OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

                                     zamówienie publiczne na roboty budowlane

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 września 2009r., nr ogłoszenia 159945-2009

Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice

                           97-212 Budziszewice

                           ul. J. Ch. Paska 66

                            woj. Łódzkie

Tel.(044)710-25-36 ,  fax (044)710-23-89

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  http://bip.budziszewice.net

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie pod adresem:

Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice.

Kod według CPV: 45.25.21.00-9

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę  budynku techniczno-socjalnego z pompownią ścieków surowych i wiatą odbioru osadu, reaktorem biologicznym, osadnikiem wtórnym, pompownią osadu i komorą pomiarową; instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, wentylacyjną; budowę dróg i placów manewrowych dla obsługi oczyszczalni , budowę ogrodzenia i ukształtowanie terenu.

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Oferty częściowe: nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2010r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2/ posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

                                         W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

                                    Wykonał należycie   w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) co najmniej jedną  robotę budowlaną polegającą na budowie oczyszczalni ścieków

   3/ znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie niniejszego   zamówienia

                                         W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

posiada środki finansowe w  kwocie co najmniej 1.500.000,00 zł  lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 1.500.000,00 zł.

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

    1/  Oświadczenie o spełnieniu warunków  określonych w art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:    Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.                      

  2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych     

 UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:   Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

  3/ Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,    wystawiony/e  nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:  Każdy z Partnerów musi  złożyć odnoszący się do niego dokument,  o którym mowa w niniejszym punkcie .

4/  Wykaz  wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania   ł ą c z n i e      z  dokumentami  potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (co najmniej dla tej jednej wymaganej przez Zamawiającego  roboty)                             

 UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:    Wykaz robót wraz z załączonymi  do niego dokumentami  potwierdzającymi   mogą zostać złożone i dotyczyć  tylko jednego Partnera. W przypadku tego  bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez   sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

5/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek  potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę środków finansowych  w kwocie co najmniej 1.500.000,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty co najmniej 1.500.000,00 zł , wystawiona nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie: Informacja banku może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez  sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

Informacja nt. wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00  zł (Trzydzieści tysięcy zł 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%.

Miejsce i termin składania ofert:    Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice (pokój nr 7),  w terminie  do dnia  09 października 2009r. godz.12,00.

Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 09 października 2009r. o godz.12,30.

Termin związania ofertą:  30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe: Inne dokumenty  wymagane w postępowaniu: kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.  W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla materiałów i urządzeń także wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej i ich równoważniki proponowane przez Wykonawcę oraz dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty; warunki zmiany określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                                                                                         
                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                            Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA_4_Oczyszczalnia.pdf)Wyjaśnienia Nr 4 z dnia 07.10.2009r. Małgorzata Piwońska39 kB3942009-10-07 12:47
Pobierz plik (Wyjaśnienia_Nr_3_z_dnia_05.10.2009r..pdf)Wyjaśnienia Nr 3 z dnia 05.10.2009r. Małgorzata Piwońska38 kB3822009-10-05 12:30
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA_2._Oczyszczalnia.pdf)Wyjaśnienia Nr 2 z dnia 01.10.2009r. Małgorzata Piwońska46 kB3982009-10-01 17:56
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA_1._0czyszczalnia.pdf)Wyjaśnienia Nr 1 z dnia 01.10.2009r. Małgorzata Piwońska39 kB3962009-10-01 15:28
Pobierz plik (Zmiana__siwz__na_budowę_gminnej_oczyszczalni_ścieków_w_miejscowości_Budziszewice.pdf)Zmiana SIWZ z dnia 01.10.2009r.  Małgorzata Piwońska42 kB3862009-10-01 15:27
Pobierz plik (Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.10.2009r. Małgorzata Piwońska90 kB4152009-10-01 15:27
Pobierz plik (Komora_ND-zbrojenie_1.jpg)Komora ND- zbrojenie Małgorzata Piwońska4999 kB3892009-09-30 13:42
Pobierz plik (Budziszewice_opis_tech_wod-kan_pop..pdf)Budziszewice opis techn. wodn.-kan. Małgorzata Piwońska64 kB3932009-09-18 21:09
Pobierz plik (8.rzut_kan_zew_druk_A4_(1_pop..pdf)Rzut kan. zew. druk A4 Małgorzata Piwońska484 kB4082009-09-18 21:06
Pobierz plik (SIWZ_-BUDOWA_GMINNEJ_OCZYSZCZ_SCIEKOW.pdf)SIWZ Budowa gminnej oczyszczalni ścieków Małgorzata Piwońska177 kB3882009-09-18 19:26
Pobierz plik (Kosztorys-AKPiA.pdf)Kosztorys AKPiA Małgorzata Piwońska107 kB5872009-09-18 19:09
Pobierz plik (Budziszewice-WODOCIĄG_przedmiar.pdf)Budziszewice - wodociągi Małgorzata Piwońska36 kB3952009-09-18 19:03
Pobierz plik (Budziszewice-WOD-KAN_przedmiar.pdf)Budziszewice - wodno-kanlizacyjny Małgorzata Piwońska69 kB3842009-09-18 19:02
Pobierz plik (Budziszewice-WENTYLACJA_przedmiar.pdf)Budziszewice - wentylacja Małgorzata Piwońska45 kB4162009-09-18 19:01
Pobierz plik (Budziszewice-ELEKTRYCZNY_przedmiar.pdf)Budziszewice - technologia Małgorzata Piwońska85 kB4062009-09-18 19:00
Pobierz plik (Budziszewice-ELEKTRYCZNY_przedmiar.pdf)Budziszewice - elektryczność Małgorzata Piwońska85 kB4152009-09-18 18:59
Pobierz plik (Budziszewice.konstrukcja_przedmiar.pdf)Budziszewice - konstrukcja Małgorzata Piwońska283 kB4172009-09-18 18:58
Pobierz plik (Budziszewice_-_drogi_manewrowe_przedmiar.pdf)Budziszewice - drogi manewrowe Małgorzata Piwońska61 kB3962009-09-18 18:57
Pobierz plik (wod_zew_Profil_Arkusz1_(1.pdf)Wod. zew.Profil Arkusz 1 Małgorzata Piwońska33 kB4102009-09-18 18:56
Pobierz plik (plan_sytuacyjny_Model_(1.pdf)Plan sytuacyjny Model 1 Małgorzata Piwońska502 kB4032009-09-18 18:55
Pobierz plik (OPIS_TECH.pdf)Opis techniczny Małgorzata Piwońska49 kB3722009-09-18 18:54
Pobierz plik (WENTYLACJA_Arkusz2_(4.pdf)Wentylacja Arkusz 2(4) Małgorzata Piwońska46 kB3872009-09-18 18:53
Pobierz plik (WENTYLACJA_Arkusz2_(3.pdf)Wentylacja Arkusz 2(3) Małgorzata Piwońska50 kB3952009-09-18 18:52
Pobierz plik (WENTYLACJA_Arkusz2_(2.pdf)Wentylacja Arkusz 2(2) Małgorzata Piwońska90 kB3812009-09-18 18:51
Pobierz plik (strona_tytułowa_projektu_....pdf)Strona tytułowa projektu Małgorzata Piwońska35 kB3982009-09-18 18:50
Pobierz plik (WENTYLACJA_Arkusz2_(1.pdf)Wentylacja Arkusz 2(1) Małgorzata Piwońska60 kB3842009-09-18 18:49
Pobierz plik (stro_5.pdf)Strona 5 Małgorzata Piwońska73 kB4052009-09-18 18:48
Pobierz plik (stro_4.pdf)Strona 4 Małgorzata Piwońska144 kB5562009-09-18 18:47
Pobierz plik (stro_3.pdf)Strona 3 Małgorzata Piwońska151 kB4022009-09-18 18:47
Pobierz plik (stro_2.pdf)Strona 2 Małgorzata Piwońska127 kB3762009-09-18 18:46
Pobierz plik (stro_1.pdf)Strona 1 Małgorzata Piwońska67 kB3872009-09-18 18:45
Pobierz plik (wodocią_zewnętrzny_Arkusz1_(7.pdf)Wodociąg zewnetrzny Arkusz 1 Małgorzata Piwońska27 kB3762009-09-18 18:42
Pobierz plik (4.Profile_Arkusz1_(6.pdf)Profile Arkusz 1 (6) Małgorzata Piwońska35 kB3822009-09-18 18:39
Pobierz plik (4.Profile_Arkusz1_(5.pdf)Profile Arkusz 1 (5) Małgorzata Piwońska38 kB4052009-09-18 18:38
Pobierz plik (4.Profile_Arkusz1_(4.pdf)Profile Arkusz 1 (4) Małgorzata Piwońska36 kB3872009-09-18 18:37
Pobierz plik (4.Profile_Arkusz1_(3.pdf)Profile Arkusz 1 (3) Małgorzata Piwońska45 kB3972009-09-18 18:37
Pobierz plik (4.Profile_Arkusz1_(2.pdf)Profile Arkusz 1 (2) Małgorzata Piwońska56 kB4352009-09-18 18:36
Pobierz plik (4.Profile_Arkusz1_(1.pdf)Profile Arkusz 1 Małgorzata Piwońska42 kB3972009-09-18 18:35
Pobierz plik (3.czesc_socjalna-pomieszcenie_prasy_Arkusz1_(1.pdf)Część socjalna pomieszczenie prasy Arkusz 1 Małgorzata Piwońska44 kB4122009-09-18 18:34
Pobierz plik (2.czesc_socj._Arkusz1_(1.pdf)Część socjalna Arkusz 1 Małgorzata Piwońska18 kB4072009-09-18 18:33
Pobierz plik (1.RZUT_PARTERU_Model_(1.pdf)Rzut parteru Model Małgorzata Piwońska80 kB3792009-09-18 18:32
Pobierz plik (strona_tytułowa__projektu_techn_Budziszewice.pdf)Strona tytułowa projektu techn. Budziszewice Małgorzata Piwońska35 kB3852009-09-18 18:31
Pobierz plik (spis_rysunków..pdf)Spis rysunków Małgorzata Piwońska24 kB4152009-09-18 18:29
Pobierz plik (SKALA_1_250_.plan_sytuacyjny_druk_A3_skala_1_500_(1.pdf)Plan sytuacyjny druk A3 Małgorzata Piwońska485 kB4262009-09-18 18:29
Pobierz plik (Projekt_techn-tekst_Budziszewice.pdf)Projekt techniczny tekst Budziszewice Małgorzata Piwońska323 kB4762009-09-18 18:28
Pobierz plik (Budziszewice_specyfik_robót.pdf)Budziszewice specyfikacja robót Małgorzata Piwońska805 kB4262009-09-18 18:27
Pobierz plik (26.Profile_Profil_31_(1.pdf)Profile Profil 31 Małgorzata Piwońska56 kB3842009-09-18 18:25
Pobierz plik (26.Profile_Profil_30_(1.pdf)Profile Profil 30 Małgorzata Piwońska50 kB3892009-09-18 18:25
Pobierz plik (26.Profile_Profil_29_(1.pdf)Profile Profil 29 Małgorzata Piwońska55 kB4052009-09-18 18:24
Pobierz plik (26.Profile_Profil_28_(1.pdf)Profile Profil 28 Małgorzata Piwońska45 kB4072009-09-18 18:23
Pobierz plik (26.Profile_Profil_27_(1.pdf)Profile Profil 27 Małgorzata Piwońska56 kB3932009-09-18 18:22
Pobierz plik (26.Profile_Profil_26_(1.pdf)Profile Profil 26 Małgorzata Piwońska60 kB4002009-09-18 18:22
Pobierz plik (26.Profile_Profil_25_(1.pdf)Profile Profil 25 Małgorzata Piwońska79 kB3882009-09-18 18:21
Pobierz plik (25A_odpływ_Arkusz1__(1_).pdf)Odpływ Arkusz 1 Małgorzata Piwońska467 kB3972009-09-18 18:20
Pobierz plik (25_WYLOT_BUDZ_Model_(1.pdf)Wylot Budz. Model Małgorzata Piwońska66 kB3872009-09-18 18:15
Pobierz plik (24.punkt_zlewny_Arkusz1_(1.pdf)Punkt zlewny Arkusz 1 Małgorzata Piwońska62 kB3842009-09-18 18:03
Pobierz plik (23.osad_przekr_prasa.dwg_A3_1_25_(1.pdf)Osad przekr. prasa. dwg A3 Małgorzata Piwońska83 kB3932009-09-18 18:02
Pobierz plik (22.osad_przekr_przenosnik_A3_skala_1-25_(1.pdf)Osad przekr. przenośnik A3 Małgorzata Piwońska62 kB3912009-09-18 18:00
Pobierz plik (21.osad_wapnowanie_A3_(1.pdf)Osad wapnowanie Małgorzata Piwońska45 kB3972009-09-18 17:59
Pobierz plik (20a.osad_opis_wydruk_(1.pdf)Osad opis wydruk Małgorzata Piwońska50 kB3872009-09-18 17:58
Pobierz plik (20.osad_rzut_A3_skala_1-50_(1.pdf)Osad rzut A3 skala 1-50 Małgorzata Piwońska66 kB3902009-09-18 17:57
Pobierz plik (19.Pomieszczenie_agregatu_A3_(1.pdf)Pomieszczenie agregatu A3 Małgorzata Piwońska58 kB4122009-09-18 17:56
Pobierz plik (18.pomiar_ściek_recylkulowanych_A3__(1_).pdf)Pomiar ścieków recylkulowanych A3 Małgorzata Piwońska47 kB3942009-09-18 17:55
Pobierz plik (17.pomiar_ściek_oczyszcz_A3__(1_).pdf)Pomiar ścieków oczyszczaln. A3 Małgorzata Piwońska10 kB3792009-09-18 17:54
Pobierz plik (16a.pompownia_osad_opis_A3_(1.pdf)Pompownia osadów opis A3 Małgorzata Piwońska86 kB3932009-09-18 17:53
Pobierz plik (15.Pompownia_osadów_A3__(1_).pdf)Pompownia osadów A3 Małgorzata Piwońska86 kB3942009-09-18 17:52
Pobierz plik (14.Osadnik_przelewy_A3_(1.pdf)Osadnik przelewy A3 Małgorzata Piwońska38 kB3852009-09-18 17:51
Pobierz plik (13.Osadnik_przekrój_pływ_B-B_A3__(1_).pdf)Osadnik przekrój- pływ B-A A-3 Małgorzata Piwońska53 kB3862009-09-18 17:50
Pobierz plik (12.Osadnik_zgarniacz_A-A_A3_(1.pdf)Osadnik zgarniacz A-A A3 Małgorzata Piwońska55 kB3942009-09-18 17:49
Pobierz plik (11.Osadnik_rzut_zgarniacz_A3_(1.pdf)Osadnik rzut - zgarniacz Małgorzata Piwońska63 kB3912009-09-18 17:48
Pobierz plik (10.Stanowisko_aeratora_A3_(1.pdf)Stanowisko aeratora A3 Małgorzata Piwońska49 kB4002009-09-18 17:47
Pobierz plik (9.Kom_osadu_czyn_Przelew_regulowany_A4_(1.pdf)Komora osadu czyn. Przelew regulowany A4 (1) Małgorzata Piwońska49 kB3982009-09-18 17:46
Pobierz plik (8a.Kom_osadu_czyn_przekroje_C-C_C-C_(1.pdf)Komora osadu czynnego przekroje C-C C-C (1) Małgorzata Piwońska68 kB3792009-09-18 17:44
Pobierz plik (8.Kom_osadu_czyn_przekroje_A-A,B-B_A_A_(1.pdf)Komora osadu czynnego przekroje A-A, B-B, A-A, (1) Małgorzata Piwońska49 kB4032009-09-18 17:42
Pobierz plik (7a.kom_osadu_czyn_opis_Model_(1.pdf)Komora osadu czynnego opis Model (1) Małgorzata Piwońska38 kB3812009-09-18 17:40
Pobierz plik (7.Komora_osadu_czynnego_z_kom.beztl._A3_(1.pdf)Komora osadu czynnego z kom.beztl. A3 Małgorzata Piwońska79 kB3902009-09-18 17:39
Pobierz plik (6a.bud_ocz_mech_opis_Model_(1.pdf)Budynek ocz. mechan. opis Model (1) Małgorzata Piwońska36 kB3812009-09-18 17:37
Pobierz plik (6.bud_ocz_mech_przekrój_Arkusz2__(1_).pdf)Budynek ocz. mechan. przekrój Arkusz 2 Małgorzata Piwońska50 kB3862009-09-18 17:36
Pobierz plik (5.bud_ocz_mechan_rzut_A3_(1.pdf)Budynek ocz. mechan. rzut A3 Małgorzata Piwońska62 kB3852009-09-18 17:34
Pobierz plik (4.Pompownia_sciekow_surowych_A3_(1.pdf)Pompownia ścieków surowych A3 Małgorzata Piwońska81 kB4112009-09-18 17:30
Pobierz plik (3.Budynek_techniczno_-socjalny_z_pompownia_sciekow_surowych_Model_(1.pdf)Budynek techniczno- socjalny z pompownią ścieków surowych Model (1) Małgorzata Piwońska55 kB4002009-09-18 17:29
Pobierz plik (2a.Opis_schematu_technologicznego_Arkusz1_(1.pdf)Opis schematu technologicznego Arkusz (1) Małgorzata Piwońska53 kB4082009-09-18 17:27
Pobierz plik (2.schemat_technolg_druk_(1.pdf)Schemat technolog druk Małgorzata Piwońska93 kB5042009-09-18 17:25
Pobierz plik (1Bó.Rozmieszczenie_obiektow_budz_raport_Model__(1_).pdf)Rozmieszczenie obiektów Budz raport Model (1) Małgorzata Piwońska66 kB4062009-09-18 17:24
Pobierz plik (1B.Rozmieszczenie_obiektow_Wydruk_(1.pdf)B. Rozmieszczenie objektów Wydruk (1) Małgorzata Piwońska108 kB5512009-09-18 17:22
Pobierz plik (1A_DRUK_(1.pdf)A Druk (1) Małgorzata Piwońska312 kB3792009-09-18 17:21
Pobierz plik (1.plan_sytuacyjny_druk_A4_(1.pdf)Plan sytuacyjny druk A4 (1) Małgorzata Piwońska395 kB4032009-09-18 17:20
Pobierz plik (Budziszewice_PZ_tekst.pdf)Budziszewice PZ tekst Małgorzata Piwońska68 kB3842009-09-18 17:18
Pobierz plik (MAPA_Model_(1.pdf)MAPA Model Małgorzata Piwońska1613 kB4242009-09-18 17:17
Pobierz plik (strona_tytułowa_projektu_...pdf)Strona tytułowa projektu Małgorzata Piwońska35 kB3992009-09-18 17:15
Pobierz plik (Zestawienie_stolarki.pdf)Zestawienie stolarki Małgorzata Piwońska1298 kB4032009-09-18 17:13
Pobierz plik (Wiata.pdf)Wiata Małgorzata Piwońska2376 kB4012009-09-18 17:12
Pobierz plik (strona_tytułowa_projektu.pdf)Strona tytułowa projektu Małgorzata Piwońska36 kB4002009-09-18 17:10
Pobierz plik (str10.pdf)Strona 10 Małgorzata Piwońska45 kB3972009-09-18 17:09
Pobierz plik (str9.pdf)Strona 9 Małgorzata Piwońska195 kB4122009-09-18 17:07
Pobierz plik (str8.pdf)Strona 8 Małgorzata Piwońska168 kB3712009-09-18 17:06
Pobierz plik (str7.pdf)Strona 7 Małgorzata Piwońska153 kB3902009-09-18 17:05
Pobierz plik (str6.pdf)Strona 6 Małgorzata Piwońska141 kB3952009-09-18 17:04
Pobierz plik (str5.pdf)Strona 5 Małgorzata Piwońska107 kB3702009-09-18 16:59
Pobierz plik (str4...pdf)Strona 4 Małgorzata Piwońska130 kB5482009-09-18 16:52
Pobierz plik (str3...pdf)Strona 3 Małgorzata Piwońska105 kB3912009-09-18 16:51
Pobierz plik (str2...pdf)Strona 2 Małgorzata Piwońska119 kB3942009-09-18 16:49
Pobierz plik (str1.pdf)Strona 1 Małgorzata Piwońska88 kB3722009-09-18 16:38
Pobierz plik (Punkt_zlewny-fundament.pdf)Punkt zlewny - fundament Małgorzata Piwońska738 kB3802009-09-18 16:37
Pobierz plik (Pompownia_osadu_zbrojenie.pdf)Pompownia osadu zbrojenie Małgorzata Piwońska1764 kB3782009-09-18 16:35
Pobierz plik (Osadnik-zbrojenie.pdf)Osadnik - zbrojenie Małgorzata Piwońska2925 kB4002009-09-18 16:33
Pobierz plik (Oporęczowanie.pdf)Oporęczowanie Małgorzata Piwońska480 kB3782009-09-18 16:31
Pobierz plik (Fundament_silosa_wapna.pdf)Fundament silosa wapna Małgorzata Piwońska1136 kB5502009-09-18 16:21
Pobierz plik (Elewacje.pdf)Elewacje Małgorzata Piwońska2877 kB3992009-09-18 16:20
Pobierz plik (Bud_Tech-socjalny_więźba_dachowa.pdf)Budynek techniczno - socjalny - więźba dachowa Małgorzata Piwońska842 kB4122009-09-18 16:17
Pobierz plik (Bud_Tech-socjalny_stropy.pdf)Budynek techniczno - socjalny - stropy Małgorzata Piwońska2552 kB3862009-09-18 16:15
Pobierz plik (Bud_Tech-socjalny_rzut_fundamentów.pdf)Budynek techniczno - socjalny - rzut fundamentów Małgorzata Piwońska2454 kB3792009-09-18 16:12
Pobierz plik (Bud_Tech-socjalny_pomp_ściek_surowych.pdf)Budynek techniczno - socjalny - pomp ściek. syrowych Małgorzata Piwońska1324 kB3942009-09-18 16:10
Pobierz plik (Bud_Tech-socjalny_nadproża_i_galeria.pdf)Budynek techniczno - socjalny - nadproża i galeria Małgorzata Piwońska2554 kB3902009-09-18 16:08
Pobierz plik (Bud_Tech-socjalny_nadproża_i_galeria.pdf)Budynek techniczno - socjalny - nadproża i galeria Małgorzata Piwońska6322 kB3872009-09-18 16:08
Pobierz plik (Blok_biologiczny.pdf)Blok biologiczny Małgorzata Piwońska6322 kB4012009-09-18 16:06
Pobierz plik (Blok_biologiczny.pdf)Blok biologiczny Małgorzata Piwońska124 kB4012009-09-18 16:06
Pobierz plik (ACAD-RZUTWIĘŹBY_Model__(1_).pdf)ACAD - rzut więźby Model 1 Małgorzata Piwońska124 kB4102009-09-18 16:03
Pobierz plik (ACAD-RZUT_PIĘTRA_Model__(1_).pdf)ACAD - rzut piętra Model (1) Małgorzata Piwońska160 kB3702009-09-18 16:01
Pobierz plik (ACAD-RZUT_PARTERU_Model_(1.pdf)ACAD - rzut parteru Model (1) Małgorzata Piwońska198 kB4052009-09-18 16:00
Pobierz plik (ACAD-RZUT_FUNDAMENTÓW_Model__(1_).pdf)ACAD - rzut fundamentów Model (1) Małgorzata Piwońska70 kB4042009-09-18 15:58
Pobierz plik (ACAD-RZUT_DACHU_Model_(1.pdf)ACAD - rzut dachu Model (1) Małgorzata Piwońska69 kB3912009-09-18 15:56
Pobierz plik (ACAD-PRZEKRÓJ_C-C_Model__(1_).pdf)ACAD - przekrój C-C Model (1) Małgorzata Piwońska86 kB3822009-09-18 15:55
Pobierz plik (ACAD-PRZEKRÓJ_B-B_Model__(1_).pdf)ACAD- przekrój B-B Model (1) Małgorzata Piwońska98 kB3832009-09-18 15:53
Pobierz plik (ACAD-PRZEKRÓJ_A-A_Model__(1_).pdf)ACAD - przekrój A-A Model (1) Małgorzata Piwońska128 kB3792009-09-18 15:52
Pobierz plik (strona_tytułowa.pdf)Strona tytułowa Małgorzata Piwońska105 kB3742009-09-18 15:47
Pobierz plik (schemat_rys_nr_11.pdf)Schemat rys. nr 11 Małgorzata Piwońska91 kB3872009-09-18 15:46
Pobierz plik (schemat_rys_nr_10.pdf)Schemat rys. nr 10 Małgorzata Piwońska98 kB5702009-09-18 15:45
Pobierz plik (schemat_rys_nr_9.pdf)Schemat rys. nr 9 Małgorzata Piwońska105 kB3852009-09-18 15:43
Pobierz plik (schemat_rys_nr_8.pdf)Schemat rys. nr 8 Małgorzata Piwońska105 kB4002009-09-18 15:38
Pobierz plik (schemat_rys_nr_6.pdf)Schemat rys. nr 6 Małgorzata Piwońska107 kB3962009-09-18 15:38
Pobierz plik (schemat_rys_nr_7.pdf)Schemat rys. nr 7 Małgorzata Piwońska112 kB4432009-09-18 15:38
Pobierz plik (rozdzielnica_główna_rys_nr_12.pdf)Rozdzielnica główna rys. nr 12 Małgorzata Piwońska181 kB4302009-09-18 15:37
Pobierz plik (plan_sytuacyjny_rys_nr_1_(2).pdf)Plan sytuacyjny rysunek nr 1 (2) Małgorzata Piwońska202 kB3822009-09-18 15:36
Pobierz plik (plan_rys_nr_5.pdf)Plan rysunek nr 5 Małgorzata Piwońska93 kB3982009-09-18 15:34
Pobierz plik (plan_rys_nr_4.pdf)Plan rysunek nr 4 Małgorzata Piwońska95 kB4052009-09-18 15:33
Pobierz plik (plan_rys_nr_3_(2).pdf)Plan rysunek nr 3 Małgorzata Piwońska122 kB3942009-09-18 15:32
Pobierz plik (plan_rys_nr_2.pdf)Plan rysunek nr 2 Małgorzata Piwońska164 kB4012009-09-18 15:32
Pobierz plik (OPIS_TECHNICZNY.pdf)Opis techniczny Małgorzata Piwońska378 kB3812009-09-18 15:30
Pobierz plik (str4.pdf)Strona 4 Małgorzata Piwońska142 kB3722009-09-18 15:29
Pobierz plik (str3.pdf)Strona 3 Małgorzata Piwońska124 kB3742009-09-18 15:28
Pobierz plik (str2.pdf)Strona 2 Małgorzata Piwońska36 kB3902009-09-18 15:28
Pobierz plik (rys4.pdf)Rysunek 4 Małgorzata Piwońska120 kB3882009-09-18 15:27
Pobierz plik (rys3.pdf)Rysunek 3 Małgorzata Piwońska1699 kB3712009-09-18 15:26
Pobierz plik (rys2.pdf)Rysunek 2 Małgorzata Piwońska1268 kB3872009-09-18 15:25
Pobierz plik (rys1.pdf)Rysunek 1 Małgorzata Piwońska1613 kB3992009-09-18 15:24
Pobierz plik (Budziszewice_strona_tytułowa_drogi.pdf)Budziszewice - strona tytułowa drogi Małgorzata Piwońska35 kB3982009-09-18 15:23
Pobierz plik (Obwody_sterownika.pdf)Obwody sterownika Małgorzata Piwońska322 kB4062009-09-18 15:20
Pobierz plik (Obwody_automatyki.pdf)Obwody automatyki Małgorzata Piwońska950 kB3992009-09-18 15:19
Pobierz plik (Automatyka-opis.pdf)Automatyka opis Małgorzata Piwońska154 kB3752009-09-18 15:18