RG.3410-6/2009

 

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                       zamówienie publiczne na roboty budowlane

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 26 czerwca  2009r. nr ogłoszenia: 210568-2009

 

Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice

                          97-212 Budziszewice

                          ul. J.Ch.Paska 66

                          woj.łódzkie

 

Tel.(044)710-25-36   Fax (044)710-23-89

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  http://bip.budziszewice.net.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie  pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

 

Nazwa:  Remont Domu Strażaka w Rękawcu .

 

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

Zakres zamówienia:  Na remont Domu Strażaka składają się roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku. Obejmują one m.in. wykonanie ścianek działowych, gładzi, położenie płytek na posadzkach i ścianach, malowanie ścian i sufitów, założenie stolarki drzwiowej, montaż umywalek, ustępów, opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych, wykonanie podejść dopływowych i odpływowych.

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

 

Wspólny Słownik Zamówień:  45.45.40.00-7

Oferty częściowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 września 2009r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie  zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy- w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą  swoim rodzajem (tj. w zakresie robót remontowych, modernizacyjnych, wykończeniowych w budynkach) i wartością tj. co najmniej 50.000,00 zł  przedmiotowi niniejszego zamówienia

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia

4/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia- nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

1/oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

                         UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

                            Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.                      

                      

    2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych     

                 UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

                Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

 

  3/ Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o

 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,    wystawiony/e  nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

                    UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

              Każdy z Partnerów musi  złożyć odnoszący się do niego dokument,

             o którym mowa w niniejszym p unkcie

 

4/  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie robót remontowych, modernizacyjnych, wykończeniowych w budynkach, o wartości co najmniej 50.000,00 zł) 

  ł ą c z n i e      z  dokumentami  potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie   (co najmniej dla tej jednej roboty) 

                         

                  UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:

               Wykaz robót wraz z załączonymi  do niego dokumentami  potwierdzającymi

               mogą zostać złożone i dotyczyć  tylko jednego Partnera. W przypadku tego

               bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez

           sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

 

Informacja nt. wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:   Urząd Gminy w Budziszewicach

                                                        ul.J.Ch.Paska 66

                                                        97-212 Budziszewice (pokój nr 7)

w terminie do dnia 17 lipca 2009r. , godz. 10,00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2009r. o godz.10,30.

Termin związania ofertą:  30 dni (od upływu terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe:

        Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: kosztorys ceny ofertowej,  pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

        Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  zawartej umowy  w stosunku do treści oferty; warunki zmiany określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                       Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (WYJASNIENIA_SIWZ.pdf)SIWZ wyjaśnienia Małgorzata Piwońska51 kB5272009-07-10 14:45
Pobierz plik (SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBÓT_-OSP_rĘKAWIEC.pdf)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Małgorzata Piwońska104 kB6482009-06-26 16:03
Pobierz plik (mapa_sytuacyjna.pdf)Mapa sytuacyjna Małgorzata Piwońska127 kB4972009-06-26 16:01
Pobierz plik (Projekt_techniczny_-_rzut_przyziemia.pdf)Projekt techniczny - rzut przyziemia Małgorzata Piwońska38 kB6602009-06-26 16:01
Pobierz plik (Przedmiar_robót_-_Remont_budynku_OSP_w_Rękawcu.pdf)Przedmiar robót Małgorzata Piwońska47 kB6362009-06-26 16:00
Pobierz plik (SIWZ_OSP_w_RĘKAWCU.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska151 kB5152009-06-26 15:59