Budziszewice: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ul.Osiedlowa i ul.Sadowa

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 165582 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ul.Osiedlowa i ul.Sadowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kanalizacja sanitarna będzie budowana na ulicy Osiedlowej i ulicy Sadowej w miejscowości Budziszewice. Budowa zakresem swym obejmowała będzie m.in. - kolektory z rur PVC litych o średnicy nominalnej 200 mm i z rur PVC litych klasy S kielichowe o średnicy nominalnej 250 mm - łączna długość 1130,30m -rurociągi tłoczne z rur PE ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm - długość 259,00m - przykanaliki z rur PVC litych klasy S o średnicy nominalnej 160 mm - długość 99,80m i studnie przykanalikowe o średniej głębokości 1,71m z rur PVC o średnicy 425 mm, kinety przepływowej PE200 - 22 kpl - przepompownia ścieków o wydajności Qp=6,0 l/s ze zbiornikiem z elementów prefabrykowanych z betonu B-45 o średnicy 1200 mm i wysokości 3810 mm - 1 kpl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają stanowiące integralną część niniejszej SIWZ projekt budowlany , przedmiar robót ,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.25.56.00-5, 45.25.55.00-4, 45.23.32.23-8, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00zł (słownie:dziesięć tysięcy zł)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył kanalizację sanitarną z przykanalikami o długości co najmniej 1 km - w ramach jednego zadania
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 500.000,00 zł lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 500.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/kosztorys ofertowy, 2/pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik, 3/dowód wniesienia wadium 4/w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń także wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej i ich równoważniki proponowane przez Wykonawcę oraz dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : 1/ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: termin może ulec przedłużeniu w sytuacji wystąpienia przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkującej niemożliwością zakończenia robót w terminie, o czas trwania sytuacji, która wystąpiła. 2/ w zakresie przedmiotu zamówienia : w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice. Nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2010r. o godz.12,30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66. Ocena spełniania warunków o których mowa w art.22ust.1 ustawy oraz dot.niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 ustawy dokonana zostanie na podstawie wskazanych wyżej oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie: 1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1, 2/Wykaz robót(...) wraz z dokumentami potwierdzającymi mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego partnera, 3/Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej(...) może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego partnera, 5/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego, 6/aktualny odpis z właściwego rejestru(...)-każdy z partnerów musi złożyć dokument odnoszący się do niego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   
                                                                                                                   
Wójt Gminy

                                                                                                                    Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyjaśnienia_Nr_1z_dnia_15.06.2010r..pdf)2010.06.15 Wyjaśnienia Nr 1 Małgorzata Piwońska61 kB3292010-06-15 15:01
Pobierz plik (Zmiana_SIWZ.pdf)2010.06.15 zmiana SIWZ Małgorzata Piwońska1569 kB3252010-06-15 14:54
Pobierz plik (Specyfikacja_techn._wykon._i_odbioru_robót.pdf)2010.06.11 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Małgorzata Piwońska332 kB3312010-06-11 18:50
Pobierz plik (przedmiar_całego_przedsięwzięcia.pdf)2010.06.11 Przedmiar całego przedsięwzięcia Małgorzata Piwońska166 kB3452010-06-11 18:50
Pobierz plik (Opis_tech_przepompownia_nr_1.pdf)2010.06.11 opis techniczny - przepompownia nr 1 Małgorzata Piwońska49 kB3432010-06-11 18:49
Pobierz plik (ZESTAWIENIE_przewiertów_i_DANYCH_UZUPEŁNIAJĄCYCH.pdf)2010.06.11 zestawienie przewiertów i danych uzupełniających do przykanalików Małgorzata Piwońska28 kB3322010-06-11 18:48
Pobierz plik (Zestawienie_studni_przelotow..pdf)2010.06.11 Zestawienie studni przelotowych Małgorzata Piwońska21 kB3232010-06-11 18:47
Pobierz plik (Zestawienie_studni_rozgałeźn._dla_kanaliz.sanitarn.pdf)2010.06.11 Zestawienie studni rozgałęźnych Małgorzata Piwońska38 kB3392010-06-11 18:46
Pobierz plik (Zestawienie_studni_przelotow..pdf)2010.06.11 Zestawienie studni rozgałęźnych Małgorzata Piwońska21 kB3432010-06-11 18:46
Pobierz plik (Zestawienie_sanitarnych.pdf)2010.06.11 Zestawienie przykanalików Małgorzata Piwońska139 kB3332010-06-11 18:44
Pobierz plik (Rurociagi_tłoczne_zest._robót_ziemnych_Budziszewice.pdf)2010.06.11 Rurociągi tłoczne - zestawienie robót Małgorzata Piwońska21 kB3252010-06-11 18:42
Pobierz plik (Rurociagi_sanitarne_zest._robót_ziemnych__Budziszewice__ETAP_I.pdf)2010.06.11 Rurociągi sanitarne - zestawienie robót Małgorzata Piwońska22 kB3512010-06-11 18:42
Pobierz plik (Przykanaliki_zest._robót_ziemnych_Budziszewice__ETAP_I.pdf)2010.06.11 Przykanaliki - zestawienie robót Małgorzata Piwońska16 kB3422010-06-11 18:41
Pobierz plik (T-1.PDF)2010.06.11 Profile - kolektor - T-1 Małgorzata Piwońska4350 kB3252010-06-11 18:40
Pobierz plik (S-8.PDF)2010.06.11 Profile - kolektor S-8 Małgorzata Piwońska3541 kB3382010-06-11 18:38
Pobierz plik (S-1.PDF)2010.06.11 Profile - kolektor S-1 Małgorzata Piwońska12172 kB3152010-06-11 18:36
Pobierz plik (5a(11).PDF)2010.06.11 Mapa ark. 5a(11) Małgorzata Piwońska10374 kB3292010-06-11 18:32
Pobierz plik (5a(11).PDF)2010.06.11 Mapa ark. 5a(11) Małgorzata Piwońska15267 kB3332010-06-11 18:32
Pobierz plik (5(11).PDF)2010.06.11 Mapa ark. 5(11) Małgorzata Piwońska10374 kB3362010-06-11 18:28
Pobierz plik (4(11).PDF)2010.06.11 Mapa ark. 4(11) Małgorzata Piwońska25086 kB3252010-06-11 18:24
Pobierz plik (OPIS____TECHNICZNY_Budziszewice_-_etap_I.pdf)2010.06.11 Opis techniczny i opis projektu zagospodarowania terenu Małgorzata Piwońska101 kB3282010-06-11 18:18
Pobierz plik (Przedmiar_BUDZISZEWICE.pdf)2010.06.11 Przedmiar robót: Budziszewice, ul. Osiedlowa i ul. Sadowa Małgorzata Piwońska133 kB3442010-06-11 18:17
Pobierz plik (SIWZ_KANALIZACJA.pdf)2010.06.11 SIWZ Małgorzata Piwońska219 kB3342010-06-11 18:15