Drukuj

Budziszewice: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia:172780 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów autobusem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach i ich odwóz w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. Uczniowie dowożeni będą do szkoły na lekcje rozpoczynające się o godz. 8.00 i 8.55 oraz odwożeni sprzed szkoły po lekcjach o godz. 13.20 oraz 14.15 lub 15.10. Dowożenie uczniów na lekcje(godz.j.w.) i ich odwożenie po lekcjach (godz.j.w.) odbywać się będzie każdorazowo na następujących trasach: 1/z kierunku Rękawca : Budziszewice -Rękawiec -Agnopol -Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Nowe Mierzno -Mierzno-Józefów Stary -Adamów -Antolin -Budziszewice (ok.24km)/, liczba uczniów ok.106; 2/ z kierunku Węgrzynowic Modrzewia: Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice (ok.18km), liczba uczniów ok.94; 3/ z kierunku Redzenia Nowego: Budziszewice-Redzeń Nowy- Redzeń Stary- Regny- Budziszewice (ok.22km), liczba uczniów ok.62. Liczba uczniów objętych dowozem - ok.262. Liczba ta może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego .Łączna dzienna długość tras przejazdu autobusem wynosi ok.256 km. Dowóz i odwóz odbywał się będzie odpowiednio z miejscowości/do miejscowości zamieszkania uczniów (z/do ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków).Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie realizował za biletami miesięcznymi..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł zł (słownie: Trzy tysiące zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik. 2/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 1/co do zakresu przedmiotu zamówienia i związanego z tym wynagrodzenia na wypadek zastrzeżonej przez Zamawiającego możliwości zmiany liczby dowożonych uczniów, o ile zmiany te spowodują zwiększenie zaoferowanej i odzwierciedlonej w umowie ceny stanowiącej wartość zamówienia brutto, z punktu widzenia całego okresu realizacji umowy. 2/ w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie stawek podatku VAT 3/ w przypadku, gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 na wniosek złożony na piśmie, faksem lu drogą elektroniczną, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66, pokój nr 7 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2015r. o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66 w pokoju nr 2 (parter)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

       Wójt Gminy
      (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIW_DOWOZ_2015_-_2016.pdf)SIWZ Katarzyna Kik234 kB2432015-07-10 14:25
Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Kategoria: Zamknięte
Odsłony: 1533