Budziszewice: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 5384 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.+

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budziszewice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia zakresem swym obejmuje odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice. Są to nieruchomości jednorodzinne, w których odpady będą gromadzone w sposób selektywny oraz mieszany, obowiązywać będzie system workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów. W zakres zamówienia wchodzi również odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odpady gromadzone będą w pojemnikach i kontenerach. Wykonawca na czas realizacji umowy zapewni worki oraz pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.51.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Budziszewice, - posiada zezwolenie na działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych, - posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95.0
 • 2 - termin płatności wynagrodzenia wykonawcy - 5.0

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: a)w uzasadnionych przypadkach, lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, termin zamówienia może ulec zmianie; b)w zakresie zlecenia podwykonawcom wykonania części zakresu umowy, lub zmiany podwykonawcy; c)w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a potrzeba tych zmian wynikła w trakcie realizacji zmówienia; d) w przypadku zmiany liczby mieszkańców powyżej 4% w stosunku do liczby mieszkańców wskazanej w S.I.W.Z; e) w przypadku o którym mowa w lit. d zostanie również zmienione wynagrodzenie; f)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, g) w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących gospodarkę odpadami - inne niewymienione wyżej w pkt a-f istotne zmiany , jeżeli zaistnieje konieczność dostosowania postanowień umowy do zmienionych przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert odbędzie w dniu 19 stycznia 2015r. o godz. 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach, przy ul.J.Ch.Paska 85..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                       Wójt Gminy
                                                       Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (7_Załącznik_nr_7_wykaz_miejscowości.docx)09.01.2015 Wykaz miejscowości Małgorzata Piwońska15 kB2902015-01-21 15:42
Pobierz plik (SIWZ_ODPADY.pdf)09.01.2015 SIWZ Małgorzata Piwońska155 kB2862015-01-09 14:51
Pobierz plik (załącznik_nr_4_oświadczenie_art_22_odpady.docx)09.01.2015 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 P.Z.P. Małgorzata Piwońska13 kB2692015-01-09 14:50
Pobierz plik (załącznik_nr_3_oświadczenie_art_24_odpady.docx)09.01.2015 Oświadczenie z art. 24 P.Z.P. Małgorzata Piwońska13 kB2752015-01-09 14:49
Pobierz plik (wzór_formularza_oferty_odpady.docx)09.01.2015 Formularz ofertowy Małgorzata Piwońska14 kB2762015-01-09 14:48
Pobierz plik (umowa_projekt_odpady-1.docx)09.01.2015 Wzór umowy Małgorzata Piwońska35 kB2842015-01-09 14:47
Pobierz plik (22_mapa_gminy-_załącznik_nr_7.JPG)21.01.2015 Mapa Gminy Budziszewice Małgorzata Piwońska10850 kB2722014-12-22 15:41
Pobierz plik (22_Uchwała_w_sprawie_szczegółowego_sposobu_....pdf)21.01.2015 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu ... Małgorzata Piwońska55 kB2712014-12-22 15:30
Pobierz plik (22_Uchwała_w_sprawie_zmiany_regulaminu_....pdf)09.01.2015 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Małgorzata Piwońska55 kB2752014-12-22 15:29
Pobierz plik (22_Uchwała_regulamin.pdf)21.01.2015 Uchwała regulamin Małgorzata Piwońska471 kB2762014-12-22 15:28