Budziszewice: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice - Etap I

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 240308 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami realizowana będzie na działkach: 181/4, 181/8, 181/9, 389, 424, 503, 550/4, 645/2, 697, 700. Wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna-ciśnieniowa, kanały boczne oraz przepompownie ścieków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają : projekt budowlany ,projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.25.56.00-5, 45.25.55.00-4, 45.23.32.23-8, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy zł ).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wybudował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie kanalizacje sanitarne z przepompowniami .Wymaga się, by długość każdej wybudowanej kanalizacji wynosiła co najmniej 2 km i w jej ramach wybudowano jednocześnie co najmniej 1 przepompownię. Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych długości kanalizacji jak również możliwości uwzględnienia przepompowni innej aniżeli wykonana w ramach wymaganej roboty.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony , gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 2.000.000 zł lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 2.000.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ dowód wniesienia wadium, 2/ kosztorys ofertowy, 3/pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik 4/w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych dla dopuszczonych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń - dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach : 1/gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) 2/ konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub - z niemożliwością prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu k.c., - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub opóźnieniem związanym z uzyskiwanym przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych 3/ w zakresie przedmiotu zamówienia : -w uzasadnionych dla Zamawiającego przypadkach zakres robót może zostać zmniejszony, lub - gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub -zmiany będą uzasadnione przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, lub - zmiany będą korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice-na wniosek złożony na piśmie lub faxem , nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, ul. J.Ch.Paska 66, (pokój nr 7 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający złożył wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2011r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 66. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie:1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy, 2/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego, 3/Wykaz robót wraz z załączonymi do niego dokumentami potwierdzającymi mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego partnera, 4/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego partnera. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

                                          Wójt Gminy

                                                                                      (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Przedmiar_robót_po_zmianie.pdf)Przedmiar robót - po zmianie Małgorzata Piwońska551 kB5102011-08-30 18:04
Pobierz plik (ZMIANA_TREŚCI_SIWA_KANALIZACJA.pdf)Zmiana treści SIWZ z dnia 30.08.2011r. Małgorzata Piwońska69 kB4982011-08-30 18:02
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA_nr_2_z_dnia_30.08.2011.pdf)Wyjaśnienia nr 2 z dnia 30.08.2011r. Małgorzata Piwońska83 kB5192011-08-30 17:48
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert Małgorzata Piwońska206 kB5002011-08-26 20:42
Pobierz plik (Zmiana_tresci_SIWZ.pdf)Zmiana SIWZ z dnia 26.08.2011r. Małgorzata Piwońska258 kB4922011-08-26 20:40
Pobierz plik (Uzgodnienie_Melioracji.pdf)Uzgodnienie melioracji Małgorzata Piwońska5723 kB5202011-08-26 20:07
Pobierz plik (Uzgodnienie_Konserwatora.PDF)Uzgodnienie Konserwatora Małgorzata Piwońska1520 kB4922011-08-26 20:04
Pobierz plik (Kanały_boczne_zest._robót_ziemnych_Budziszewice.pdf)Kanały boczne- zestawienie robót ziemnych  Małgorzata Piwońska18 kB5342011-08-26 20:03
Pobierz plik (Opinia_ZUDP.pdf)Opinia ZUDP Małgorzata Piwońska4594 kB5312011-08-26 20:03
Pobierz plik (Decyzja_ZDW.pdf)Decyzja ZDW Małgorzata Piwońska11684 kB5742011-08-26 20:00
Pobierz plik (Decyzja_ZDP.pdf)Decyzja ZDP Małgorzata Piwońska4470 kB4972011-08-26 19:56
Pobierz plik (Decyzja_Drogi_gminne.PDF)Decyzja Wójta Gminy Małgorzata Piwońska1972 kB5182011-08-26 19:54
Pobierz plik (Wyjasnienie_nr_1.pdf)Wyjaśnienia Nr 1 z dnia 23.08.2011 Małgorzata Piwońska244 kB4872011-08-23 14:47
Pobierz plik (Projekt_wykonawczy_etap_I_Budziszewice_2011.pdf)Projekt wykonawczy: kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi - Etap I Małgorzata Piwońska176405 kB6192011-08-11 17:16
Pobierz plik (Specyfikacja_Techniczna__Wykonania_i_Odbioru_Robót.pdf)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Małgorzata Piwońska332 kB4972011-08-11 14:16
Pobierz plik (Projekt_budowlany_zamienny_do_projektu_budowlanego.pdf)Projekt budowlanyy zamienny do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o poz Małgorzata Piwońska271 kB5302011-08-11 14:14
Pobierz plik (ZESTAWIENIE_DANYCH_UZUPEŁNIAJĄCYCH.pdf)Zestawienie przewiertów i danych uzupełniających dla kanałów bocznych Małgorzata Piwońska28 kB5022011-08-11 14:13
Pobierz plik (Rurociagi_tłoczne_zest._robót_ziemnych_Budziszewice.pdf)Rurociągi tłoczne zestawienie robót ziemnych Małgorzata Piwońska21 kB5132011-08-11 14:12
Pobierz plik (Rurociagi_sanitarne_zest._robót_ziemnych__Budziszewice.pdf)Rurociągi sanitarne zestawienie robót ziemnych Małgorzata Piwońska24 kB4852011-08-11 14:10
Pobierz plik (Opis_tech_przepompownia_nr_8_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompownia nr 8 Małgorzata Piwońska49 kB4952011-08-11 14:09
Pobierz plik (Opis_tech_przepompownia_nr_7_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompownia nr 7 Małgorzata Piwońska49 kB5012011-08-11 14:08
Pobierz plik (Opis_tech_przepompownia_nr_6_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompownia nr 6 Małgorzata Piwońska49 kB4932011-08-11 14:07
Pobierz plik (Opis_tech_przepompownia_nr_5_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompownia nr 5 Małgorzata Piwońska49 kB5132011-08-11 14:06
Pobierz plik (Opis_tech_przepompownia_nr_4_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompownia nr 4 Małgorzata Piwońska49 kB4902011-08-11 14:06
Pobierz plik (Opis_tech_przepompownia_nr_3_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompownia nr 3 Małgorzata Piwońska49 kB4962011-08-11 14:05
Pobierz plik (Opis_tech_przepompownia_nr_2_Budziszewice.pdf)Opis techniczny przepompownia nr 2 Małgorzata Piwońska49 kB5052011-08-11 14:04
Pobierz plik (OPIS____TECHNICZNY_Budziszewice.pdf)Opis techniczny do projektu budowlanego Małgorzata Piwońska105 kB5372011-08-11 14:03
Pobierz plik (Przedmiar_robót_11.08.2011.pdf)Projekt robót Małgorzata Piwońska381 kB4922011-08-11 13:58
Pobierz plik (Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Małgorzata Piwońska232 kB5182011-08-11 13:28