RG.3410-4/2009

 

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                       zamówienie publiczne na roboty budowlane

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu

10 .06.2009r. nr ogłoszenia:187340-2009

 

Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice

                          97-212 Budziszewice

                          ul. J.Ch.Paska 66

                          woj.łódzkie

 

Tel.(044)710-25-36   Fax (044)710-23-89

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  http://bip.budziszewice.net.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie  pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

 

Nazwa: Remont drogi we wsiach Nepomucenów i Nowy Rękawiec.

 

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

Zakres zamówienia obejmuje:  1/ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,10 km; 2/ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 4050,00m2; 3/Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997, grub.15 cm - 4050m2 6/mechaniczne uzupełnianie,profilowanie poboczy gruntowych - 1100,00 m2;  7/zagęszczanie poboczy gruntowych -1100,00 m2.

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

 

Wspólny Słownik Zamówień:  45.23.31.40-2

Oferty częściowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 31 lipca 2009r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia

4/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia- nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

1/oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

                         UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

                            Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.                      

                      

    2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych     

                 UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

                Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

 

  3/ Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o

 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,    wystawiony/e  nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

                    UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

              Każdy z Partnerów musi  złożyć odnoszący się do niego dokument,

             o którym mowa w niniejszym p unkcie

 

Informacja nt. wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:   Urząd Gminy w Budziszewicach

                                                        ul.J.Ch.Paska 66

                                                        97-212 Budziszewice (pokój nr 7)

w terminie do dnia 02 lipca  2009r. , godz. 9,00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 lipca 2009r. o godz.9,30.

Termin związania ofertą:  30 dni (od upływu terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe:

        Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: kosztorys ceny ofertowej,  pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

        Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  zawartej umowy  w stosunku do treści oferty; warunki zmiany określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                       Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SPECYFIKACJA.TECHNICZN_WYKON_I_ODBIOR_ROBÓT__NEPOMUCEN0W_I_NOWY_RĘKAWIEC.pdf)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Małgorzata Piwońska124 kB5092009-06-10 18:15
Pobierz plik (09-06-10_Informacja_dot._bezpieczenstwa__i_ochrony_zdrowia.pdf)Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Małgorzata Piwońska103 kB5322009-06-10 18:14
Pobierz plik (09-06-10_wykaz_robot_nawierzchniowych.pdf)Wykaz robót nawierzchniowych Małgorzata Piwońska47 kB5052009-06-10 18:13
Pobierz plik (09-06-10_plan_orientacyjny.pdf)Plan orientacyjny Małgorzata Piwońska216 kB6242009-06-10 18:12
Pobierz plik (09-06-10_plan_sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny Małgorzata Piwońska93 kB5042009-06-10 18:12
Pobierz plik (09-06-10_przekroj_konstrukcyjny.pdf)Przekrój konstrukcyjny Małgorzata Piwońska33 kB5052009-06-10 18:11
Pobierz plik (09-06-10_Dane_wyjsciowe_do_projektowania_drogi.pdf)Dane wyjściowe do projektowania drogi Małgorzata Piwońska48 kB6662009-06-10 18:09
Pobierz plik (09-06-10_opis_techniczny.pdf)Opis techniczny Małgorzata Piwońska213 kB5162009-06-10 18:08
Pobierz plik (09-06-10_ksiazka_przedmiarow.pdf)Przedmiar robót Małgorzata Piwońska28 kB4922009-06-10 18:08
Pobierz plik (SIWZ_Nepomucenow_Nowy_Rekawiec_2009.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska125 kB5062009-06-10 18:07