bez tytułu

Gmina Budziszewice: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszono w BZP - Ogłoszenie nr 501615-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych    Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający    Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania    Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających    Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej    Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

 1. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Budziszewice, krajowy numer identyfikacyjny 59064781300000, ul. ul. J. Ch. Paska  66 , 97212   Budziszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.447 102 389, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 447 102 389. 
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.budziszewice.net 
  Adres profilu nabywcy: 
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.budziszewice.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.budziszewice.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem               Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie           Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę Wykonawca może dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-Prawo pocztowe (Dz.U.z2016r.poz.1113 z późn.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66, pokój nr 2 (parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne           Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach 
Numer referencyjny: RG.271.1.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.Zadanie objęte nadzorem inwestorskim realizowane będzie w systemie projektuj-buduj w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy autorstwa Marcin Stelmach, Tomasz Pyszczek i Kamila Szpakowicz i następnie w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy, który opracuje wykonawca zadania ModernDom s.c.Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski. Wartość zadania objętego nadzorem inwestorskim netto 3.811.788,62 zł, brutto 4.688.500,00 zł - według umowy z wykonawcą tego zadania. Usługa obejmuje nadzór nad realizacją całego zadania tj. projektowaniem i budową . Zeroenergetyczny pasywny budynek dydaktyczny usytuowany będzie przy ul. Leśnej na działce 637, będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, o wysokości 8,10m, kubaturze 3736,4m3, powierzchni netto 821,3m2, powierzchni zabudowy 494,2m2. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje wielobranżowy nadzór w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym (instalacja wodna, kanalizacja, grzewcza, wentylacja mechaniczna z funkcją grzania/chłodzenia, sterowania, elektryczna , przewietrzania, fotowoltaika), robót wykończeniowych obiektu i związanych z ułożeniem chodnika, sprawowany przez osoby uprawnione w specjalnościach właściwych dla danej branży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie objęte przedmiotem zamówienia (kompleksowym nadzorem inwestorskim) szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art.22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy – wymagania zostały określone w siwz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, jest integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp. 

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31 
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31 października 2018r., zgodnie z terminem realizacji zadania objętego nadzorem inwestorskim nie wcześniej jednak niż do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego –zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach. Zamawiający wymaga pełnienia nadzoru także w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę zadania , tj. 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę tego zadania protokołu końcowego odbioru robót .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniach obejmujących roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami lub wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budynku w standardzie pasywnym. 2.skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: - inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót konstrukcyjno budowlanych - inspektora nadzoru robót sanitarnych - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót sanitarnych - inspektora nadzoru robót elektrycznych - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót elektrycznych . Uwaga dotycząca wymaganych uprawnień budowlanych: Inspektorzy muszą posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r.poz.1332 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z2014r.poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uznane zostaną również uprawnienia budowlane wydane na zasadach wynikających z ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z2016r.,poz.65). Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę, jeśli posiada wymagane uprawnienia i wymagane doświadczenie dla każdej z łączonych funkcji. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: Dla warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt III.1.3.1., wystarczy, że spełni je co najmniej jeden z Partnerów. Dla warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w pkt III.1.3.2 wystarczy, że spełni je co najmniej jeden z Partnerów. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. UWAGA: Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA – Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie: Każdy z Partnerów musi złożyć dokument wymieniony w pkt III.4.1 Dokumenty mają bowiem potwierdzać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 1.wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonaniai podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . Wykonawcy składający ofertę wspólnie: 1) Wykaz usług wraz z załączonymi do niego dowodami określającymi(…) wymieniony w pkt III..5.1.1.może zostać złożony i dotyczyć jednego Partnera, 3)Wykaz osób wymieniony w pkt III.5.1.2 może zostać złożony i dotyczyć tylko jednego Partnera . 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik – wraz z ofertą 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia ( w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego) – wraz z ofertą. 3/ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust.1pkt 23 ustawy Pzp – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:     Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:     Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:     Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:        Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej      Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:    Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas przyjazdu na plac budowy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)    Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający, stosownie do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadkach: 1/przedłużenie terminu o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane na zadanie objęte kompleksowym nadzorem inwestorskim Wykonawcy b) wystąpienie zdarzenia lub zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie obowiązków nadzoru inwestorskiego części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przyjętą dla stosunków zobowiązaniowych, c) wystąpienia innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od Wykonawcy 2/ zmiany osobowe - zmiany wyznaczonych osób do kierowania zespołem i inspektorów nadzoru branżowych w przypadku śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązywania się tych osób z obowiązków wynikających z umowy oraz gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od stron (np. rezygnacja), pod warunkiem, że osoby te będą spełniać wymagania określone w SIWZ 3/ zmiany w zakresie podwykonawstwa w następujących sytuacjach: a)możliwość dopuszczenia podwykonawców: -dla innej części od wskazanej w ofercie i następnie zawartej w umowie - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby powierzyć część zamówienia podwykonawcy b) rezygnacja z podwykonawstwa 4/ gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie w celu jednoznacznej interpretacji postanowień umownych przez Strony. 2. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku potrzeby dostosowania do zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu umowy lub jej zmian lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub ich zmian. 3.Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust.1 pkt 1umowy, lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku o zmianę umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna za konieczne Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu do wglądu dokumentacji na potwierdzenie uzasadnienia zmiany, a na żądanie Zamawiającego do przedłożenia kopii tej dokumentacji. 5.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie jej podpisania lub o braku akceptacji zmiany w przedmiocie żądanej zmiany . 6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1/ dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2/ danych teleadresowych, 3/ danych rejestrowych, 4/ będącej następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-15, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):     Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu    > polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                           (-) Marian Holak  

 

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (img20180112_0199.pdf)Wyjaśnienia Nr 1 z dnia 12.01.2018 roku do treści SIWZ Małgorzata Piwońska859 kB3322018-01-12 15:09
Pobierz plik (ZMIANA OGŁ O ZAMÓW INSPEKTOR PASYWNY.pdf)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 5 STYCZNIA 2018 ROKU Małgorzata Piwońska46 kB2982018-01-09 08:23
Pobierz plik (ZMIANA SIWZ INSPEKTOR NADZORU PASYWNY.pdf)ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENY OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT Małgorzata Piwońska98 kB2962018-01-09 08:23
Pobierz plik (SIWZ INSPEKTOR PASYWNY.pdf)SIWZ.pdf Małgorzata Piwońska500 kB3402018-01-05 13:46
Pobierz plik (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.pdf)PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.pdf Małgorzata Piwońska433 kB3112018-01-05 13:45
Pobierz plik (Zmiany w PFU.pdf)Zmiany w PFU.pdf Małgorzata Piwońska357 kB3022018-01-05 13:45