Budziszewice: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 278480 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Budziszewice , ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach i następnie ich odwiezienie w ramach ustalonych tras i godzin. Przewiduje się dziennie następujące trasy i godziny(każda trasa rozpoczyna się i kończy przy Zespole Szkół w Budziszewicach)1/na potrzeby dowozu dzieci do szkoły(Przewoźnik podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godzinie 6.40):na lekcje rozpoczynające się o godz. 8.00:Budziszewice-Rękawiec-Agnopol- Nepomucenów-Nowy Rękawiec -Nowe Mierzno- Mierzno-Józefów Stary-Adamów- Antolin-Budziszewice- 24 km;Budziszewice-Redzeń Nowy-Redzeń Stary-Regny - Budziszewice-22km; Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice-18 km i na lekcje rozpoczynające się o godz. 8.55: Budziszewice-Rękawiec-Agnopol- Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Nowe Mierzno-Mierzno -Józefów Stary Adamów- Antolin-Budziszewice-24 km;Budziszewice-Redzeń Nowy-Redzeń Stary-Regny- Budziszewice-22 km;Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice-18 km. Na potrzeby odwozu dzieci po zajęciach lekcyjnych:Przewoźnik podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godzinie 13.20:Budziszewice-Antolin-Adamów - Józefów Stary-Mierzno-Nowe Mierzno-Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Agnopol-Rękawiec-Budziszewice-24 km;Budziszewice-Regny-Redzeń Stary- Redzeń Nowy-Budziszewice-22 km; Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice-18 km i Przewoźnik podstawi autokary na placu przed Zespołem Szkół o godzinie14.10 lub 15.05:Budziszewice-Antolin-Adamów-Józefów Stary-Mierzno-Nowe Mierzno- Nepomucenów-Nowy Rękawiec-Agnopol-Rękawiec-Budziszewice-24 km; Budziszewice-Węgrzynowice Modrzewie-Budziszewice-18 km; Budziszewice-Regny - Redzeń Stary-Redzeń Nowy-Budziszewice-22 km.Szczegółowy opis zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień do przewozu osób autobusem.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  •  
    • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  •  
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, co do zakresu przedmiotu zamówienia i związanej z tym szacunkowej wartości brutto umowy na wypadek gdyby w wyniku zastrzeżonej przez Zamawiającego możliwości zmiany tras dziennych lub ich długości w przypadku zmian tygodniowego planu lekcji , łączna długość tras dziennych odbytych przez Przewoźnika w okresie realizacji umowy przekroczyła łączną dla tego okresu długość tras ustalonych w umowie lub nastąpiła zmiana przebiegu trasy.Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty także w przypadku, gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie stawek podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę także co do formy rozliczeń poprzez wprowadzenie rozliczeń na podstawie biletów miesięcznych pod warunkiem, iż zmiana ta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego z punktu widzenia całego okresu realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/bip.budziszewice.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice. Nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska 66, 97-212 Budziszewice, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2012.o godz.13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul.J.Ch.Paska66.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wskazanych wyżej oświadczeń i dokumentu wg formuły spełnia-nie spełnia. Uwagi dla wykonawców składających ofertę wspólnie:1/partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22ust.1ustawy,2/oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego,3/koncesja,zezwolenie lub licencja może zostać złożona i dotyczyć tylko jednego partnera.Oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.Jeżeli faksem-każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                   Wójt Gminy

                                               (-) Marian Holak

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2012.07.31_SIWZ.pdf)SIWZ Małgorzata Piwońska213 kB5002012-07-31 15:30