Budziszewice: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice, ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20.

 Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 312430 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice, ul.Letniskowa kol. S-12,18,19,20..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami, kol. S-12,18,19,20 realizowana będzie w miejscowości Budziszewice, na ul. Letniskowej. Stanowić będzie połączenie z istniejącym systemem. Zakresem swym obejmuje: kolektory sanitarne S-12, S-18, S-19, S-20: roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, przewierty i przejścia, roboty drogowe, rurociągi tłoczne T 3 i T4: roboty ziemne, roboty drogowe, roboty konstrukcyjne, kanały boczne: roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, przewierty, roboty drogowe, przepompownia P-3 : roboty ziemne i konstrukcyjne, roboty montażowe, ogrodzenie terenu pompowni, monitoring, przepompownia P-4: roboty ziemne i konstrukcyjne, roboty montażowe, ogrodzenie terenu przepompowni, monitoring .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa ( projekt budowlany i przedmiar robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-8, 45.23.24.23-3, 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.25.56.00-5, 45.25.55.00-4, 45.23.32.23-8, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wybudował w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną kanalizację sanitarną . Wymaga się, by długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wynosiła co najmniej 500 m i w jej ramach wybudowano jednocześnie co najmniej 1 przepompownię. Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych długości kanalizacji.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 500 tyś. złotych lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 500 tyś. złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy umieścić najważniejsze roboty. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt III.3.2 ogłoszenia. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ dowód wniesienia wadium 2/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik 3/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1. W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia :1/ gdy zmiana będzie uzasadniona koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego 3/ wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie, 7/ gdy zmiana będzie uzasadniona robotami zamiennymi 8/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy 2. W zakresie przedmiotu zamówienia :1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, 2/ dopuszcza się roboty zamienne, w sytuacji gdy:a)materiały lub urządzenia przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku lub zastąpienia innymi, b) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa c) pojawi się nowsza technologia wykonania przedmiotu umowy pozwalająca na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,d)zachodzi konieczność zmian w wyniku błędów w dokumentacji projektowej,e)z innych powodów uzasadnionych dla Zamawiającego 3. W zakresie wynagrodzenia:1/ zmniejszenie zakresu robót ,2/ roboty zamienne, 3/ zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT 4. Zmiany w zakresie podwykonawstwa: 1/ możliwość dopuszczenia podwykonawców: a/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie b/ w przypadku , gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy, 2/ rezygnacja z podwykonawców,3/ wskazanie innych podwykonawców. 5. Inne zmiany, o ile Zamawiający uzna daną zmianę za uzasadnioną i będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 - na wniosek złożony na piśmie lub faksem, nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 (pokój nr 7)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany w ramach operacji Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul.Letniskowa kol.S-12,18,19,20) finansowanej ze środków UE - Umowa o przyznanie pomocy nr 00278-6921-UM0502335/14 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 11.09.2014r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                 

                                                              Wójt
                                                       (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Projekt_budowlany_elektryczny_P-3.pdf)Projekt budowlany elektryczny P-3 Małgorzata Piwońska568 kB9832014-10-02 15:30
Pobierz plik (Projekt_budowlany_elektryczny_P-4.pdf)Projekt budowlany elektryczny P-4 Małgorzata Piwońska79 kB9652014-10-02 15:30
Pobierz plik (WYJASNIENIA_Nr_3_kanalizacja_Letniskowa.pdf)Wyjaśnienia Nr 3 treści SIWZ z dnia 02.10.2014 r.  Małgorzata Piwońska55 kB7582014-10-02 15:29
Pobierz plik (Zmiana_SIWZ__druga.pdf)Zmiana treści SIWZ z dnia 02.10.2014 r. Małgorzata Piwońska38 kB9082014-10-02 15:29
Pobierz plik (Rysunek_przepompownia_P-4.pdf)Rysunek - przepompownia P-4 Małgorzata Piwońska79 kB9732014-10-01 20:10
Pobierz plik (Rysunek_przepompownia_P-3.pdf)Rysunek - przepompownia P-3 Małgorzata Piwońska79 kB9292014-10-01 20:10
Pobierz plik (WYJASNIENIA_nr_2_Kanalizacja_ul_Letniskowa.pdf)Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ z dnia 01.10.2014 r. Małgorzata Piwońska55 kB9802014-10-01 20:03
Pobierz plik (WYJASNIENIA_nr_1_Kanalizacja_ul_Letniskowa.pdf)Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ z dnia 01.10.2014 r. Małgorzata Piwońska46 kB8842014-10-01 20:02
Pobierz plik (ZMIANA_SIWZ__Kanalizacja_ul_LETNISKOWA.pdf)Zmiana treści SIWZ z dnia 01.10.2014 r. + zmiana terminu składania ofert Małgorzata Piwońska58 kB9672014-10-01 20:00
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert Małgorzata Piwońska206 kB8242014-10-01 19:59
Pobierz plik (Geotechnika_Budziszewice.pdf)Geotechnika Małgorzata Piwońska38840 kB8112014-10-01 19:57
Pobierz plik (T-4_-_ul._Letniskowa.PDF)Profile T-4 Małgorzata Piwońska4835 kB8222014-10-01 19:50
Pobierz plik (T-3_-_ul._Letniskowa.PDF)Profile T-3 Małgorzata Piwońska2845 kB7572014-10-01 19:48
Pobierz plik (S-20_-_ul._Letniskowa.PDF)Profile S-20 Małgorzata Piwońska5060 kB8102014-10-01 17:32
Pobierz plik (S-19_-_ul._Letniskowa.PDF)Profile S-19 Małgorzata Piwońska2731 kB7752014-10-01 17:30
Pobierz plik (S-18_-_ul._Letniskowa.PDF)Profile S-18 Małgorzata Piwońska3033 kB7982014-10-01 17:27
Pobierz plik (S-12_-_ul._Letniskowa.PDF)Profile S-12 Małgorzata Piwońska3083 kB8222014-10-01 17:27
Pobierz plik (Ark._8_-_ul._Letniskowa.PDF)Arkusz 8 - mapa po zmianie Małgorzata Piwońska15573 kB8422014-10-01 17:26
Pobierz plik (Ark._7_-_ul._Letniskowa.PDF)Arkusz 7 - mapa po zmianie Małgorzata Piwońska45187 kB9372014-10-01 17:22
Pobierz plik (17_19.10_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robót.pdf)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Małgorzata Piwońska324 kB7832014-09-19 17:28
Pobierz plik (17_Przedmiar_Ks_Budziszewice_i_N_Józefów_ul__Letnisk_owa_Copy.pdf)Przedmiar robót Małgorzata Piwońska674 kB9692014-09-19 17:27
Pobierz plik (17_arkusz_7_Copy.pdf)Arkusz 7 Małgorzata Piwońska893 kB8482014-09-19 17:26
Pobierz plik (17_arkusz_8_Copy.pdf)Arkusz 8 Małgorzata Piwońska1098 kB7652014-09-19 17:25
Pobierz plik (17_Zestawienie_studni_rozgałęźnych_m__Budziszewic_e_ul__Letniskowa_Copy.pdf)Zestawienie studni rozgałęźnych Małgorzata Piwońska212 kB8372014-09-19 17:24
Pobierz plik (17_Zestawienie_robót_ziemnych_rur__sanit__Budziszewice_ul___Letniskowa_Copy.pdf)Zestawienie robót ziemnych - rurociągi sanitarne Małgorzata Piwońska109 kB9222014-09-19 17:22
Pobierz plik (17_Zestawienie_robót_ziemnych_-_kanały_boczne_Budziszewi_ce_ul__Letniskowa_Copy.pdf)Zestawienie robót ziemnych - kanały boczne Małgorzata Piwońska120 kB9512014-09-19 17:21
Pobierz plik (17_zestawienie_kanałów_bocznych.pdf)Zestawienie kanałów bocznych Małgorzata Piwońska213 kB9582014-09-19 17:20
Pobierz plik (17_Zestawienie_studni_spadowo_-_kaskadowych_m__Budziszewice_ul__Letniskowa_Copy.pdf)Zestawienie studni spadowo-kaskadowych Małgorzata Piwońska80 kB9662014-09-19 17:19
Pobierz plik (17_Zestawienie_studni_przelotowych_m__Budziszewice_ul__Letniskowa_Copy.pdf)Zestawienie robót ziemnych - rurociągi tłoczne Małgorzata Piwońska80 kB9622014-09-19 17:18
Pobierz plik (17_Zestawienie_robót_ziemnych_-_rur._tłoczne_Budziszew_ice_ul._Letniskowa.pdf)Zestawienie robót ziemnych - rurociągi tłoczne Małgorzata Piwońska73 kB9572014-09-19 17:17
Pobierz plik (17_ZESTAWIENIE_DANYCH_UZUPEŁNIAJĄCYCH_ul__Letniskowa__Copy.pdf)Zestawienie przewiertów i danych uzupełniających - kanały boczne Małgorzata Piwońska88 kB9712014-09-19 17:16
Pobierz plik (17_19.10_Protokół_danych_wyjściowych_do_projektowania.pdf)Protokół danych wyjściowych do projektowania Małgorzata Piwońska179 kB8562014-09-19 17:14
Pobierz plik (17_19.10_Mapa_-_projekt_zagospodarowania_terenu_2X.pdf)Projekt budowlany elektryczny P-4 Małgorzata Piwońska513 kB7882014-09-19 17:13
Pobierz plik (17_19.10_Mapa_-_projekt_zagospodarowania_terenu_2X.pdf)Mapa-projekt zagospodarowania terenu Małgorzata Piwońska513 kB8572014-09-19 17:13
Pobierz plik (17_Opis_tech_przepompownia_nr_4_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompowni nr 4 Małgorzata Piwońska568 kB8732014-09-19 17:12
Pobierz plik (17_Opis_tech_przepompownia_nr_3_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompowni nr 3 Małgorzata Piwońska49 kB8042014-09-19 17:11
Pobierz plik (17_Ogólna_charakterystyka_obiektu.pdf)Ogólna charakterystyka obiektu Małgorzata Piwońska200 kB9772014-09-19 17:07
Pobierz plik (17_OPIS____TECHNICZNY_do_projektu_budowlanego.pdf)Opis techniczny do projektu budowlanego Małgorzata Piwońska105 kB8092014-09-19 17:05
Pobierz plik (17_Opinia_ZUDP.pdf)Opinia ZUDP Małgorzata Piwońska4594 kB8452014-09-19 17:04
Pobierz plik (17_Decyzja_ZDP.pdf)Decyzja ZDP Małgorzata Piwońska4470 kB8302014-09-19 17:02
Pobierz plik (17_Uzgodnienie_Melioracji.pdf)Decyzja Melioracji Małgorzata Piwońska5723 kB8652014-09-19 17:01
Pobierz plik (17_Uzgodnienie_Konserwatora.PDF)Decyzja Konserwatora Małgorzata Piwońska1520 kB7882014-09-19 16:59
Pobierz plik (17_Decyzja_Wójta_Gminy.PDF)Decyzja Wójta Gminy Małgorzata Piwońska1972 kB7722014-09-19 16:58
Pobierz plik (17_Decyzja_ZDW.pdf)Decyzja ZDW Małgorzata Piwońska11684 kB8622014-09-19 16:56
Pobierz plik (18.09.SIWZ.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska262 kB7532014-09-19 16:49