Budziszewice: Budowa budynku usługowo- administracyjnego z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Budziszewice

Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Numer ogłoszenia: 224462 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku usługowo- administracyjnego z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Budziszewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowo-administracyjnego z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Budziszewice. Zakresem swym obejmuje m.in.: 1/budowę budynku o powierzchni i kubaturze: powierzchnia użytkowa 219,79m2, powierzchnia zabudowy 263,07m2, kubatura 950m3, w technologii tradycyjnej jako budynek parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej ścian posadowionych na ławach fundamentowych żelbetowych oraz słupach i żebrach żelbetowych. Strop monolityczny żelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blachodachówką. 2/instalacje: elektryczna, kotłownia olejowa oraz centralne ogrzewanie , wentylacja, wod.kan., przyłącze wod.kan.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.10-6, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 obiekty budowlane o kubaturze nie mniejszej niż 600 m3.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 tyś. złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy umieścić najważniejsze roboty. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt III.3.2 ogłoszenia. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/dowód wniesienia wadium 2/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik 3/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1. W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia : 1/ gdy zmiana będzie uzasadniona koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego 3/ wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie, 7/ gdy zmiana będzie uzasadniona robotami zamiennymi 8/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy 2. W zakresie przedmiotu zamówienia : 1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, 2/ dopuszcza się roboty zamienne, w sytuacji gdy: a)materiały lub urządzenia przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku lub zastąpienia innymi b)wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa c)pojawi się nowsza technologia wykonania przedmiotu umowy pozwalająca na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,d) zachodzi konieczność zmian w wyniku błędów w dokumentacji projektowej e)z innych powodów uzasadnionych i korzystnych dla Zamawiającego 3. W zakresie wynagrodzenia:1/ zmniejszenie zakresu robót ,2/ roboty zamienne, 3/ zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT 4. Zmiany w zakresie podwykonawstwa: 1/ możliwość dopuszczenia podwykonawców: a/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie b/ w przypadku , gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy 2/ rezygnacja z podwykonawców 3/ wskazanie innych podwykonawców 5. Inne zmiany, o ile Zamawiający uzna daną zmianę za uzasadnioną i będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 - na wniosek złożony na piśmie lub faksem, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 (pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2014r. o godz. 11:30 w sali posiedzeń UG znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 85 (I piętro).Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę w terminie do dnia zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                        (-) Wójt Gminy
                                                                                           Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyjaśnienia_nr_1_z_17.07.2014.pdf)17.07.2014 Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ Małgorzata Piwońska81 kB8632014-07-17 11:09
Pobierz plik (1401-PBW-WK-100_poprawiony.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WK-100 Rzut parteru. Instalacja wodno- kanalizacyjna Małgorzata Piwońska381 kB7162014-07-04 17:25
Pobierz plik (el3.pdf)04.07.2014 - 3.15. Elewacja południowo - zachodnia Małgorzata Piwońska296 kB8822014-07-04 17:21
Pobierz plik (5b._Przedmiar_PRZYLACZA_WOD.KAN..pdf)04.07.2014 - Przedmiar - Przyłącze wodno-kanalizacyjne Małgorzata Piwońska42 kB7312014-07-04 15:26
Pobierz plik (5a.STWiOR-PRZYŁĄCZA_WOD.KAN..pdf)04.07.2014 - STWiOR Przyłącze wodno-kanalizacyjne Małgorzata Piwońska496 kB8922014-07-04 15:25
Pobierz plik (1401-PBW-ZTZ-300.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-ZTZ-300 Szczegóły studni wodomierzowej Małgorzata Piwońska136 kB9062014-07-04 15:23
Pobierz plik (1401-PBW-ZTZ-210.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-ZTZ-201 Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej Małgorzata Piwońska144 kB7712014-07-04 15:22
Pobierz plik (1401-PBW-ZTZ-200.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-ZTZ-200 Profil podłużny przyłącza wodociągowego Małgorzata Piwońska144 kB8902014-07-04 15:19
Pobierz plik (1401-PBW-ZTZ-100.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-ZTZ-100 Przyłącza, instalacje sanitarne zewnętrzne Małgorzata Piwońska453 kB9022014-07-04 15:17
Pobierz plik (OPIS_TECHNICZNY_PRZYŁĄCZY_SANITARNYCH.pdf)04.07.2014 - Opis techniczny przyłączy sanitarnych Małgorzata Piwońska2606 kB13272014-07-04 15:15
Pobierz plik (4f._Przedmiar_WOD-KAN.pdf)04.07.2014 - Przedmiar wodno-kanalizacyjny Małgorzata Piwońska25 kB8832014-07-04 15:12
Pobierz plik (4e.STWiOR-WOD-KAN.pdf)04.07.2014 - STWiOR wodno-kanalizacyjna Małgorzata Piwońska53 kB8782014-07-04 15:11
Pobierz plik (4d.Przedmiar-WENTYLACJA_.pdf)04.07.2014 - STWiOR - wentylacja Małgorzata Piwońska27 kB8832014-07-04 15:10
Pobierz plik (4c.STWiOR-WENTYLACJA.pdf)04.07.2014 - STWiOR - wentylacja Małgorzata Piwońska52 kB8762014-07-04 15:09
Pobierz plik (4b.Przedmiar_KOTLOWNIA_i_C.O._2x.pdf)04.07.2014 - Przedmiar- kotłownia i CO Małgorzata Piwońska29 kB8962014-07-04 15:08
Pobierz plik (4a.STWiOR-KOTŁOWNIA_i_C.O..pdf)04.07.2014 - STWiOR - kotłownia i CO Małgorzata Piwońska86 kB9812014-07-04 14:42
Pobierz plik (1401-PBW-WK-101.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WK-101 Rzut poddasza. Instalacja wodno-kanalizacyjna Małgorzata Piwońska244 kB6982014-07-04 14:40
Pobierz plik (1401-PBW-WE-400.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-400 Wymiarowanie przewodów i kształtek wentylacyjnych Małgorzata Piwońska179 kB7132014-07-04 14:37
Pobierz plik (1401-PBW-WE-300.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-300 Schemat instalacji wentylacyjnej Małgorzata Piwońska212 kB7112014-07-04 14:36
Pobierz plik (1401-PBW-WE-200_2x.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-200 Przekroje instalacji wentylacyjnej Małgorzata Piwońska292 kB7232014-07-04 14:35
Pobierz plik (1401-PBW-WE-101.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-101 Rzut poddasza. Instalacja wentylacyjna. Małgorzata Piwońska581 kB6942014-07-04 14:31
Pobierz plik (1401-PBW-WE-100.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-WE-100 Rzut parteru. Instalacja wentylacyjna. Małgorzata Piwońska438 kB7312014-07-04 14:30
Pobierz plik (1401-PBW-KO-200.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-KO-200 Schemat ideologiczny kotłowni Małgorzata Piwońska290 kB8362014-07-04 14:27
Pobierz plik (1401-PBW-KO-100.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-KO-100 Rzut kotłowni Małgorzata Piwońska227 kB7482014-07-04 14:26
Pobierz plik (1401-PBW-K-200.pdf)04.07.2014 - 1401-04.07.2014 - 1401-PBW-K-200 Rozwinięcie instalacji kanalizacyj Małgorzata Piwońska278 kB8782014-07-04 14:24
Pobierz plik (1401-PBW-CO-200.pdf)04.07.2014 - 1401-04.07.2014 - 1401-PBW-CO-200 Rozwinięcie instalacji C.O. Małgorzata Piwońska265 kB7552014-07-04 14:22
Pobierz plik (1401-PBW-CO-100_.pdf)04.07.2014 - 1401-PBW-CO-100 Rzut parteru. Instalacja C.O. Małgorzata Piwońska333 kB8602014-07-04 14:20
Pobierz plik (OPIS_TECHNICZNY_WEWNĘTRZNYCH_INSTALACJI_SANITARNYCH.pdf)04.07.2014 - Opis techniczny wewnętrznych instalacji sanitarnych Małgorzata Piwońska3068 kB9072014-07-04 14:18
Pobierz plik (Budynek_Urzędu_Gminy_w_Budziszewiceach_-_przedmiar.pdf)04.07.2014 - STWiOR Małgorzata Piwońska59 kB8712014-07-04 14:13
Pobierz plik (STWiOR_inst_el_UG_Budziszewice.pdf)04.07.2014 - STWiOR Małgorzata Piwońska173 kB7002014-07-04 14:12
Pobierz plik (E10.pdf)04.07.2014 - E10 Widok rozdzielnicy RG Małgorzata Piwońska201 kB7202014-07-04 14:09
Pobierz plik (E9.pdf)04 07 2014 - E9 Widok rozdzielnicy R1 Małgorzata Piwońska142 kB7412014-07-04 14:08
Pobierz plik (E8.pdf)04.07.2014 - E8 Schemat sterowania oświetleniem Małgorzata Piwońska432 kB7352014-07-04 14:07
Pobierz plik (E7.pdf)04.07.2014 - E7 Schemat strukturalny zasilania elektrycznego Małgorzata Piwońska518 kB7212014-07-04 14:06
Pobierz plik (E6.pdf)04.07.2014 - E6 Dach - instalacja odgromowa Małgorzata Piwońska321 kB7212014-07-04 14:04
Pobierz plik (E5.pdf)04.07.2014 - E5 Strych - Instalacja oświetlenia Małgorzata Piwońska313 kB6932014-07-04 14:03
Pobierz plik (E4.pdf)04.07.2014 - E4 Onstalacja zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych Małgorzata Piwońska325 kB7422014-07-04 14:01
Pobierz plik (E3.pdf)04.07.2014 - E3 Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego Małgorzata Piwońska321 kB7352014-07-04 13:59
Pobierz plik (E2.pdf)04.07.2014 - E2 Instalacja zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych Małgorzata Piwońska288 kB7382014-07-04 13:57
Pobierz plik (E1.pdf)04.07.2014 - E1 Instalacja uziemienia i wyrównania potencjałów Małgorzata Piwońska268 kB6882014-07-04 13:55
Pobierz plik (Załącznik.pdf)04.07.2014 - Projekt oświetlenia pomieszczeń - załącznik Małgorzata Piwońska553 kB19952014-07-04 13:53
Pobierz plik (PB_Opis.pdf)04.07.2014 - Budowa dudynku administracyjno-biurowego - OPIS Małgorzata Piwońska176 kB9452014-07-04 13:51
Pobierz plik (2b.Przedmiar__ogólnobudowlany.pdf)04.07.2014 Przedmiar ogólnobudowlany Małgorzata Piwońska161 kB9002014-07-04 13:46
Pobierz plik (2a._STWiORBudowlanych.pdf)04.07.2014 STWiOR budowlanych Małgorzata Piwońska639 kB7512014-07-04 13:45
Pobierz plik (el4.pdf)04.07.2014 - 3.16. Elewacja południowo - wschodnia Małgorzata Piwońska233 kB7182014-07-04 13:43
Pobierz plik (el2.pdf)04.07.2014 - 3.14. Elewacja północno - zachodnia Małgorzata Piwońska232 kB7232014-07-04 13:34
Pobierz plik (el1.pdf)04.07.2014 - 3.13. Elewacja północno - wschodnia Małgorzata Piwońska335 kB8972014-07-04 13:33
Pobierz plik (3.12_Zakończenie_docieplenia_ściany.pdf)04.07.2014 - 3.12. Zakończenie docieplenia ściany w obrębie okapu Małgorzata Piwońska139 kB8642014-07-04 13:32
Pobierz plik (3.11_Docieplenie_nadproża.pdf)04.07.2014 - 3.11. Docieplenie nadproża Małgorzata Piwońska130 kB8732014-07-04 13:31
Pobierz plik (3.10_Docieplenie_otworu_okiennego.pdf)04.07.2014 - 3.10. Docieplenie otworu okiennego Małgorzata Piwońska126 kB8782014-07-04 13:30
Pobierz plik (3.9._Docieplenie_ściany_i_cokołu.pdf)04.07.2014 - 3.9. Docieplenie ściany i cokołu Małgorzata Piwońska156 kB7062014-07-04 13:29
Pobierz plik (3.8_Przekrój_A-A.pdf)04.07.2014 - 3.8. Przekrój A-A Małgorzata Piwońska390 kB9012014-07-04 13:28
Pobierz plik (3.7_Rzut_dachu.pdf)04.07.2014 - 3.7. Rzut dachu Małgorzata Piwońska211 kB8762014-07-04 13:27
Pobierz plik (3.6_Rzut_więźby_dachowej.pdf)04.07.2014 - 3.6. Rzut więźby dachowej Małgorzata Piwońska269 kB8542014-07-04 13:26
Pobierz plik (3.5_Rzut_poddasza.pdf)04.07.2014 - 3.5. Rzut poddasza - strych Małgorzata Piwońska314 kB8672014-07-04 13:25
Pobierz plik (3.4.1.pdf)04.07.2014 - 3.4.1. Podciąg P1-25x50 cm Małgorzata Piwońska204 kB9052014-07-04 13:21
Pobierz plik (3.4_Rzut_stropu_nad_parterem.pdf)04.07.2014 - 3.4. Rzut stropu nad parterem Małgorzata Piwońska701 kB6882014-07-04 13:20
Pobierz plik (3.3_Rzut_parteru.pdf)04.07.2014 - 3.3. Rzut parteru Małgorzata Piwońska438 kB8272014-07-04 13:19
Pobierz plik (3.2_Rzut_parteru_-_wyposażenie.pdf)04.07.2014 - 3.2. Rzut parteru - wyposażenie Małgorzata Piwońska322 kB8632014-07-04 13:18
Pobierz plik (3.1_Rzut_fundamentów.pdf)04.07.2014 - 3.1. Rzut fundamentów Małgorzata Piwońska376 kB8712014-07-04 13:17
Pobierz plik (opis_UG_2014.pdf)04.07.2014 Opis - Budowa budynku usługowo administracyjnego z instalacjami i urz Małgorzata Piwońska153 kB8892014-07-04 13:16
Pobierz plik (SIWZ_poprawione.pdf)04.07.2014 SIWZ  Małgorzata Piwońska253 kB7432014-07-04 13:14