (3.10_Docieplenie_otworu_okiennego.pdf)04.07.2014 - 3.10. Docieplenie otworu okiennego Małgorzata Piwońska126 kB6892014-07-04 13:30
Pobierz plik (3.9._Docieplenie_ściany_i_cokołu.pdf)04.07.2014 - 3.9. Docieplenie ściany i cokołu Małgorzata Piwońska156 kB5232014-07-04 13:29
Pobierz plik (3.8_Przekrój_A-A.pdf)04.07.2014 - 3.8. Przekrój A-A Małgorzata Piwońska390 kB6732014-07-04 13:28
Pobierz plik (3.7_Rzut_dachu.pdf)04.07.2014 - 3.7. Rzut dachu Małgorzata Piwońska211 kB6972014-07-04 13:27
Pobierz plik (3.6_Rzut_więźby_dachowej.pdf)04.07.2014 - 3.6. Rzut więźby dachowej Małgorzata Piwońska269 kB6852014-07-04 13:26
Pobierz plik (3.5_Rzut_poddasza.pdf)04.07.2014 - 3.5. Rzut poddasza - strych Małgorzata Piwońska314 kB6802014-07-04 13:25
Pobierz plik (3.4.1.pdf)04.07.2014 - 3.4.1. Podciąg P1-25x50 cm Małgorzata Piwońska204 kB7152014-07-04 13:21
Pobierz plik (3.4_Rzut_stropu_nad_parterem.pdf)04.07.2014 - 3.4. Rzut stropu nad parterem Małgorzata Piwońska701 kB5152014-07-04 13:20
Pobierz plik (3.3_Rzut_parteru.pdf)04.07.2014 - 3.3. Rzut parteru Małgorzata Piwońska438 kB6502014-07-04 13:19
Pobierz plik (3.2_Rzut_parteru_-_wyposażenie.pdf)04.07.2014 - 3.2. Rzut parteru - wyposażenie Małgorzata Piwońska322 kB6942014-07-04 13:18
Pobierz plik (3.1_Rzut_fundamentów.pdf)04.07.2014 - 3.1. Rzut fundamentów Małgorzata Piwońska376 kB6852014-07-04 13:17
Pobierz plik (opis_UG_2014.pdf)04.07.2014 Opis - Budowa budynku usługowo administracyjnego z instalacjami i urz Małgorzata Piwońska153 kB7062014-07-04 13:16
Pobierz plik (SIWZ_poprawione.pdf)04.07.2014 SIWZ  Małgorzata Piwońska253 kB5192014-07-04 13:14