Budziszewice: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 271616 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ w zakresie nawierzchni - ciągi piesze o nawierzchni glinkowo-żwirowej , ciągi piesze o konstrukcji drewnianej, plac wypoczynkowy o nawierzchni z płyt betonowych tarasowych tzw. drewno ogrodowe, budowa pomostu oraz kładki o konstrukcjach drewnianych, budowa palisady z drewnianych pali, budowa plaży z piasku 2/ w zakresie wyposażenia w małą architekturę - wyposażenie w altany , ławostoły , ławy, kosze na śmieci , stojak rowerowy, tablice informacyjne, podesty drewniane i grill 3/ w zakresie renowacji stawów - oczyszczenie stawów polegające na odmuleniu, profilowaniu dna zbiornika, wyprofilowaniu skarp i brzegów, obsianie skarp trawą 4/ obsługa geodezyjna robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, część opisowa dokumentacji projektowej (z wyłączeniem zieleni-zieleń nie jest objęta przedmiotem zamówienia) , mapa-projekt zagospodarowania terenu (z wyłączeniem zieleni-zieleń nie jest objęta przedmiotem zamówienia), mapa-projekt wykonawczy dróg i małej architektury oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: Cztery tysiące zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z zagospodarowaniem zbiornika wodnego. UWAGA: Za wystarczające Zamawiający uzna zarówno roboty wykonane tylko na zbiorniku wodnym jak i roboty wykonane tylko wokół zbiornika wodnego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 tys. złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy umieścić najważniejsze roboty. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt III.3.2.ogłoszenia.;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ dowód wniesienia wadium 2/ kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną 3/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik . 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 5/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach : - W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - termin ten może ulec zmianie w przypadku: 1/ konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego 3/ wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie, 7/ gdy zmiana będzie uzasadniona robotami zamiennymi 8/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy - W zakresie przedmiotu zamówienia - zmiany mogą nastąpić: 1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, 2/ dopuszcza się roboty zamienne, w sytuacji gdy:a) materiały lub urządzenia przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku lub zastąpienia innymi b)wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa c)pojawi się nowsza technologia wykonania przedmiotu umowy pozwalająca na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d)zachodzi konieczność zmian w wyniku błędów w dokumentacji projektowej e)z innych powodów uzasadnionych dla Zamawiającego. 3/inne zmiany, niewykraczające poza przedmiot zamówienia, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub będą uzasadnione przyczynami niezależnymi od Zamawiającego lub będą korzystne dla Zamawiającego - W zakresie wynagrodzenia - podstawą do zmiany wynagrodzenia będzie: 1/ zmniejszenie zakresu robót określonego w przedmiarach robót będących dla Wykonawcy podstawą do obliczenia ceny kosztorysowej,2/ roboty dodatkowe, tj. objęte przedmiotem zamówienia (czyli przewidziane w dokumentacji projektowej) lecz pominięte przez Zamawiającego w przedmiarach robót będących dla Wykonawcy podstawą do obliczenia ceny kosztorysowej,3/ roboty zamienne 4/ zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT 5/inne uzasadnione dla zamawiającego przyczyny -Zmiany w zakresie podwykonawstwa: 1/ możliwość dopuszczenia podwykonawców: a/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie b/ w przypadku,gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy 2/rezygnacja z podwykonawców 3/ wskazanie innych podwykonawców - Inne zmiany, o ile Zamawiający uzna daną zmianę za uzasadnioną i nie będzie niekorzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 - na wniosek złożony na piśmie lub faksem, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul. J.Ch.Paska 66 (pokój nr 7 -I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na realizację przedmiotu zamówienia Gmina Budziszewice złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej , w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. W przypadku nieprzyznania Gminie dofinansowania Zamawiający zastrzega możliwość : 1/unieważnienia postępowania /jak niżej w pkt IV.4.17/ lub 2/ zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia do kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy na realizację zamówienia ; w tym przypadku umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta na zmniejszony zakres przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem stanowiącym równowartość tegoż zakresu ustaloną na podstawie kosztorysu uproszczonego Wykonawcy złożonego, zgodnie z pkt 19 SIWZ, wraz z ofertą na cały przedmiot zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2014r.o godz. 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy , znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 85 ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

                                                         Wójt
                                                 (-) Marian Holak