Drukuj


Budziszewice: Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 118770 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
Zmiana - Numer ogłoszenia: 118906 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ w zakresie nawierzchni - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej, boisko sportowe-lodowisko o nawierzchni bitumicznej oraz schody z kostki brukowej i ciągi piesze z kostki brukowej 2/ w zakresie wyposażenia - wyposażenie pola gry do koszykówki , wyposażenie pola gry do piłki nożnej (bramki, piłkochwyty), wyposażenie obu boisk w ławki parkowe i kosze na śmieci 3/ w zakresie oświetlenia - lampy solarne parkowe 4/ obsługa geodezyjna robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, część opisowa dokumentacji projektowej ,mapa-projekt zagospodarowania terenu, mapa-projekt wykonawczy nawierzchni i małej architektury oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: Dziesięć tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ dowód wniesienia wadium 2/ kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną 3/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 5/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1.W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - termin ten może ulec zmianie w przypadku:1/ konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego 3/wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie 7/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy. 2.W zakresie przedmiotu zamówienia - zmiany mogą nastąpić:1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony 2/w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach dopuszcza się roboty zamienne 3/gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4/ zmiany będą uzasadnione przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, 5/zmiany będą korzystne dla Zamawiającego. 3.W zakresie wynagrodzenia - odstawą do zmiany wynagrodzenia będzie:1/ zmniejszenie zakresu robót określonego w przedmiarach robót będących dla Wykonawcy podstawą do obliczenia ceny kosztorysowej 2/roboty dodatkowe, tj. objęte przedmiotem zamówienia (czyli przewidziane w dokumentacji projektowej) lecz pominięte przez Zamawiającego w przedmiarach robót będących dla Wykonawcy podstawą do obliczenia ceny kosztorysowej 3/roboty zamienne 4/zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT 5/inne uzasadnione dla zamawiającego przyczyny 4.Zmiany w zakresie podwykonawstwa:1/ możliwość dopuszczenia podwykonawców:a/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie b/w przypadku,gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy 2/rezygnacja z podwykonawców 3/wskazanie innych podwykonawców 5. Inne zmiany, o ile zamawiający uzna daną zmianę za uzasadnioną i nie będzie niekorzystna dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 - na wniosek złożony na piśmie lub faksem, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany w ramach operacji pn. Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii finansowanej ze środków Unii Europejskiej - Umowa o przyznanie pomocy nr 01345-6930-UM0530108/13 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2014r. o godz. 11:30 w sali posiedzeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 85..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                     
                                                                    Wójt Gminy
                                                                 (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyjaśnienia_Nr_1_z_17.04.2014_r..pdf)WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ Z 17.04.2014 r. Małgorzata Piwońska87 kB3482014-04-17 17:32
Pobierz plik (aba_Załącznik_nr_7_do_SIWZ_z_dnia_17.04.2014r..pdf)ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY /PO WYPEŁNIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ "KOSZT Małgorzata Piwońska112 kB3492014-04-17 17:18
Pobierz plik (aa_Zmian_treści_SIWZ_z_17.04.2014_r..pdf)ZMIANA TREŚCI SIWZ z 17.04.2014 r. Małgorzata Piwońska112 kB3512014-04-17 17:07
Pobierz plik (aa_Przedmiar_robót_-_nawierzchnie_z_17.04.2014_r..pdf)PRZEDMIAR ROBÓT - NAWIERZCHNIE - PO ZMIANIE z 17.04.2014 r. Małgorzata Piwońska176 kB3302014-04-17 17:05
Pobierz plik (Rekawiec_-_spec__nawierzchnie.pdf)2014.04.08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - nawierzchnie Małgorzata Piwońska716 kB3402014-04-08 16:26
Pobierz plik (Rękawiec_-_spec_architektura.pdf)2014.04.08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wyposażenie w ele Małgorzata Piwońska11777 kB3522014-04-08 16:20
Pobierz plik (RĘKAWIEC-WYPOSAŻENIE.jpg)2014.04.08 Mapa - projekt wykonawczy nawierzchni i małej architektury Małgorzata Piwońska11777 kB3792014-04-08 16:19
Pobierz plik (RĘKAWIEC-ZAGOSPODAROWANIE.jpg)2014.04.08 Mapa - projekt zagospodarowania Małgorzata Piwońska5938 kB3622014-04-08 16:14
Pobierz plik (RĘKAWIEC_tyt.pdf)2014.04.08 Dokumentacja projektowa - część opisowa /strona tytułowa/ Małgorzata Piwońska81 kB3372014-04-08 16:11
Pobierz plik (OPIS_RĘKAWIEC.pdf)2014.04.08 Dokumentacja projektowa - część opisowa /pozostałe strony dokumentacj Małgorzata Piwońska1008 kB3762014-04-08 16:10
Pobierz plik (2014_Przedmiar_robót_-_nawierzchnie.pdf)2014.04.08 Przedmiar robót - nawierzchnie Małgorzata Piwońska176 kB3562014-04-08 16:07
Pobierz plik (Przedmiar_robót-_wyposażenie.pdf)2014.04.08 Przedmiar robót - wyposażenie Małgorzata Piwońska107 kB3822014-04-08 16:06
Pobierz plik (2014_SIWZ_Rękawiec_boiska.pdf)2014.04.08 SIWZ Małgorzata Piwońska269 kB3232014-04-08 16:05
Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Kategoria: Zamknięte
Odsłony: 1655