Budziszewice: Rozbudowa budynku handlowo-usługowego

z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Budziszewice

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
numer ogłoszenia: 72231 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku handlowo-usługowego z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Budziszewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa obejmowała będzie m.in. dobudowanie szybu windowego z holem, przebudowę dachu, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, wymiana okien, dostawę i montaż windy, roboty elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają stanowiące integralną część SIWZ projekt budowlany , przedmiary robót ,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.28.00-9, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł ).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę lub przebudowę co najmniej dwóch obiektów budowlanych i co najmniej dwie konstrukcje dachowe (roboty te mogą być wykonane w ramach jednej lub w ramach odrębnych umów)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że osoba/osoby, która w wykonywaniu niniejszego zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, pełniła tę funkcję w wykonywaniu co najmniej dwóch robót budowlanych .

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 200.000 zł lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 200.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ kosztorys ofertowy, 2/pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik 3/ dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofertyna podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : 1/ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: termin może ulec przedłużeniu w sytuacji wystąpienia przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkującej niemożliwością zakończenia robót w terminie, o czas trwania sytuacji, która wystąpiła. 2/ w zakresie przedmiotu zamówienia : w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice. Nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2010r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska66. Ocena spełniania warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy oraz dot.niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 ustawy dokonana zostanie na podstawie wskazanych wyżej oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia-nie spełnia. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie: 1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22ust.1, 2/Wykaz robót(...) wraz dokumentami potwierdzającymi mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego partnera. 3/Wykaz osób(...) może zostać złożony i dotyczyć tylko jednego partnera. 4/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej(...) może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego partnera. 5/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego, 6/aktualny odpis z właściwego rejestru(...)-każdy z partnerów musi złożyć dokument odnoszący się do niego, 7/aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego(...)-każdy z partnerów musi złożyć dokument odnoszący się do niego, 8/aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS(...)- każdy z partnerów musi złożyć dokument odnoszący się do niegoOświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                      Wójt Gminy

                                                                      Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SIWZ_Rozbudowa_pawilonu.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska218 kB5752010-03-31 19:16
Pobierz plik (kosztorys_1.pdf)Przedmiar robót  Małgorzata Piwońska21 kB4062010-03-31 19:09
Pobierz plik (specyfikacja_winda.pdf)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - budowa wewnętrznych instalac Małgorzata Piwońska68 kB6142010-03-31 15:49
Pobierz plik (szyna_wyrownawcza.pdf)rys.5. - szyna wyrównawcza Małgorzata Piwońska503 kB5992010-03-31 15:46
Pobierz plik (rys_pietro.pdf)rys.4. - instalacja elektryczna wewnętrzna - piętro Małgorzata Piwońska42 kB4092010-03-31 15:45
Pobierz plik (rys_parter.pdf)rys.3.- instalacja elektryczna wewnętrzna - parter Małgorzata Piwońska73 kB4062010-03-31 15:44
Pobierz plik (Schemat_TM.pdf)rys.2.- schemat tablicy bezpiecznikowej TM i rys.7.- budowa tablicy bezpieczniko Małgorzata Piwońska24 kB5722010-03-31 15:43
Pobierz plik (Schemat_TG.pdf)rys.1.- schemat tablicy bezpiecznikowej TG i rys.6. - budowa tablicy bezpiecznik Małgorzata Piwońska32 kB4302010-03-31 15:41
Pobierz plik (oblicz_winda_.pdf)Obliczenie techniczne Małgorzata Piwońska13 kB5072010-03-31 15:40
Pobierz plik (opis_wina_budzisz.pdf)Opis techniczny Małgorzata Piwońska36 kB6172010-03-31 15:39
Pobierz plik (tyt_winada.pdf)Projekt budowlany - instalacja elektryczna- strona tytułowa Małgorzata Piwońska20 kB5962010-03-31 15:38
Pobierz plik (specyfikacja_techniczna_1.pdf)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Małgorzata Piwońska364 kB5862010-03-31 15:36
Pobierz plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar robót Małgorzata Piwońska333 kB4132010-03-31 15:35
Pobierz plik (Informacja_BIOZ.pdf)Informacja BIOZ Małgorzata Piwońska4956 kB5792010-03-31 15:32
Pobierz plik (3.21.pdf)rys.3.21. - elewacje Małgorzata Piwońska591 kB5042010-03-31 15:30
Pobierz plik (3.20.pdf)rys.3.20- elewacje Małgorzata Piwońska589 kB5872010-03-31 15:29
Pobierz plik (3.19.pdf)rys.3.19- elewacje Małgorzata Piwońska941 kB4872010-03-31 15:28
Pobierz plik (3.18.pdf)rys.3.18.- elewacje Małgorzata Piwońska1114 kB4642010-03-31 15:27
Pobierz plik (3.17.pdf)rys.3.17.- wykaz stolarki Małgorzata Piwońska532 kB5142010-03-31 15:25
Pobierz plik (3.16.pdf)rys.3.16- zakończenie docieplenia ściany w obrębie okapu Małgorzata Piwońska458 kB5532010-03-31 15:25
Pobierz plik (3.15.pdf)rys.3.15. - docieplenie nadproża Małgorzata Piwońska420 kB4332010-03-31 15:23
Pobierz plik (3.14.pdf)rys.3.14- docieplenie otworu okiennego Małgorzata Piwońska414 kB4932010-03-31 15:22
Pobierz plik (3.13.pdf)rys.3.13.- docieplenie ściany i cokołu Małgorzata Piwońska506 kB5072010-03-31 15:20
Pobierz plik (3.12.pdf)rys.3.12.- przektrój C-C Małgorzata Piwońska886 kB4522010-03-31 15:19
Pobierz plik (3.11.pdf)rys.3.11- przekrój B-B Małgorzata Piwońska1035 kB6042010-03-31 15:18
Pobierz plik (3.10.pdf)rys.3.10. - przekrój A-A Małgorzata Piwońska1185 kB6192010-03-31 15:17
Pobierz plik (3.9.pdf)rys.3.9 - rzut dachu Małgorzata Piwońska775 kB4192010-03-31 15:16
Pobierz plik (3.8.pdf)rys.3.8.- rzut więźby dachowej Małgorzata Piwońska1003 kB6162010-03-31 15:15
Pobierz plik (3.7.pdf)rys.3.7.- rzut stropu nad piętrem Małgorzata Piwońska565 kB4462010-03-31 15:14
Pobierz plik (3.6.pdf)rys.3.6.- rzut I piętra - wyposażenie Małgorzata Piwońska485 kB4642010-03-31 15:13
Pobierz plik (3.5.pdf)rys.3.5. - rzut I piętro Małgorzata Piwońska623 kB5722010-03-31 15:12
Pobierz plik (3.4.pdf)rys.3.4. - rzut stropu nad parterem Małgorzata Piwońska638 kB6402010-03-31 15:11
Pobierz plik (3.3.pdf)rys.3.3.- rzut parteru - wyposażenie Małgorzata Piwońska979 kB6052010-03-31 15:10
Pobierz plik (3.2.pdf)rys.3.2.- rzut parteru Małgorzata Piwońska1248 kB4952010-03-31 15:09
Pobierz plik (3.1.pdf)rys.3.1. - rzut fundamentów Małgorzata Piwońska497 kB4582010-03-31 15:08
Pobierz plik (projekt_architekt._budowlany_opis.pdf)Projekt architektoniczno-budowlany - opis Małgorzata Piwońska5505 kB5852010-03-31 15:05
Pobierz plik (mapa-_sytuac._wysokosc.pdf)Mapa sytuacyjno- wysokościowa Małgorzata Piwońska1219 kB6082010-03-31 15:03
Pobierz plik (Projekt_zagosp_dzialki_opis.pdf)Projekt zagospodarowania działki - opis Małgorzata Piwońska2102 kB6022010-03-31 15:02