Drukuj

Budziszewice: Przebudowa drogi w miejscowościach Nowy Rękawiec-Nepomucenów
Numer ogłoszenia: 64173 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowościach Nowy Rękawiec-Nepomucenów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odcinek drogi wynoszący 990 m, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 23 w obrębie Nowy Rękawiec i 19 w obrębie Nepomucenów. W zakres wchodzą roboty przygotowawcze (pomiarowe) , podbudowa jezdni (oczyszczenie , wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego , skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej) i nawierzchnia jezdni (wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i skropienie asfaltem) oraz roboty uzupełniające (wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa (uproszczony projekt budowlany i przedmiar robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/dowód wniesienia wadium; 2/pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik; 3/ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń; 4/Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: 1. W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia :1/ gdy zmiana będzie uzasadniona koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, 2/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, 3/ wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, 4/opóźnienia po stronie właściwych organów w uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, 5/zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających zakończenie robót w terminie, 6/ na skutek działania siły wyższej w rozumieniu k.c. uniemożliwiającej zakończenie robót w terminie, 7/ gdy zmiana będzie uzasadniona robotami zamiennymi, 8/ wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy 2.W zakresie przedmiotu zamówienia : 1/ w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, 2/ dopuszcza się roboty zamienne, w sytuacji gdy: a)materiały lub urządzenia przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku lub zastąpienia innymi,b)wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c)pojawi się nowsza technologia wykonania przedmiotu umowy pozwalająca na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,d)zachodzi konieczność zmian w wyniku błędów w dokumentacji projektowej,e)z innych powodów uzasadnionych dla Zamawiającego 3. W zakresie wynagrodzenia:1/ zmniejszenie zakresu robót ,2/ roboty zamienne, 3/ zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT. 4.Zmiany w zakresie podwykonawstwa:1/ możliwość dopuszczenia podwykonawców: a/ dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie zawartego w umowie, b/w przypadku,gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby zlecić część zamówienia podwykonawcy,2/ rezygnacja z podwykonawców, 3/ wskazanie innych podwykonawców. 5. Inne zmiany, o ile Zamawiający uzna daną zmianę za uzasadnioną i będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66 (pokój nr 2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                           

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Przedmiar_robót_Rękawiec_-Nepomucenów.pdf)Przedmiar robót: Droga Rękawiec-Nepomucenów Katarzyna Kik647 kB3672016-06-01 16:00
Pobierz plik (Specyfikacje_techniczne_2.d040800_Wyrównanie_podbudowy.pdf)Specyfikacje techniczne cz. 1 Katarzyna Kik51 kB5052016-06-01 16:00
Pobierz plik (Przekrój_Nepomucenów.pdf)Przekrój normalny Katarzyna Kik176 kB5842016-06-01 16:00
Pobierz plik (Paln_sytuacyjny_Nepomucenów.pdf)Plan sytuacyjny Katarzyna Kik365 kB3362016-06-01 16:00
Pobierz plik (cześć_opisowa_Projektu_Przebudowa_drogi_Rękawiec-Nepomucenów.pdf)Część opisowa projektu Przebudowy drogi Rękawiec-Nepomucenów Katarzyna Kik9156 kB5142016-06-01 16:00
Pobierz plik (Specyfikacje_techniczne_3.d050305a_Nawierzchnie_z_betonu_asf._W-wa_ścieralna.pdf)Specyfikacje techniczne cz. 2 Katarzyna Kik181 kB4842016-06-01 16:00
Pobierz plik (SIWZ_Droga_Nepomucenów.pdf)SIWZ Nepomucenów Katarzyna Kik268 kB3432016-06-01 16:00
Pobierz plik (oświadczenie_projektanta.pdf)Oświadczenie Nepomucenów Katarzyna Kik488 kB5492016-06-01 16:00
Pobierz plik (Szkic_loaklizacyjny.pdf)Szkic lokalizacyjny Katarzyna Kik766 kB3442016-06-01 16:00
Pobierz plik (Plan_orientacyjny_Droga_Rękawiec-Nepomucenów.pdf)Plan orientacyjny Projekt przebudowa drogi Rękawic-Nepomucenów Katarzyna Kik638 kB3102016-06-01 16:00
Pobierz plik (Specyfikacje_techniczne_4.d060301_Ścinanie_i_uzupełnianie_poboczy.pdf)Specyfikacje techniczne cz. 3 Katarzyna Kik11 kB4492016-06-01 16:00
Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Kategoria: Zamknięte
Odsłony: 2014