OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

                                     zamówienie publiczne na roboty budowlane

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 grudnia 2009r., nr ogłoszenia 422050-2009

Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice

                           97-212 Budziszewice

                           ul. J. Ch. Paska 66

                            woj. Łódzkie

 

Tel.(044)710-25-36 ,  fax (044)710-23-89

Adres strony internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  http://bip.budziszewice.net

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie pod adresem:

Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska66, 97-212 Budziszewice, na wniosek złożony na piśmie lub faxem.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa:  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Budziszewicach

Kod według CPV: 45112720-8

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Zakres  zamówienia obejmuje  :  1. W zakresie nawierzchni:   1/ ciągi  piesze o nawierzchni z kostki 

2/  boisko wielofunkcyjnego o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej 3/ bieżnia o nawierzchni mineralnej  4/ widownia z ciągami pieszymi i schodami z kostki oraz skarpą obsianą trawą

2. W  zakresie wyposażenia i elementów małej architektury:  1/boisko wielofunkcyjne: zakup i montaż koszy do koszykówki, słupków do siatkówki, siatki do siatkówki, bramek do piłki ręcznej, piłkochwytu z siatki polipropylenowej,  2/widownia; zakup i montaż ławek dla widowni z siedziskami,  3/zakup i montaż ogrodzenia

3. Obsługa  geodezyjna.

Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Oferty częściowe: nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:   180 dni  licząc od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

2/ posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

                                         W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedno boisko sportowe o nawierzchni  poliuretanowej.

    3/ znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej             

        wykonanie niniejszego  zamówienia                                      

                                         W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:

posiada środki finansowe w  kwocie co najmniej 500.000,00 zł  lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 500.000,00 zł.

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

 1/  Oświadczenie o spełnieniu warunków  określonych w art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo   zamówień publicznych   

    UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:  Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.                      

 2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych     

    UWAGA  dla wykonawców składających ofertę wspólnie:  Każdy z Partnerów  musi złożyć  oświadczenie odnoszące się do niego.

 3/ Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,    wystawiony/e  nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

   UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie:    Każdy z Partnerów musi  złożyć odnoszący się do niego dokument,    o którym mowa w niniejszym punkcie

 

4/  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania   ł ą c z n i e    z  dokumentami  potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie                             

  UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie: Wykaz robót wraz z załączonymi  do niego dokumentami  potwierdzającymi   mogą zostać złożone i dotyczyć  tylko jednego Partnera. W przypadku tego

bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie  poprzez    sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

5/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek  potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę środków finansowych  w kwocie co najmniej 500.000,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty co najmniej 500.000,00 zł , wystawiona nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 UWAGA  dla  wykonawców składających ofertę wspólnie: Informacja banku może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego     bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez   sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie

Informacja nt. wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  15.000,00  zł (Piętnaście  tysięcy zł 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%.

Miejsce i termin składania ofert:    Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice (pokój nr 7),  w terminie  do dnia  30 grudnia 2009r. godz.11,00.

Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 30 grudnia 2009r. o godz.11,30.

Termin związania ofertą:  30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe: Inne dokumenty  wymagane w postępowaniu: kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.  W przypadku oferowania materiałów lub urządzeń równoważnych także dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów lub  urządzeń.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty; warunki zmiany określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Budziszewice, dnia 08.12.2009r.           

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                         Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wyjasnienia_nr_6.pdf)Wyjaśnienia Nr 6 z dnia 22.12.2009 r. Małgorzata Piwońska507 kB4872009-12-22 17:51
Pobierz plik (wyjasnienia_nr_5.pdf)Wyjaśnienia Nr 5 z dnia 22.12.2009 r. Małgorzata Piwońska514 kB5242009-12-22 17:51
Pobierz plik (wyjaśnienia_4_z_dnia_17.12.2009.pdf)Wyjaśnienia Nr 4 z dnia 17.12.2009 r. Małgorzata Piwońska418 kB5062009-12-17 14:28
Pobierz plik (wyjaśnienia_3_z_dnia_17.12.2009.pdf)Wyjaśnienia Nr 3 z dnia 17.12.2009 r. Małgorzata Piwońska533 kB5062009-12-17 14:27
Pobierz plik (Strony.pdf)Załączniki do powyższej zmiany konstrukcji - strona 65,66 i 87 Małgorzata Piwońska1137 kB5182009-12-17 12:57
Pobierz plik (ZMIANA_1.pdf)Zmiana z dnia 17.12.2009r. konstrukcji podbudowy i nawierzchni kauczukowo - poliuretanowej Małgorzata Piwońska46 kB4982009-12-17 12:56
Pobierz plik (wyjaśnienia_nr_2_10.12.2009.pdf)Wyjaśnienia Nr 2 z dnia 10.12.2009 r. Małgorzata Piwońska458 kB5052009-12-10 16:40
Pobierz plik (wyjaśnienia_nr_1.pdf)Wyjaśnienia Nr 1 z dnia 10.12.2009 r. Małgorzata Piwońska541 kB5132009-12-10 16:38
Pobierz plik (Boisko_spec_dogi.pdf)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dróg i nawirzchni Małgorzata Piwońska577 kB5122009-12-08 16:37
Pobierz plik (Boisko_spec_arch.pdf)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wyposażenie w elementy małej architektury Małgorzata Piwońska487 kB6142009-12-08 16:35
Pobierz plik (2B.pdf_-_Architekt_boisko_mapa.pdf)Mapa - projekt wykonawczy małej architektury Małgorzata Piwońska1785 kB4812009-12-08 16:33
Pobierz plik (2A.pdf-nawierzchnie_boisko_mapa.pdf)Mapa - projekt wykonawczy dróg i nawierzchni Małgorzata Piwońska1918 kB5182009-12-08 16:32
Pobierz plik (1.pdf-_proj_zagospod_boisko_mapa.pdf)Mapa - projekt zagospodarowania z wyłączeniem eko - edukacji Małgorzata Piwońska5479 kB5142009-12-08 16:30
Pobierz plik (Opis_do_projektu_BOISKA_WIELOFUNKCYJNEGO.pdf)Projekt - opis Małgorzata Piwońska214 kB7702009-12-08 16:28
Pobierz plik (przedmiar-obsluga_geodezyjna.pdf)Przedmiar robót - obsługa geodezyjna robót Małgorzata Piwońska406 kB5142009-12-08 16:27
Pobierz plik (przedmiar-wyposazenie_i_elementy_malej_architektury.pdf)Przedmiar robót - wyposażenie i elementy małej architektury Małgorzata Piwońska448 kB5602009-12-08 16:26
Pobierz plik (przedmiar_-wykonanie_nawiarzchni.pdf)Przedmiar robót - wykonanie nawierzchni Małgorzata Piwońska1478 kB4872009-12-08 16:24
Pobierz plik (SIWZ_BOISKO_WIELOFUNKCYJNE_W_BUDZISZEWICACH.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska142 kB5102009-12-08 16:23